با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور

چکیده

بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است جرائم بین‌المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین‌الملل می‌شوند. بر همین اساس چهار جرم بین‌المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح‌شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط‌زیستی می‌باشد. محیط‌زیست میراث مشترک بشریت است و از آسیب‌هایی که متوجه آن می‌گردد تقریباً تمام کشورها به‌تبع آن آسیب می‌بینند. از کنوانسیون ریو 1992 که توسعه پایدار با محیط‌زیست گره‌خورده است اهمیت توجه به محیط‌زیست افزایش‌یافته است. باید تدبیری اندیشه شود که جرائم حوزه محیط‌زیست به‌عنوان جرائم بین‌المللی مورد شناسایی قرار گیرند تا به‌تبع آن دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که با عنایت به اصل توسعه پایدار و ضرورت‌های آن چگونه امکان جرم انگاری جرائم محیط‌زیستی در زمره جرائم بین‌المللی میسر است؟ و یا به تعبیری دیگر چگونه توسعه مفهوم جرم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی متصور و ممکن است؟ و اینکه میان توسعه پایدار و محیط‌زیست چه تناسبی وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی از این است که به استناد مفاد متعددی از اساسنامه رم 1998 امکان توسعه مفهوم جرم بین‌المللی نه‌تنها به جرم محیط‌زیستی بلکه به جرائم دیگر نیز وجود دارد لذا جهت عملیاتی شدن آن باید با تلاش‌های پژوهشی مسیر را هموار و حفظ محیط‌زیست را نهادینه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Developing the Concept of International Crime to Environmental Crime with Emphasis on the Principle of Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Askar Jalalian

Associate Professor of International Law, Payame Noor University ,Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the preamble to the Statute of the International Criminal Court, international crimes are crimes that cause for concern the international community. Accordingly, four international crimes have been counted and specified in the statutes. This research, which is of analytical-descriptive type and with library-documentary method, seeks to provide a strategy for environmental protection.The environment is a common heritage of humanity, and almost all countries suffer as a result of the damage it suffers. Since the Rio 1992 Convention, which linked sustainable development to the environment, the importance of paying attention to the environment has increased. Consideration should be given to recognizing environmental crimes as international crimes so that the International Criminal Court can have jurisdiction over them.this study seeks to answer the question that considering the principle of sustainable development and its necessities, how is it possible to criminalize environmental crimes in the category of international crimes? In other words, how is it possible to develop the concept of international crime into environmental crimes? And what is the relationship between sustainable development and the environment? Research findings indicate that according to several provisions of the Rome Statute of 1998, it is possible to develop the concept of international crime not only to environmental crime but also to other crimes, so in order to make it operational, research efforts must be paved and environmental protection Institutionalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • International Crimes
  • Environmental Crimes
  • International Criminal Court
  • Environmental Law
  • International Environmental Law
  • Sustainable Development
Communication No. 67/1980. 2 Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional protocol 20, U.N. Doc CCPR/C/OP/2 (1990).
Dabiri, F., Khalatbari, Y. (2018). “Achieving Sustainable Development from the Perspective of International Environmental Law”, Quarterly Journal of Man and Environment, 44, 63-73. [In Persian]
Droudian, H. R. (2006). “Fire in Golestan”, Jamjam newspaper, No. 1795, seventh year, Sunday, August 20th. [In Persian]
http:///www.icj-cij.org/ (docket/files/95/7495.pdf)
Human Rights Council (A.HRC.12.48), 25.Sep.2009, op.Cit. Paris. 1832-1833
Jalali, Mahmoud.(2009).” Establishment of the International Court of the Environment and its Problems”, Law Journal, 39(1), Page 64. [In Persian]
Jalalian, A.(2015). International Environmental Law, Tehran: Dadgostar Press. [In Persian]
Jalalian, A.(2015).”Inadequacy of International Law and International Environmental Law in Protection of the International Environment”, Strategy Quarterly, 24(75), p. 25. [In Persian]
Jalalian. A. (2012).” Responsibility between Zionist regime for violating international environmental law in the 22-day conflict in Gaza”, Strategy Quarterly, 65, 93-128. [In Persian]
Kittichaisaree, K. (2004). International Criminal Law, translated by Behnam Yousefian and Mohammad Ismaili, Tehran: Samat Publishing.
Lavasani, A. (1993). International Environment Conference in Rio, First Edition, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publishing Institute, p. 157. [In Persian]
Mousavi, S.F. (2006). The evolution of sources of international environmental law, Tehran: Mizan Publishing, p.93. [In Persian]
Murphy S. D. (1994). “Prospective Liability Regimes for the Trans-boundary Movement of Hazardous Wastes” 88 AJIL 38-41.
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extrajudicial Arbitrary and Summary Executions (Economic and Social Council Resolution, 1989.65 Annex)
Roy Britt,R. (2001)“Global Environmental court could punish U.S. and Others” 1 December 2008, http://www.livescience.com/environment/081201-environment-court.html.
Sorrell, J.M.(2001). “International Criminal Court”, Translator: Seif Afjeh, Masoumeh; Journal of Foreign Policy, 59, p. 829. [In Persian]
The Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and other Cruel Treatment (General Assembly Resolution, 55.89 Annex)
Trail S. (1994). the Columbia river and the Extraterritional application of CERCLA, http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3970/is_200510/ai_al15746168, viewed 5 January 2005 and Kuhn Arthur K., “The trail smelter arbitration United States and Canada”. The American journal of international law. 32(4) (Oct. 1938),785-788.
UN ESCOR, 46th Sess. at 8, UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1994/9(1994)
Vidal, J.,And Boukat, O. (2016). “Extending the Jurisdiction of the International Criminal Court to Environmental Crimes”, Guardian on September 15, 2016, taken from: International Criminal Law Center of Iran at: http://www.icicl.org/ details.asp?id=441. [In Persian].