با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه جیرفت

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر پایداری  نظام کشت گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان با تأکید بر سازه­های آموزشی  موردبررسی قرار گرفته است. این تحقیق ازلحاظ درجه نظارت و کنترل میدانی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و ابزار اصلی تحقیق، پرسش‌نامه می­باشد. جامعه موردبررسی شامل گلخانه‌داران فعال جنوب استان کرمان در سال 95-1394 با تعداد 1866 واحد بود و در هر شهرستان به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 320 نفر انتخاب گردیدند. روایی پرسش‌نامه توسط اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر در دانشگاه تهران و سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان موردبررسی و تأیید قرار گرفت و برای تائید پایایی پرسش‌نامه از مطالعه راهنما و تکمیل 30 پرسش‌نامه از افراد خارج از جامعه آماری و تعیین آلفا کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق بین 79 تا 91 درصد به دست آمد که در حد خوب و قابل قبولی می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل آموزشی-حمایتی، سیاست‏های زیرساختی و صحیح تولید، توسعه مشوق‌های تولید پایدار و توسعه بازار محصولات سالم حدود 80 درصد از کل واریانس پایداری گلخانه ­های موردمطالعه را تبیین می‌نمایند. با توجه به نتایج، بر اساس تأثیر عوامل آموزشی بر پایداری کشت گلخانه‌ای پیشنهاد می‌شود از طریق اطلاع‌رسانی و روش‌های مختلف آموزش، پایداری تولید را افزایش و سلامت عمومی جامعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determinants of Sustainability in Greenhouse Culture with Emphasize on Educational Factors in the South of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Omid Sharifi 1
  • Ali Asadi 2
  • Khalil Kalantari 2
  • Seyed Mahmoud Hosseini 3

1 Assistant Professors of Agricultural Extension & Education, University of Jiroft

2 Professor of Agricultural Extension & Development, University of Tehran

3 Professor of Agricultural Extension & Development, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate and identify the factors influencing sustainable agriculture among greenhouse farmers of south of Kerman with emplesize on educational factors. This research was a kind of descriptive-correlation. The population of this study includes 1839 greenhouse farmers. According to Krejcie & Morgan table, 320 farmers were selected by stratified random sampling for doing the study. The research tools were questionnaire. To analyze the validity of research tools, the view points of some scholars of agricultural extension are considered and to examine reliability of tool, about 30 questionnaires were fulfillment by greenhouse farmers of south of Kerman, The reliability of the instrument was measured by calculating Cronbach's Alpha coefficient, The reliability of the instrument for various questions varied from 0.79 to 0.91 that showed a high reliability for the instrument. Data were analyzed SPSS18. The results of factor analysis showed that the four factors of supportive and educational facilities, infrastructure and production right policies, encouraging the development of sustainable production and development of healthy products market about 80% of the total variance explained factors. According to the results, based on the effect of educational methods on the green house cultures sustainability it is suggested through notification and educational different methods, increasing the sustainability of production and improving the overall health of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Agriculture
  • Greenhouse
  • Stability
  • Factor Analysis
  • Education
Aerni, P. (2009). What is sustainable agriculture? Empirical evidence of diverging views in Switzerland and New Zealand. Ecological Economics. 68(6), 1872-1882.
 Agricultural Economics and Development Research, 2-42(1), 143-152.[In Persian]
Alonge, A. & Martin, R. (1995). Assessment of the adoption of sustainable agriculture practices: Implication for agricultural education. Journal of agricultural Education. 3(3), 34-42.
Anonymous, N. (2017). nearly half of the world's greenhouse vegetable area located in Asia. Horti Daily. Located online:http://www.hortidaily.com/article/34321/Nearly-half-of-the-worlds greenhouse-vegetable-area-located-in-Asia.
 Bakand, S. Dehghani, Y. Gohari, MR. Mosadegh M.H. & Mirmohammadi, SJ. (2012). Exposure assessment of greenhouseworkers with anti-cholinesterase pesticides by biological monitoring. Iran Occupational Health. 9(3), 1-10. [In Persian]
Barr, S. (2003). Strategies for Sustainability: Citizens and Responsible Environmental Behaviour. Royal Geographical Society. 35(3), 227-240.
