با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج قاره بود که ازاین‌بین پنج کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ایران به‌عنوان نمونه و با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مهم­ترین اسناد و مدارک مربوط به آموزش محیط­زیست از طریق پایگاه داده‌های کشورهای منتخب و منابع کتابخانه ­ای گردآوری و سپس با روش چهار مرحله‌ای بردی تحلیل شدند. یافته‌ها حاکی از این بود که اهداف و محتوای برنامه ­درسی آموزش محیط‌زیست ایران به خوبی تبیین گردیده ­اند و تفاوت چندانی با اهداف و محتوای برنامه­ درسی آموزش محیط­زیست کشورهای منتخب ندارند. همچنین، استفاده از روش­های تدریس شبیه­ سازی، بارش مغزی و منابع چندرسانه‌ای و فاوا مورد غفلت قرارگرفته است. علاوه بر این، استفاده از روش ­های ارزشیابی تشخیصی و آزمون­ های استانداردشده در برنامه ­درسی آموزش محیط­زیست دوره ابتدایی ایران نادیده گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Environmental Education in Iran’s Primary Schools Curriculum and Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khajouie 1
  • Asghar Soltani 2
  • Keramat Esmi 3

1 M.A. in Curriculum, Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman

2 Associate Professor of Curriculum, Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman

3 Assistant Professor of Curriculum, Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The purpose of this study was to a comparison of environmental education in the elementary schools curriculum of Iran and the selected countries based on the four elements of objectives, contents, teaching methods, and evaluation methods of curriculum. This study is qualitative research and comparative one, which has used Bereday model to compare the research data. Population includes countries all over the world, and the sample was comprised of United States of America, Britain, Canada, Australia and Iran that were selected through a purposeful sampling method. The most important environmental education documents were collected through websites of the selected countries and library resources and then analyzed using the four-stages method of Bereday. The findings showed that the objectives and contents of the Iranian curriculum are well explained and do not differ significantly from the objectives and content of the environmental education curriculum of the selected countries. Also, the use of simulation teaching methods, brainstorming and multimedia resources and ICT in environmental education has been neglected. Furthermore, the use of evaluation methods such as diagnostic evaluation and standardized tests have been ignored in the elementary schools of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Curriculum
  • Environmental Education
  • Primary Schools
Aghazadeh, A. (1998). “History of evolution of knwoeledge: comparative and international Education”. Tehran: Afrasyab Press. [In Persian]
Aghazadeh, A. (2000). “Comparative education”. Tehran: SAMT Publications. [In Persian]
Alaydin, E., Demirel, G., Altin, S. & Altin, A. (2014). “Environmental knowledge of primary school students: zonguldak (Turkey) example”. Procedia-Social and Behavioral Science, 141, 1150-1155.
Aslani, M. & Shobeiri, S. M. (2016). “The effect of environmental education on female and male students' knowledge level through visual mass media”. Technology of Education, 10, 145-154. [In Persian].
Bozdemir, H., Kodan, H. & Akdas, H. B. (2014). “Primary school teacher candidates offers to primary school students about environmental consciousness”. Procedia-Social and Behavioral Science, 143, 656-649.
Cetin, G. & Nisanci, S. H. (2010). “Enhancing students’ environmental awareness”. Social and Behavioral Science, 2, 1830-1834.
Derevenskaia, O. (2014). “Active learning methods in environmental education of students”. Procedia-Social and Behavioral Science, 131, 101- 104.
Esmaeil-zadeh, A. (2009). “Study of environmentally friendly behaviors of elementary school students in fifth grade of Elementary education in four districts of Karaj city in the academic year of 88-87”. Unpublished master’s thesis, Payam Noor University. [In Persian].
Farrokhi, M. (2011). “The impact of storytelling on teaching environmental concepts to pre-school children of Ghayen city”. Unpublishe master’s thesis, Allameh Tabatabaie University. [In Persian].
Farrokhian, F., Hosseinpour, M. & Soleimani, A. (2013). “Analysis role of educational level in the middle school teachers' attitudes towards Criteria related to environmental education”. Environmental Education and Sustainable Development 2, 31-38. [In Persian].
Jahanzaad, F. (2009). “Exploring the role of virtual education in evolution and development of environmental education.” Unpublished master’s thesis. Payam Noor University. [In Persian].
Kilinc, A. (2010). “Can project-based learning close the gap? Turkish student teachers and proenvironmental behaviors”. International Journal of Environmental & Science Education, 4, 495- 509.
López-Alcarria, A., Gutiérrez-Pérez, J. & Poza-Vilches, F. (2014). “Preschool Education Professionals as Mediators of Environmental Health Education”. Procedia-Social and Behavioral Science, 132, 639- 646. Retrived from: https://core.ac.uk/download/pdf/82750673.pdf
Madandar Arani, A. (2015). “Comparative Studies in education: Application of new research methods”. Quarterly Journal of family and Research, 12, 69-89. [In Persian].
Madandar Arani, A. & Kakia, L. (2015). “Comparative education: New perspectives”. Tehran: Ayige Press. In Persian].
Meiboudi, H., Karimzadegan, H. & Khalilnejad, S. M. R. (2011). “Enhancing childrens’ environmental awareness in kindergarten of Mashhad city using mural painting”. Procedia-Social and Behavioral Science, 28, 1020- 1028.
Murat, G. & Mustafa, Akilli, M. (2016). “Modeling the relationships between subdimensions of environmental literacy”. Applied Environmental Education & Communication, 15, 58-74.
Niroo, M. & Haji Hossein Nejad, G. (2013). “The effect of Gardner theory of multiple intelligences in the education environment based on understanding and improving students' attitude”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1, 1-12. [In Persian].
Ors, F. (2012). “Environmental education and the role of media in environmental education in Turkey”. Procedia-Social and Behavioral Science, 46, 1339-1342.
Ozgur, S. D. & Yilmaz, A. (2013). “The Effect of Environmental Education on the Pre-Service Teachers Affective Tendency toward the Environment and Cognitive Structure”. Procedia-Social and Behavioral Science, 106, 2704- 2713.
Parishani, N., Mirshah Jafari, S., Sharifian, F. & Farhadian, M. (2018). “The inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics”. Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 9-18.
Philips, D. & Schweisturth, M. (2017). “Comparative and international education: An Introduction to theory, method and practice (Liaghatdar, M. J., Soltani, A., Kalbasi, A. & Mohammad-zadeh S., Trans.)”. Isfahan: Isfahan University Press. (Original work published 2014). [In Persian].
Saribas, D., Teksoz, G. & Ertepinar, H. (2013). “The relationship between environmental literacy and self-efficacy beliefs toward environmental education”. The fifth World Conference on Educational Sciences. 116, 3664-3668.
Veisi, H., Lacy, M., Mafakheri, S. & Razaghi, F. (2018). “Assessing environmental literacy of university students: A case study of Shahid Beheshti University in Iran”. Applied Environmental Education & Communication, 1-18. doi: 10.1080/1533015X.2018.1431163.