با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه بشری با آنها مواجه است. این تحقیق در پاسخ به چرایی وجود بحران‌های محیط‌زیستی علی‌رغم تشکیل نهادهای مرتبط و فراگیر شدن مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار- و واکاوی جایگاه محیط‌زیست و چگونگی رابطه انسان با آن در اندیشه اسلامی انجام شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی به انجام رسیده، تبیین، تحلیل و مقایسه سه گذرگاه تفکر منطقی، انتقادی و فلسفی توسعه پایدار است. نقد و تحلیل دیدگاه‌های موجود حاکی از آن است که علاوه بر پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه در جهان و برپایی معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و سمپوزیوم‌ها در زمینه پایداری، در راستای حفظ محیط‌زیست و بقای انسان نبوده و نگاه صرف فنی و مادی، تاکنون پاسخگوی مسائل پیش روی توسعه و پایداری، نبوده است. لذا دستیابی به افق‌های بلندمدت پایداری و ابعاد آن، نیازمند چشم‌اندازی عمیق‌تر و فراتر از مسائل فنی محض و علم سکولار است. این مقاله تفکر فلسفی را که بر اخلاق و فلسفه اسلامی مبتنی است و بر مطالعه بحران‌های زیست‌محیطی با کمک هم‌زمان عقل، عرفان، اخلاق، قرآن و شریعت تأکید دارد، پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Spirituality in Environmental Challenges: The Reflection of Sustainable Development Approaches with Tripple Thinking

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Moezzi 1
  • Mansoor Shahvali 2
  • Razieh Namdar 3

1 Ph.D. Student of Agricultural Education of Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Professor of Agricultural Extension and Education of Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Assistant Professor, of Agricultural Extension and Education of Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Environmental crises are one of the major challenges that the human community is facing. This study was conducted in response to the existence of environmental crises despite the establishment of related institutions and the comprehension of related concepts to sustainable development, and the evolution of the status of the environment and how human beings interact with it in Islamic thought. The purpose of this study, which has been accomplished using a descriptive method of documentary analysis, is to explain, analyze, and compare the three stages of logical, critical, and philosophical thinking of sustainable development. Criticism and analysis of existing perspectives indicate that, in addition to significant advances in the world and the establishment of international treaties, conventions and symposia on sustainability are not intended to preserve the environment and human survival and have a merely technical and material look, So far, it has not responded to the issues of development and sustainability. Therefore, achieving long-term sustainability horizons and their dimensions requires a deeper perspective and beyond purely technical issues and secular science. This study suggests philosophical thinking that is based on Islamic ethics and philosophy and emphasizes the study of environmental crises with the simultaneous help of reason, mysticism, ethics, Qur'an, and Shari'a.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Environmental Crises
  • Logical Thinking
  • Critical Thinking
  • Philosophical Thinking
Abadi, B. (2016), “Cognition and Thinking of Sustainable Agricultural Extension and Rural Development”. Maragheh University: Maragheh. 1th ed. [In Persian]
Alexander, C. (1994). “Earth's environmental situation two years after the Rio Conference”. Translation by Mohammad Reza Salehpour. Magazine Water and Development, Second Year, 75, 39-42. [In Persian]
Aminzadeh, B. (2001). “Sustainability of development and religious culture”. Proceedings of the International Conference on Environment, Religion and Culture. Tehran, 165-179. [In Persian]
Barrett, C. B. (1996). “Fairness, Stewardship and Sustainable Development”. Ecological Economics, 19, 11- 17.
Bidhendi, M., and shiravand, M. (2014). “An analysis of environmental ethics (based on the epistemic paradigm of Asfar Arbia Mulla Sadra)”. Biological Ethics Quarterly, 4 (13), 7-23. [In Persian]
Bourdeau, P. (2004). “The man- nature relationship and environment ethics”. Environmental radioactivity, 72, 9-15.