Barton, S. (2003). Enhancing profitability greenhouse through improved personnel management. Uneversity of Delaware press, P.132-145.
Barzegar, R. & Allhyari, J. (2005). Evaluation of greenhouses in Charmahal Bakhtiari province. Proceeding of the first study on greenhouse problems in Khuzestan province. 125-138. [In Persian]
Behnia, A. & Arvandi, S. (2005). Assessment of problems and problems of Khuzestan province Greenhouse. Proceeding of the first study on greenhouse problems in Khuzestan province. Pp, 212-224. [In Persian]
Dehnen-Schmutz, K. Holdenrieder, o. Jeger, M.J. & Pautasso, M. (2010). Structural change in the international horticultural industry: Some implications for plant health. Scientia Horticulturae. 125 (2010)1–15.
FAO. (1995). The ethics of sustainable agricultural intensification. Rome.
Ferdowsi, S. Mortazavi, S. & Rezvani, N. (2007). The Relation between Bio-environmental Knowledge and Pro-Environmental Behavior. Human Sciences. (53), 151-164.
Francis, H. D., Rick, S. Llewellyn, L. & Michael, P. (2008). Factors influencing adoption of conservation tillage in Australian cropping regions. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 52, 169-182.
Gangadharappa, H. Pramod, K. & Shiva, K. (2007). Gastric floating drug delivery systems: a review. Indian J. Pharm. Ed. Res. 41, 295–305.
Ghasemi, S. & Karami, E. (2009). Attitudes and behaviors about pesticides use among greenhouse workers in Fars province. Journal of Economics and Agricultural Development. 23(1), 28-40.[In Persian]
Hall, C. (2003). Issues affecting of the nursery and greenhouse industry.University of Tennessee Press
Heybatollahpour, Z., Panahpour, M. & Hosseinpour, M. (2017). Education Needs Assessment Survey of Farmers on Issues Related to Soil and Agriculture Sciences in Ahvaz Township. Journal of Environmental Education & Sustainable Development. 5 (4), 35-44. [In Persian]
Hooshmandan Moghaddam Fard, Z. & Shams, A. (2017). Factors Affecting the Greenhouse Owners’ Attitude toward Sustainable Agriculture in Zanjan Province. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(1), 165-177. [In Persian]
Jahaed Khaniki, GH., Fadaei, A.M., Sadeghi, M. & Mardanie, G. (2011). Study of Oxydimeton methyl residues in cucumber & tomato grown in some of greenhouses of Chaharmahal va Bakhtiari province (Iran) by HPLC method. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 13(4), 9-17.[In Persian]
Jamshidi, A., Noori, H.,­ Jamshidi, M., & Jamini, D. (2014). Investigation of social factors affecting the application of protective tillage measures, The case of: Farmers of Shabab Village, Ilam Province. Rural development strategies, 1 (2), 99- 117. [In Persian]
Jamshidi, O. & Haji Mirrahimi, S.D. (2015). Factors Affecting Attitude of the Greenhouse Owner towards Sustainable Agriculture in Alborz province. Journal Rural Development Strategies. 3(2), 267- 285.
 Kalantari, Kh. (2012). Regional planning and development (Theories and techniques). Tehran, Khoshbin Publishing, second edition. P. 289.
Karami, E. (1999).Social and economic factors relationships with technical knowledge and sustainable agriculture among wheat growers. Institution of Planning and agricultural economics researches. Tehran, Iran. [In Persian]
Menozzi, D., Fioravanzi, M. & Donati, M. (2015). Farmer’s motivation to adopt sustainable agricultural practices. Bio-based and Applied Economics. 4(2), 125-147.
Mohammadi, SH. & Imani, S. (2012). Deltamethrin and Chloropyrifos residue determination on greenhouse tomato in Karaj by Solid Phase Extraction. Plant Protection Journal. 4(1), 57-66. [In Persian]
Morowati, M. & Nematollahi, R (2014). Investigation on the residue levels of four insecticides on greenhouse cucumber in Esfahan Province. Plant Pests and Diseases. 82(1), 1-23.(In Persian).
