با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علو م انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت شناختی و یادگیری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه یازدهم شهر اراک بودند که تعداد 44 نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 22 نفره کنترل و آزمایش توزیع شدند. آزمودنی ها در گروه آزمایش به مدت 12 جلسه مباحث درس انسان و محیط زیست را بر اساس اصول برنامه فلسفه برای کودکان آموختند. در حالیکه در گروه کنترل شیوه آموزش به شکل مرسوم بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) و آزمون یادگیری مفاهیم محیط زیست محقق ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها آزمون تحلیل کوواریانس بکار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد بکارگیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت شناختی و مولفه های آن و همچنین یادگیری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشته است (0.001p=). با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد شد اصول مورد توجه در برنامه های فلسفه برای کودکان به جای آنکه به صورت مجزا اجرا گردد، در برنامه درسی تلفیق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Philosophy to Children Instruction on Epistemological Beliefs and Learning Environmental Concepts in 11th Grade High School Students

نویسندگان [English]

  • Mar Mar Khanmohammadi 1
  • Mohammad Seifi 2
  • faezeh Nateghi 3

1 Department of Eduction. Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak, Branch, Arak, Iran

2 Department of Education, Islamic Azad university, Arak Branch, Arak, Iran

3 Department of Education,Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran,

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of applying philosophy for children program on epistemological beliefs and learning environmental concepts in 11th grade students. The research method was quasi-experimental and pretest-posttest with control group. The statistical population consisted of 11th grade students in Arak city, 44 of whom were selected as convenience sampling method and were randomly divided into two groups of 22 control and experimental groups. Subjects in the experimental group were taught human and environmental lessons for 12 sessions based on the principles of the philosophy for children program. Whereas in control group the training method was conventional. Data collection tools were Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire (1990) and a researcher-made environmental concept test. Analysis of covariance was used for data analysis. The results showed that applying philosophy for children program had a positive and significant effect on epistemological beliefs and its components as well as learning environmental concepts of students (p = 0.001). Based on the results of the study, it is suggested to incorporate the principles of philosophy for children into the curriculum rather than being implemented separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Philosophy for children"
  • "epistemological beliefs"
  • " learning
  • environment"