Dahl, A.L. (2012). “Achievement and gaps in indicators for sustainability”. Acological indicators, 17, 14-19.
Dehshiri, M.R. (2015). “Globalization and Sustainable Development”. Journal of Iranian Social Development Studies, 7(4),45-66. [In Persian]
Dirbaz, A., Dadgar, H. (2007). “Islam and Sustainable Development”. Tehran: canoon Andishehe Javan.
Emadi, MD (2006). “Revision of the Eco-Designs and Strategies: Challenges and Options”. Journal of Environment, 41,9-14. [In Persian].
Escobar, A. (1995). “Encountering development: the making and unmaking of the third world”. Princeton, NJ: Princeton University.press.
Farahani Fard, S. (2010). “The Theological Fundamentals of Sustainable Development”. Philosophy of Religion, 7 (5): 41- 61. [In Persian]
Fateh Rad, M., and Naghavi, M.H. (2013). “University of Hekmat Baniyan and the heart of the Islamic Model of Iran Progress”. Proceedings of the 2nd Islamic Patterns Conference of Iran Progress: Foundations, Concepts and Pillars of Progress. 431-439. [In Persian]
Firouzi, M.A., and Sajjadian, M. (2016). “A deductive view of the macro-Western and Islamic attitudes in the field of human-environmental relations in order to benefit from the development of the Islamic model of Iran”. The 5th Islamic Pattern of Iranian Progress: The Basic Model of Progress. Tehran, May 29th and 30th. 1-16. [In Persian]
Ghalandarian, I., Taghvaei, A.A., & Kamyar, M. (2016). “Comparative Study of the Relationship between Human and the Environment in Sustainable Development Thought and Islamic Thought”. Journal of Reasearch in Islamic Architecture, 4(10), 62-78. [In Persian]
Huesemann, M.H. (2004). “Can pollution problems be effectively solved by environmental sience and technology? An analysis of critical limitation”. Ecological enonomices, 37, 271-287.
Iman, M. (2009). “Paradigm Fundamentals of quantitative and qualitative methods of research in humanities”. Qom: Institute of Hozeh and University. 90- 91. [In Persian]
Javadi Amoli, A. (2007). “Islam and Environment”. Qom: Esra. [In Persian]
Javadi Amoli, A. (2008). “Human Interpretation”. Qom: Esra. [In Persian].
Karami, E., and Hayati, D. (1998). “Sustainable Agriculture Compared to Conventional Agriculture: Measuring Stages”. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 2 (1): 1-17. [In Persian]
Khosravi, M.B., and Bemanian, M.R., and Sifian, M. K. (2013). “The Role of the La’Zarar in the Formation of Islamic Architecture Pattern”. Naqshejahan,3 (1):19 -30. [In Persian].
Lele, s. (1991). “Sustainable development: A critical review”. World Development, 19(6), 607-621.
Loomis, T.M. (2000). “Indigenous Population and Sustainable Development: Building on indigenous approaches to holistic, self determined development”. world development, 28(5), 893-910.
Mirbagari, S. M.M. & Moallemi, A. (2009). “Responding to questions by the honorable president of the elite of Qom province and district: Fajr province”. [In Persian].
Mohaghegh Damad, M. (1994). “Nature and the environment from the perspective of Islam”. Letter of Culture, 4 (1), 78-89. [In Persian].
 Mohaghegh Damad, M. (2001). “The Necessity of Promoting Religious and Cultural Values ​​in Sustainable Development”. Proceedings of the International Conference on the Environment, Religion and Culture. Tehran. [In Persian].
Motahari Nejad, M., Homayoun, M.H., and Hatami, M.R. (2015). “An Introduction to Genealogy Barriers to Islamicization of Universities in Iran, with an emphasis on policing and planning”. Quarterly epistemology studies at Islamic University, 3 (19): 293-316. [In Persian].