Morowati, M., Ebrahimnejad, M. & Tajbakhsh, M. (2013). Determination of residue and pre-harvest interval of imidacloprid insecticide on greenhouse cucumber in Varamin region. Science and Technology of greenhouse plantation. 4(14),109-116. [In Persian]
Muñoz, P., Antón, A., Paranjpe, A., Ariño, J. & Montero, J. I. (2008). High decrease in nitrate leaching by lower N input without reducing greenhouse tomato yield. Agronomy for sustainable development. 28(4), 489-495.
Panahandeh, M. (2005). Assess the environmental effects of greenhouse estate projects in Gilan province. Journal of Environmental Studies. 36, 1-8. [In Persian]
Rahmany, H. Nuraky, F. & baradaran, M. (2011). The study of the effects of green house gardeners’ view about sustainable agriculture, on functionality of summer-crop greenhouses in Khuzestan Province. The first national conference on modern topics in agriculture. [In Persian]
Rodrigues, G., Campanhola, C. & Kitamura, P. C. (2003). An environmental impact assessment system for agricultural R & D. Environmental Impact Assessment Review. 23, 219-244.
Savari, M., Sarani, V. & Shahpasand, M. R.(2012). Analysis of the attitudes of agriculture organization experts in Kurdistan province towards province towards agro-forestry farming. Annals of Biological Research. 3(12), 5529-5535. [In Persian]
Scare, F. R., Neves, F.M., Bara, G. j., Simprini, S. E. & Castro, T. L. (2015). Attitude towards Sustainable Agriculture: Future Farmers and Agronomist Perspectives in Brazil. International Journal of Advances in Management and Economics, 4(2),124-132.
Shafiee, L. & Porjobari, Z. (2008). The study of greenhouse production marketing in Kerman province, Journal of Agriculture. 8(2). [In Persian]
Sharifi, O. Rezaei, R.A. & Boroomand, N. (2011). A study of factors influencing sustainability of greenhouse cultivation system in Jiroft and Kahnuj region.
Shokrizadeh, M. (2003). Investigating factors affecting the success or failure of greenhouse management in Isfahan. Ms. Thesis. Ramin Agriculture and Natural University. [In Persian]
Tey,Y.S., Li, E., Bruwer, J., Abdullah, A.M., Cummins, J., Radam, A., Ismail, M. & Darham, S. (2012). Adoption rate of sustainable agricultural practices: A focus on Malaysia’s vegetable sector for research implications. African Journal of Agricultural Research. 7(19), 2901-2909.
Van Thanh, N. & Yapwattanaphun, C. (2015). Banana Farmers’ Adoption of Sustainable Agriculture Practices in the Vietnam Uplands: The Case of Quang Tri Province. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5, 67-74.
Vanmala. H. (2009). Sustainable agriculture in Canada and Cuba: a comparison. Environ Dev Sustain. DOI 10.1007/s10668-009-9223-2.
Veisi, H., Ghorbani, Sh., Askarifard, Sh., Liaghati, H. & Falsafi, P. (2017). Assessing the Status of Literacy of Sustainable Agriculture among Agricultural Experts: A Case Study of Tehran and Alborz Provinces. Journal of Environmental Education & Sustainable Development. 5(3), 23-38. [In Persian]
Veisi, H., Kambouzia, J., Zareh, M. & Haghigh, M. (2016). The Explanation of Appropriate Strategies and Mechanism for Achieving Sustainable Agriculture. Journal Agricultural Economics and Development Research. 47 (1), 427-440.
Vox, G., Teitel, M., Pardossi, A., Minuto, A., Tinivella, F. & Schettini, E. (2010). Sustainable greenhouse systems Sustainable agriculture: technology, planning and management. Nova Science Publishers, Inc., New York, NY, USA, 1-79.
Wilfried, B., Remi, N. W., Nebambi, L., Alison, H., Nicolás, C., Cherubino, L. & Muien, Q. (2013). Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: principles for mediterranean climate areas. [In Persian]
Williams, D. L. & Wise, K. L. (1997). Perception of Iowa secondary school agricultural education teachers and students regarding sustainable agriculture. Journal of Agricultural Education, 38(2), 15-2