با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 4697-19395، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

3 استادیار آموزش محیط‌زیست ، دانشگاه پیام نور

چکیده

متأسفانه محیط‌زیست کنونی دچار چالش‌های فراوانی شده است و رفع این چالش‌ها نیاز به بازنگری، بازآفرینی و ترمیم دارد تا حیات بشر در کره زمین حفظ شود. آموزش محیط‌زیست خصوصاً در مدارس، در بهبود این مشکلات نقشی انکارناپذیر دارد. نحوه آموزش و تدریس به‌ویژه روش‌های فعال تدریس نیز اثر زیادی بر توانایی‌های خودآموز دانش‌آموزان دارد که یکی از مهم‌ترین آنها روش همیاری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط‌زیستی دانش‌آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر روش نیمه تجربی بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان پسر مدارس دولتی پایه یازدهم شهر کاشان به تعداد 1171 نفر که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس دو کلاس 30 نفری انتخاب شدند. بـرای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان حوزه محیط‌زیست تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 به دست آمد. داده‌ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تجزیه‌وتحلیل کوواریانس تک و چند متغیره) با نرم‌افزار SPSS26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط‌زیستی و مؤلفه‌های آن (به‌استثنای صوت و تنوع زیستی و گردشگری) به دانش‌آموزان تأثیر دارد؛ بنابراین، می‌توان با استفاده از روش‌های تدریس مناسب موجب افزایش کمیت و کیفیت انتقال مفاهیم محیط‌زیستی در دانش‌آموزان شد که سرریز آن می‌تواند ارتقای سطح محیط‌زیستی جامعه را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Teacher-Assistant Project on the Transfer of Environmental Concepts to 11th-Grade High School Students in Kashan

نویسندگان [English]

  • Hossein Hafezi 1
  • Seyed Mehdi Pamenari 2
  • Mahdieh Rezaei 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University (PNU), P. O. Box: 19395-4697, Tehran, Iran.

2 Master, Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Unfortunately, nowadays, the environment has faced many challenges, and addressing these challenges requires rethinking, re-creating, and repairing in order to preserve human life on Earth. Environmental education, especially in schools, has an undeniable role to play in alleviating these problems. The way of teaching, especially active teaching methods, has a great effect on students' self-learning abilities, one of the most important of which is the cooperative method. The aim of this study was to investigate the effect of the teacher-assistant plan on the transfer of environmental concepts to 11th-grade high school students in Kashan. The research method was quantitative and based on the quasi-experimental method. The population of the study consisted of all male students of 11th-grade public schools in Kashan, 1171 people, who were selected using the available sampling method of two classes of 30 people. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content validity of which was confirmed by environmental experts, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.87. Data were analyzed at two levels, descriptive (mean and standard deviation) and inferential (univariate and multivariate analysis of covariance) with SPSS26 software. The results showed that education based on the teacher-assistant plan is effective in transmitting environmental concepts and their components (excluding sound and biodiversity and tourism) to students. Therefore, it is possible to increase the quantity and quality of the transfer of environmental concepts in students by using appropriate teaching methods, the overflow of which can improve the environmental level of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Assistant Project
  • Transfer of Environmental Concepts
  • Eleventh Grade
  • Kashan
Alavi, M. (2010). “Analyzing the content of fourth and fifth grade science textbooks in the academic year of 2009-2010 in relation to the environment and its protection and providing appropriate solutions for curriculum planners in this field”. The first national conference on environment, energy and bio-defense. https://civilica.com/doc/264396/.[In Persian]
Alice, S., & Wallen, S. (2000(. Introduction to Collaborative Learning. Tahereh Rastegar & Majid Malekan. Tehran, Ney Publications. [In Persian].
Alkhateb, H. M. & Jemaah, M. (2002). “Cooperative learning and Algebra Performance of Eight Grade Students in united Arab Emirates”. Journal of Contemporary Educational Psychology, 6, 245-257.