Motahari, M. (1989). “perfect human”. Qom: Sadra Publishing House. [In Persian]
Movahedi, M. (2004). “Determining the features of national-Islamic culture”. the Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution, the Cultural Commission. [In Persian]
Nagizadeh, M. (2003). “The Role of Environmental Education in Explaining Sustainable Development”. Proceedings of the First National Conference on Environmental Education, Tehran: Environmental Organization Publications. [In Persian]
Nasr, S.H. (1998). “Conceptions of Nature in Islamic Thought”. Tehran: Sohrevardi. [In Persian].
Nasr, S.H. (2010). “Religion and the Order of Nature”. Translate by Mohammad Hassan Faghfoori. Tehran: Hekmat. [In Persian].
Norgaard, R. (1994). “Development betrayed: the end of progress and a coevolutionary revisioning of the future”. London: Routledge.
Paya, A. (2009). “Is Iranian-Islamic Development Pattern Achievable?”. Quarterly Journal of Humanities Methodology, 15 (6), 1-16. [In Persian].
Perman, R. (2003). “Environment Economics and Natural Resources”. Translation by Hamid Reza Arbab, First Edition, Tehran: Publishing Ney. [In Persian].
Pourghasem, F., Alibaygi, A.H., & Papzan, A. (2016). “Comparative Comparison of extension philosophical principles with environmental theories: A Strategy for management of rural environment”. Journal of Environmental Education & Sustainable Development, 6(1), 41-54. [In Persian].
Salehi, P., and Pazokinejad, Z. (2014). “Sustainable and Sustainable Higher Education”. Iranian Higher Education Association,2 (6): 83-112. [In Persian]
 Satin, F. (2013). “An Introduction to the Sociology of the Environment”. Translation by Sadegh Salehi, Tehran: SAMT.pp: 230 -231. [In Persian]
Shahvali, M. & Shahmorad, L. (2012). “Explaining the Transitional Approach to Iran's Environmental Education 1404”. The First National Education Conference in Iran 1404.1-15. [In Persian]
Shahvali, M. (1996). “Is sustainable agriculture rooted in technical advice or religion and philosophy? ”. In the Proceedings of the First Seminar on Agricultural Economics of Iran. [In Persian].
Shahvali, M. (2013). “Explaining the paradigm of the transcendental system of innovation for realizing sustainability”. The 2nd Islamic Model of Islamic Development Conference: Fundamentals, Concepts and Frameworks for Progress. 1-21. [In Persian]
Shahvali, M., & Foruzani, M. (2009). “Continuous learning in agriculture. Shiraz University Press”. The Publication Series 393. [In Persian].
Shahvali, M., & Kazemi, M. (1999). “Theories of Soil Conservation and its Approach in the 21st Century”. Rural and Development Journal, 3 (2): 65-85. [In Persian]
Shahvali, M., Keshavarz, M. & Sharifzadeh, M. (2007). “Transcendental Philosophical Moral Paradigm in Environmental Crisis Research”. Journal of Ethics in Science and Technology, 2 (3/4): 31-44. [In Persian]
Taherpour, M.Sh., Javidi, T., Bagheri, Kh., & Naghizadeh, H. (2016). “The Basics of Principles and Methods of Education of Environmental Citizens from the Point of View of Islam”. Quarterly Journal of Research on Islamic Education Issues, 24 (30): 55-87. [In Persian]
Temple, s. (1992). “What is sustsinable development? ”. Enominee development institute. http://www.menominee.com/sdi/articles/whatis. htm.
Varmozyari, H., Bani asadi, M. (2014). “The concepts of Growth and Sustainability with the Islamic approach”. Third Conference of model of Islamic and Iranian development. [In Persian]
Young, E. (1995). “Third world in the RST: development and indigenous people”. London: Routledge.
Zahedi, Sh., & Najafi, GH. A. (2005). "Sustainable Development”. Modarres Human Sciences,10 (4), 43-76. Retrieved from www.sid.ir. [In Persian].