با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه معماری وشهرسازی، دانشگاه پیام نور

چکیده

شهر درواقع مانند موجود زنده­ای است که ادامه زندگی آن با توجه به حفظ آثار و ارزش­های موجود در آن امکان­پذیر می­باشد. بافت­های تاریخی به‌عنوان بخش مهمی از شهر، نشانه موجودیت شهر هستند و امروزه عدم توجه مطلوب به آن­ها باعث ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی شده است، از سوی دیگر این بافت‌ها می‌توانند دارای کارکرد فرهنگی و آموزشی نیز باشند. نگاه صرفاً مادی­گرایانه به این­گونه آثار تاریخی به‌خصوص در شهر مقدس مشهد، باعث از بین رفتن مفهوم این کلان‌شهر نزد ساکنین و زائرین شده است. توجه به بافت­های تاریخی به‌عنوان ارزش و ساختار اصلی شهرهای تاریخی، مساله مهمی است که گاهی در برنامه­ریزی طرح­های جامع و توسعه­های شهری جدید به فراموشی سپرده می­شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و تأکید بر حفظ آثار تاریخی با استفاده از روش‌های طراحی مدرن به‌منظور کارا کردن این عناصر و معرفی کارکرد آموزشی آن بوده است. جامعه هدف در این تحقیق آثار تاریخی واقع در قطاع 4 طرح ثامن، اطراف حرم مطهر امام رضا است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بود. بدین منظور، مطالعات در مورد شیوه­ها­ی مختلف حفظ و نگهداری، به‌صورت اسنادی گردآوری‌شده‌اند و مطالعات میدانی برای امکان بازآفرینی فضای جدید معماری با استفاده از آثار موجود انجام گرفته است. درنهایت طرحی میان­افزا به‌منظور حفظ آثار با­ارزش تاریخی در محدوده معرفی‌شده، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconstructing the role of historical monuments located in the new urban plaque aggregated in peripheral tissues holy shrine of Imam Reza(As), an opportunistic view with a cultural approach to historical monuments

نویسندگان [English]

  • Vahid Afshinmehr 1
  • Somayeh Hosseini 2
  • Hadi Ivani 3

1 Assistant Professor, Architecture and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 M.A in Architecture, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Architecture and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A city is like a living creature that is possible to continue its life according to the preservation of existing works and values. Historical textures are an important part of cities as they are the essence of their beings and today’s lack of favorable attention to these parts has caused various problems. The materialist view of such historical works, especially in the holy city of Mashhad has destroyed the conceptual meaning of this metropolis to its residents and pilgrims. Attention to historical textures as sources of value and the main structure of historical cities is an important issue that is sometimes forgotten in the planning of comprehensive and new urban development. The main purpose of this research is to identify and preserve historical monuments using modern design methods in order to keep these elements efficient and educational. The target population in this research is the historical monuments located in the 4th section of the Samen project, around the holy shrine of Imam Reza. The research method in this paper is descriptive-analytic. For this purpose, Studies about the different methods of preservation and maintenance have been collected in the form of documents. Field studies have been done to recreate the new architectural space using existing works. Eventually, Infill design has been proposed to preserve historical valuable works in the mentioned area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstructing the Role of Historical Monuments Located in the New Urban Area Around Holy Shrine of Imam Reza (As)
  • a Cultural Approach to Historical Monuments
Anjam Shua, A. (2008), “Organizing and revitalizing the old context "Movement in the near horizon" and an approach to the causes of non-fulfillment of the plans for the revival and reconstruction of the old urban context”, Civil, Architecture and Urban Development Conference, Kerman, 103-117. [In Persian]
Ansari, M., Pourjafar, M.R., Sadeghi, A., & Hajit Bin, M. (2008). “Recognizing visual system concepts in worn-out urban areas”, Journal of Art of Architecture and Urban Design University, 2, 71-91. [In Persian]
Flamaki, M. M. (2005). Revitalization of historical buildings and cities, Fifth edition, Tehran: Tehran University Publications Institute.
Habibi, K., Pourahmad, A., & Meshkini, A. (2009). “Improvement and reconstruction of old urban structures”,Second Edition, Tehran: Entekhab Publications. [In Persian]
Hajizadeh, B., & Shahrouz Tahrani, I. (2016). “Recognizing the principles of renovation and improvement of urban neighborhoods in worn-out contexts in order to preserve the identity of the place (comparative comparison of internal and external examples)”, Islamic and Historical architectural and Urban planning research conference of Iran, Shiraz, 14. [In Persian]
Hosseini, S. B., Rezazadeh, R., Bagheri, M., Azemati, H. R., & Ghenbaran, A. (2010). "Environmental sustainability in urban open spaces: quality assessment of residential quarters in Tabriz". Journal of Environmental Science and Technology, 11(4), 173-184.
Jamal Pour, B. (2016). “Intervention planning in old urban contexts, Hamadan Municipal Civil Engineering Organization, the first conference of the best city”, Best Plan, 125-114. [In Persian]
Kalantari Khalilabad, H., & Pourahmad, A. (2004). “Experiences of improvement and reconstruction of old urban structures in different countries of the world”, 2nd edition, Tehran: Jihad University Publications.
Kevin, J. P. (1996). A planners Guide to sustainable development, American planning Association (APA). p 243.
Khazaei, M.,  & Razaviyan, M. T. (2019). “Worn-out fabric, Opportunity or threat of urban management (Case example: Worn-out fabric of Damavand city)”, Journal of Amayesh Mohit, No. 46, 101-125.
Khorasani, M. A., & Rajaei, S. A. (2015). “The necessity of providing sustainable urban financial resources in line with the resistance economy with an emphasis on the revival of worn-out structures”, The first national creative economy conference, Islamic Azad University, Tehran West, 1-11. [In Persian]
Legates, R., & Frederis. S. (2002).Modernism and early Urban Plannin, New York: The City Reader, 2 edition. P 195.
Rajabi, M., & Mozafari, A. (2011). “Theoretical Foundations of Restoration, 1st Edition”, Tehran: Majal Honar Publications. [In Persian]
Sajjadi, J., & Mohammadi, K. (2018). “Socio-spatial analysis in worn-out urban contexts, a case study (central context of Sardasht city)”, Journal of Urban Research and Planning, No. 6, Autumn, 55-70. [In Persian]
Selahvarzi, S., & Tavousi Tafarshi, Sh. (2006). “The importance of the necessity of studying historical contexts”, Journal of Road and Construction, No. 46, 58-75.
Sharizadeh, A., Harishchian, M., & Azari, A. (2017). “An analysis of worn-out urban structures”, Tabriz University: Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Islamic World Countries
Tayebi, S., & Saidi, M. (2013). “Report of the meeting of global experiences of urban renewal in Turkey and North African countries”, Center for Scientific-Applied Urbanization, Renovation and Improvement, Tehran City Renewal Organization, Report number: 02912. [In Persian]
Trancik, R. (1981(,  Finding lost space- theories of urban design. 26. P204.
Turk-Zaban, Sh., & Mohammad Moradi, A. (2013). “Architectural design criteria in historical contexts”, Journal of City and Native Architecture, No.1, 53-66. [In Persian]