Assistant teacher plan. (2013). Reterived November 11, 2015, from http://portal.farsedu.ir/Portal/channels/fa/307 2/hm.pdf.
Australian Council of Deans of Education (ACDE). (2001). New learning: A charter for Australian education, BundooraVIC. Available: http://acde.edu.au.
Azadkhani, P., Sadat Nejad, M., & Sharafkhani, J. (2018). “Investigating environmental education and environmental protection behaviors of high school students in Ilam”. Human and Environment Quarterly, 44, 139-153. [In Persian].
Bardel, M., & Matlabi, R. (2021). “Comparison of the effect of cooperative and laboratory teaching methods on the performance of the sixth elementary experimental sciences”. Educational Research, 7(27), 80-89. [In Persian]
Bartosh, O. (2003). “Environmental education: Improving student achievement”. Master’s Dissertation, Evergreen State College, Olympia, WA, USA.
Dibaee, S., & Lahijanyan, A. (2009). “Reviews guidance school curriculum with emphasis environmental education”. Journal of Environmental Sciences, 3:184-177. [In Persian]
Fazeli, F., & Mahdavi Ikdelu, F. (2019). “Investigating the status of environmental content in experimental science textbooks of general education”. Journal of Environmental Science and Technology, 21(1), 227-243.  [In Persian]
Ghasemi, A., Pourmousavi, S. A., & Aghahoseni, T. (2019). “Investigating the effect of cooperative teaching method on students' academic achievement in experimental sciences”. Bimonthly Journal of Research in Arts and Specialized Sciences, 7 (21), 9 – 18. [In Persian].
Giangreco, M. F. (2021). “Maslow’s Hammer: teacher assistant research and inclusive practices at a crossroads”. European Journal of Special Needs Education, 36(2), 278-293. DOI: 10.1080/08856257.2021.1901377.
Grimmette. K. A. (2014). “The Impacts of Environmental Education on Youth and their Environmental Awareness. Undergraduate Thesis. University of Nebraska, Lincoln, Nebraska.
Hart, P. (2003). “Teachers’ thinking in environmental education”. New York: Peter Lang Publishing.
Hassani, H., & Jahandideh, J. (2013). “Investigating the effect of cooperative teaching method on the creativity of fifth grade elementary school female students in experimental sciences”. Bi-Quarterly Journal of Education and Learning Research (Daneshvar Behavior), 22(6), 139-150. [In Persian]
Hosseini Nasab, S. D., Daneshvar, Z., & Majidiani, M. (2009). “Comparison of the effectiveness of teaching methods (cooperative, exploratory and traditional) in the academic achievement of experimental science course for fifth grade elementary students”. Pooyesh Quarterly, 7, 45 - 62. [In Persian]
Imam Qoli, L. (2011). “Investigating the Impact of Social Capital on Environmental Behaviors (Case Study: Kurdistan Province). Master Thesis. Mazandaran University, Faculty of Humanities and Social Sciences. [In Persian]
Jafarpour, R. (2002). “Comparative study of the effect of cooperative and traditional teaching methods on students' academic achievement in the first year of high school chemistry in Darab city. Master project at the Higher Institute of Management Education and Research and Planning. [In Persian]
Jahandideh, J., & Saadipour, I. (2021). “Comparison of the effectiveness of cooperative teaching method and exploratory teaching method on the creativity of female fifth grade elementary students”. Research in Curriculum Planning, 18(68), 190-202. Doi: 10.30486 / jsre.2021.550691.0. [In Persian]
Jahandideh, J., Kurd, H., & Ahlal Zehi, K. (2021). “Comparison of the effectiveness of inductive, exploratory, collaborative, rhetorical and traditional education on students' creativity”. Curriculum and education perspective, 1(2), 68-78. Doi: 10.22034/cipj.2022.49470.1021. [In Persian].
Karimi, B., Kian, M., & Ali Asgari, M. (2017). “Designing the Environmental Education Curriculum for Elementary Schools in Iran”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(4), 9-23. [In Persian]
Karimi, D., & Liaqati, H. (2008) “Environmental education and citizenship behavior. Tehran: Municipality of Tehran. [In Persian].
