با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده علوم زمین؛ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
موضوع محیط‌زیست و طبیعت و اخلاق محیط‌زیستی موردتوجه تمام ادیان الهی و غیر الهی بوده است. در عصر حاضر موضوع محیط‌زیست و طبیعت موردتوجه نه‌تنها دانشمندان علوم فنی و مهندسی قرارگرفته بلکه موردتوجه فیلسوفان معاصر و رهبران اسلامی ازجمله فقهای شیعه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضرت آیت‌الله جوادی آملی دو تن از فقهای برجسته جهان تشیع هستند که به این موضوعات به‌صورت ویژه پرداخته‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران هم از نظر بالاترین مسئول حکومت و هم در جایگاه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان در طی بیست سال گذشته به‌صورت پیوسته به موضوع محیط‌زیست و طبیعت توجه داشته است. برای بررسی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری 57 مورد از بیانات ایشان در طی ده سال گذشته (1379-1399) با کلیدواژه‌های محیط‌زیست، طبیعت، منابع طبیعی، هوا، آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، تصرف و غیره مورد پردازش آماری، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پردازش این داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تکرار در مورد کلمه درخت و درختکاری با 205 مورد و کمترین آنها مربوط به کلمه آگاهی‌رسانی با 4 مورد تکرار شده است. اهمیت ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه جالب است که در قرآن کریم نیز کلمه درخت 27 بار و نام درختانی مثل خرما 20 بار تکرار شده است. از نکات مهم دیگر در دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نسبت به محیط‌زیست و منابع طبیعی آن است که علاوه بر به‌کارگیری کلمات درست از دید یک مقام اجرایی و کارشناسی، حاکم بودن ادبیات قرآنی و فلسفه اسلامی است. حضرت آیت‌الله جوادی آملی نیز به‌عنوان یک از فقهای برجسته جهان تشیع و فیلسوفان اسلامی از سال‌های 1384 به‌صورت ویژه به موضوع محیط‌زیست و طبیعت پرداخته است. بررسی مطالب موجود در سایت رسمی، سخنرانی‌ها، مقالات و کتب ایشان نشان می‌دهد خمیرمایه دیدگاه‌های ایشان بر دو مبنای ادبیات فلسفی و قرآنی قرار دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که دیدگاه‌های محیط‌زیستی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله جوادی آملی تحت تأثیر ادبیات قرآنی، احادیث و روایات ذکرشده شده از پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق، مبانی فقهی معروفی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف و فیلسوفان اسلامی به‌ویژه ملاصدرا است. با این تفاوت که در دیدگاه‌های مقام معظم رهبری نظرات کارشناسی و اجرایی نیز کاملاً مشهود است درحالی‌که در نظرات حضرت آیت‌الله جوادی آملی نظرات کارشناسی و اجرایی مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of environmental ideas of Ayatollah Khamenei supreme leader of Iran and Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Mohammad Yazdi

Professor, Faculty of earth sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Ayatollah Khamenei supreme leader of Iran and Ayatollah Javadi Amoli are two prominent jurists in the Shiite world who have dealt with environmental issues. Ayatollah Khamenei is not only supreme leader of Iran but also, he is one of the eminent religious leaders in the world. For evaluation of his opinions and thoughts about environment and natural resources his 57 statements with the keywords of environment, nature, natural resources, air, water, soil, tree, planetary, forest, destruction, energy, pollution, environmental culture, awareness, law and crime statistically were analyzed. The data analysis shows that tree and planting 205 cases (maximum) and environmental awareness 4 cases (minimum) occur in his statements. It is important to note that his special attention to tree and planting is similar to special attention of tree and planting in Quran. The data analysis of Quran words show that tree 27 cases and tree of Date 20 cases have been repeated. Ayatollah Javadi Amoli is another eminent jurists and philosopher in the Shiite world who have specially dealt with environmental issues. The result of this research show that Ayatollah Khamenei and Ayatollah Javadi Amoli opinions and thoughts about environment and nature have been deeply iinfluenced by Quranic literature, hadiths and narrations mentioned by the Holy Prophet of Mohammad and Imam Jafar Sadiq, Shiite jurist’s principles such as the rule of no harm, the rule of causation, the rule of loss and Islamic philosophers, especially Mulla Sadra. It clears that their view about environment, nature and natural resources is not only scientific, executively and expertise but also it is deeply moral and on the basis of environmental ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • opinions
  • Ayatollah Khamenei
  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Iran
Aminzadeh, B. (2003). “Religious ideology and environment, an introduction to Islamic view towards nature”. Journal of environmental studies. 28(30), 97 -106. [In Persian].
