با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 4697-19395، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

چکیده

متأسفانه محیط زیست کنونی دچار چالش‌های فراوانی شده است و رفع این چالش‌ها نیاز به بازنگری، بازآفرینی و ترمیم دارد تا حیات بشر در کره زمین حفظ شود. آموزش محیط زیست خصوصاً در مدارس، در بهبود این مشکلات نقشی انکار ناپذیر دارد. نحوه آموزش و تدریس بویژه روشهای فعال تدریس نیز اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش آموزان دارد که یکی از مهمترین آنها روش همیاری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط زیستی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر روش نیمه تجربی بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش آموزان پسر مدارس دولتی پایه یازدهم شهر کاشان به تعداد 1171 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس 30 نفری انتخاب شدند. بـرای جمـع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصین حوزه محیط زیست تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.87 به دست آمد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تجزیه و تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره) با نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط زیستی و مؤلفه های آن (به استتثنای صوت و تنوع زیستی و گردشگری) به دانش آموزان تأثیر دارد. بنابراین، می توان با استفاده از روشهای تدریس مناسب موجب افزایش کمیت و کیفیت انتقال مفاهیم محیط زیستی در دانش آموزان شد که سر ریز آن می تواند ارتقای سطح محیط زیستی جامعه را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of teacher- Assistant Project on the transfer of environmental concepts to 11th grade high school students in Kashan

نویسندگان [English]

  • Hossein Hafezi 1
  • Seyed Mehdi Pamenari 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University (PNU), P. O. Box: 19395-4697, Tehran, Iran.

2 Master, Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Unfortunately, the current environment has faced many challenges, and addressing these challenges requires rethinking, re-creating and repairing in order to preserve human life on Earth. Environmental education, especially in schools, has an undeniable role to play in alleviating these problems. The way of teaching and teaching, especially active teaching methods, has a great effect on students' self-learning abilities, one of the most important of which is the cooperative method. The aim of this study was to investigate the effect of the teacher-assistant plan on the transfer of environmental concepts to 11th grade high school students in Kashan. The research method was quantitative and based on quasi-experimental method. The population of the study consisted of all male students of 11th grade public schools in Kashan, 1171 people, who were selected using the available sampling method of two classes of 30 people. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content validity of which was confirmed by environmental experts, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.87. Data were analyzed at two levels of descriptive (mean and standard deviation) and inferential (univariate and multivariate analysis of covariance) with SPSS26 software. The results showed that education based on the teacher-assistant plan is effective in transmitting environmental concepts and its components (excluding sound and biodiversity and tourism) to students. Therefore, it is possible to increase the quantity and quality of transfer of environmental concepts in students by using appropriate teaching methods, the overflow of which can improve the environmental level of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Assistant Project
  • Transfer of Environmental Concepts
  • Eleventh Grade
  • Kashan