Keramati, M. R. (2003). “Collaborative learning. Mashhad: Meta Motivation Publications. [In Persian]
Lodhiya, K. K., & Brahmbhatt, K. R. (2019). “Effectiveness of Collaborative Versus Traditional Teaching Methods in a Teaching Hospital in Gujarat”. Indian J Community Med, 44(3), 243-246. DOI: 10.4103/ijcm.IJCM_378_18.
Manzanal, R. F., Barreiro, R.L.M., & Jimenez, M. C. (1999). “Relationship between ecology fieldwork and student attitudes toward environmental protection”. Journal of Research in Science Teaching, 36, 431-453.
Mirjalili, S. M. A., Kargar Shooraki, Z., & Rezaei, F. (2021). “Content analysis of the fourth elementary social studies teaching textbook based on Islamic Environmental Ethics”. Quarterly Journal of Research in Social Studies Education, 3(1), 109-130. [In Persian].
Ostman, R. E., & Parker, J. L. (1987). “Impact of Education, Age, Newspapers, and Television on Environmental Knowledge, Concerns, and Behaviors”. The Journal of Environmental Education, 19(1),3–9.
Parvian, N., Abbasi, M. H., & Zakeri, D, (2010). “The importance of environmental education and its role in solving environmental problems”. Fourth Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, University of Tehran. https://civilica.com/doc/93268. [In Persian].
Poor Alireza Tutakaleh, A. (2009). “Multiple roles of the teacher in the classroom”. Journal of Scientific Information, 5(366), 18-28. [In Persian]
Ramezani Ghavamabadi, M. H. (2012). “Strategic Review of Environmental Protection Education in Iran: Necessities Bottlenecks”. Strategy Quarterly, 21(4), 233-257. [In Persian].
Ramsey, J. M., Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1992). “Environmental Education in the K-12 Curriculum: Finding a Niche”. The Journal of Environmental Education, 23(2), 35-45. https://doi.org/10.1080/00958964.1992.9942794.
Rashidi, A., & Rashidi, M. (2011). “Role of mass media in the protection of environment and their effects on the behavior of people and managers from consumption culture formation viewpoint”. Cultural Engineering Monthly, 5(55), 31-43. [In Persian]
Saberi Sahneh, M. (2011). “The effectiveness of environmental education in achieving sustainable development with the approach of using environmentally friendly technologies”. Master Dissertation, Payame Noor University of Tehran, Iran. [In Persian].
Safaei Dehbarez, N. (2017). “A study of the effectiveness of the teacher-assisted plan in the academic achievement of third grade high school students in theoretical fields in Rudan. Master Dissertation, Islamic Azad University of Bandar Abbas. [In Persian].
Salehi, S., & Ghaemi Asl, Z. (2013). “The Relationship between Environmental Education and Environmental Protection Behaviors (Case Study: High School Girls in Babol City)”. Quarterly Environmental Education and Sustainable Development, 1(3), 67-79. [In Persian].
Salehi, S., & Karimzadeh, S. (2011). “A Study on Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Behavior”. Cultural Studies and Communication, 7(24), 159-178. [In Persian].
Schirmer, J. (2011). “Scaling up: Assessing social impacts at the macro-scale”. Environmental Impact Assessment Review, 31(3), 382-391.
Schlesinger, W. H. (2004). “Environmental Education for a Sustainable Future”. Applied Environmental Education & Communication, 3(2), 75-77. DOI: 10.1080/15330150490444214
Schmidt, J, E., & Blumentritt, T. L. (2007). “From Intentions to Actions: The Role of Environmental Awareness on College Students”. UWL, Journal of Undergraduate Research, 6, 1- 4.
Sepahvand, A. (2017). “Teaching strategies in multigrade classrooms: space arrangement, teacher assistance, importance to sports and art lessons”. The First International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Education, Educational Sciences and Psychology, 1 - 19. [In Persian].
