با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

3 گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

5 دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی روش‌های ترویج فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی است. بدین منظور بر اساس نظر خبرگان در حوزه منابع طبیعی 8 معیار اصلی و 12 شاخص فرعی برای طراحی پرسشنامه انتخاب گردید. سپس بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه که توسط متخصصین حوزه منابع طبیعی تکمیل گردید، وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE (نرم افزار اکسپرت چویز) و روش تحلیل سلسه مراتبی که یکی از تکنینک های معتبر در حوزه تصمیم گیری چند معیاره است انجام گردید. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که از بین 8 معیار، معیارهای " تسهیل یادگیری مشارکتی" ، " رشد تفکر انتقادی" و "وجود تعامل" به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند. تجزیه و تحلیل نهایی نشان داد سه معیار اشاره شده در بستر روش‌های مشارکتی، کارآمدترین شیوه جهت ترویج فرهنگ استفاده از منابع و محیط زیست می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the most efficient method of promoting the culture of using natural resources based on the Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Soraya Karami 1
  • Mohammad Reza Bahrameian 2
  • Tayebeh Basaki 3
  • Sadigheh Ghanaei 4
  • Mohammad Ali Nejat 5

1 Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran

3 Department of Agriculture, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

4 Research Institute of Forest and Rangeland, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

5 Department of Agriculture, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the methods of promoting the culture of using natural resources. For this purpose, based on the opinion of experts in the field of natural resources, 8 main criteria and 12 sub-indicators were selected for designing the questionnaire. Then, based on the information obtained from the questionnaire, which was completed by experts in the field of natural resources, weighting and ranking of indicators were performed using EXPERT CHOICE software and the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is one of the valid techniques in the field of Multi-Criteria Decision Making (MCDM). The research findings indicate that among the eight criteria, the criteria of "facilitating participatory learning", "development of critical thinking" and "existence of interaction" are more important, respectively. The final analysis showed that the three criteria mentioned in the context of participatory methods are the most effective way to promote the culture of resource use and the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision making (MCDM)
  • Natural resources
  • Analytic Hierarchy Process