Entezari, A. (2012). “The religious principles of preserving the environment.” Theological – doctrinal research, Fall.2012, 47 - 71. [In Persian]
Fahimi A, (2015). “Religion and the environment based on environmental verses from the point of view of the Faraygheen.” Journal of Comparative Studies of the Quran and Hadith. 1(4),103-124. [In Persian]
Ghasemi, A. (2011). “The View Point of Seyyed Hossein Nasr Regarding the Environmental Crisis and Its Solution.” Journal of  HEKMAT-E MO’ASER2(1), 85-103. [In Persian]
Hadadeyan, M. (1999). “Islam and the Environment.” Mashhad: Behnashr Publication, 140p. [In Persian]
Islami, M.T. (2012). “Islam and Environmental ethics with emphasis on the ideas of Ayatollah Javadi Amoli”. Isra Quarterly, 4(12),12-23. [In Persian]
Islami, S.H. (2013). “Environmental ethics  Backgrounds, Views and Future Prospects.” Journal of revelatory ethics, 4(1), 7-36. [In Persian]
Javadi Amoli, A. (2020). “Islam and the Environment.” Qom: Asra Publication, 784p. [In Persian]
Javadi Amoli, A., Rahimian, A. (2011).” Islam and the Environment.” Qom: Asra Publication, 360p. [In Persian]
Kalantari, E. (1997). “Evolution theory of living organism and argument from design.” Journal of Human Sciences, Isfahan University, 4(10-11), 104-125. [In Persian]
Majidi H., Mousavi Nia, S. M.  (2018). “Dominant Discourse Factors on Ayatollah Khamenei’s Environmental Thoughts.” Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 6(3), 79-90. [In Persian]
Mostafapour, M.R. (2012). “Intrinsic Value of Nature in View of Mullah Sadra Shirazi.” Journal of Isra Hekmat, 4(2), 113-129. [In Persian]
Muhaqeq Damad, M. (1994). “Nature and The Environment from the Perspective of Islam”. Journal of letter of culture (Nameye Farhang), 4(13), 78-89. [In Persian]
Muhaqeq Damad, M. (2014). “Environmental theology.” Tehran: Publication of the Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy. 256p. [In Persian]
Nasr S. H. (2010). “The Environment is a Spiritual Crisis.” Journal of the News of Religions, 7(29), 7-36. [In Persian]
Nasr, S. H. (1999). “Religion and Environmental Crisis.” Criticism and theory magazine, 4(17-18), 88-102. [In Persian]
Rabbani Golpayegani A. (1995). “From Environmental theology in Christianity.” Journal of Keyhan Andisheh. 16(61), 1-12. [In Persian]
Rabbani Golpayegani A. (2015). “From Environmental theology to theology of environment.” Journal of Kalam Islamic. 20(95), 9-29. [In Persian]
Sadeghi A. H., Akbarian S., Shaker M.K. (2007). “New approaches to religious themes for environmental protection.” Journal of Research and Hawzah, 8(30-31), 157-177. [In Persian]
Yazdi M. & Medadi, M. (2022). “Environment in the Ayatollah Khamenei’s Thoughts, the Supreme Leader of Iran.” Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 10(2), 9-18. [In Persian]
Yazdi, M. (2020). “Environmental impacts of the Covid-19 pandemic on the world and Iran.” Journal of Sustainable Earth Review, 1(2), 1-12.
Yazdi. M. (2021). “Environmental impacts of the Covid-19 pandemic on the world and Iran.” Journal of Sustainable Earth Review, 2(6), 1-15.