Shabani, H. (2008). “Teaching skills and techniques, advanced teaching methods”. Tehran: Samt Publications. [In Persian].
Shachar, H., & Fischer, S. (2004). “Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes”. Learning and Instruction, 14(1), 69-87.
Sharafi, L. & Ahmadvand, M. (2019). “Determinants of water conservation behavior of wheat farmers in Orzuieh county using conservation motivation theory”. Iranian Journal of Irrigation and Water Engineering, 10 (38): 261-278. [In Persian] 
Shobeiri, S. M. (2015). “An Opinion Survey on the Effective Teaching and Learning Methods in the Ministry of Education’s Environmental Courses”. Education Quarterly, 31(4), 159 – 177. [In Persian]
Shobeiri, S. M., Farajollahi, M., Koohi Aghdam, E., & Meybodi, H. (2013). “The Relationship between Using Mass Media (with Emphasis on TV) and Promotion of Teachers' Environmental Literacy”. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 4(1), 23-40. [In Persian].
Simons, P. R. J., Van Der Linden, J. L., & Duffy, T. M. (2000). “New Learning: three ways to learn in a new balance”. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Soleimani, A., & Salehi, E. (2017). “Comparative analysis between effectiveness of the Jigsaw participatory model and traditional teaching methods in urban environment teaching”. Journal of Environmental Sciences, 15(1), 1-14. [In Persian].
Sookhtanlou M., Allahyari M.S., Jhalukpreya S. (2021). “Health Risk of Potato Farmers Exposed to Overuse of Chemical Pesticides in Iran”. Safety and Health at Work, 12 (4): 1-10.
Sookhtanlou, M. & Allahyari, M.S. (2021). “Farmers' health risk and the use of personal protective equipment PPE during pesticide application”. Environmental Science and Pollution Research, 2822: 28168-28178.
Suave, L. (2005). “Currents in Environmental Education: Mapping a Complex and Evolving Pedagogical Field”. Canadian Journal of Environmental Education, 10(1), 11–37.
Taheri, E., & Shobeiri, S. M. (2015). “The Impact of Media on Environmental Education”. Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad. https://civilica.com/doc/593475. [In Persian]
United States Environmental Protection Agency (USEPA). (1996). “Report assessing environmental education in the United States and the implementation of the national environmental education act of 1990”. Prepared for Congress by the National Environmental Education Advisory Council. Washington, DC: EPA.
Volk, T. L., Hungerford, H. R., & Tempera, A. N. (1984). “A National Survey of Curriculum Needs as Perceived by Professional Environmental Educators”. The Journal of Environmental Education, 16(1), 10-19. DOI: 10.1080/00958964.1984.9942696.
Wang J., Chu M., & Ma, Y. (2018). “Measuring Rice Farmer’s Pesticide Overuse Practice and the Determinants: A Statistical Analysis Based on Data Collected in Jiangsu and Anhui Provinces of China”. Sustainability, 10 (3): 677.
Wang, J., Chu, M. & Ma Y. (2018). “Measuring Rice Farmer’s Pesticide Overuse Practice and the Determinants: A Statistical Analysis Based on Data Collected in Jiangsu and Anhui Provinces of China”. Sustainability, 1: 103, 677.
Yazdanpanah, M., Abadi, B., Komendantova, N., Zobeidi, T. & Sieber, S. (2020). “Some at Risk for COVID-19 Are Reluctant to Take Precautions, but Others Are Not: A Case From Rural in Southern Iran”. Public Health, 8:562-300.
Zamani Moghaddam, A., & Saeedi, M. (2013). “The Effect of Environmental Education on Teachers Knowledge, Attitude and Skills (Case study: Primary School Teachers district 12, Tehran)”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(3), 19-30. [In Persian]
Zhou J., Yan Z. & Li, K. (2016). “Understanding farmer cooperatives’ self-inspection behavior to guarantee agriproduct safety in China”. Food Control, 59: 320-27.