با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 گروه محیط زیست دانشکده علوم پایه دانشگاه زنجان، ایران

10.30473/ee.2022.50756.2158

چکیده

تحقیق کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی گندم‌کاران در مواجهه با تغییرات اقلیمی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و مطلعان کلیدی ذی‌ربط در استان کرمان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی 21 نفر از آنان انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهم‌ترین اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان در سطح مزرعه شامل فنی-‌زراعی، فناورانه، حفاظت از آب و زیست‌محیطی پایدار، و در سطح خارج از مزرعه شامل اقدامات مدیریتی-اقتصادی و اقدامات مرتبط با شغل و تنوع معیشت بودند. همچنین، نتایج نشان داد که سه عامل نهادی-حمایتی (متشکل از عوامل قانونی-اداری، نهادی-سازمانی، حمایتی و اقتصادی)، ترویجی-اطلاع‌رسانی (متشکل از عوامل آموزشی-ترویجی و اطلاعاتی- مشاوره‌ای) و فردی (متشکل از عوامل فردی-روانشناختی) به ترتیب اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Wheat Farmers’ Adaptation Actions to Cope with Climate Changes in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mangeli 1
  • Rohollah Rezaei 1
  • Younes Khosravi 2

1 Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Iran

2 Department of Envirnmental Science, Faculty of Science, Zanjan University, Iran

چکیده [English]

The main objective of this qualitative study was to identify the factors affecting wheat farmers’ adaptation actions to cope with climate changes. The statistical population of this study consisted of key experts and informants in Kerman province who were selected by purposeful sampling and snowball technique. The collected data were analyzed using Maxqd11 software. The results indicated that the most important adaptation measures of wheat farmers in the face of climate change in Kerman province at farm level respectively were in terms of frequency, agricultural, technological, water conservation and sustainable environmental

measures. These off-farm measures included economical-directorial measures, job-related, and livelihood measures. The results also showed that there are three institutional- supportive factors (consisting of legal-administrative, institutional-organizational, supportive and economic factors), extension- awareness of information (consisting of extension-educational and information-consulting factors), and individual (consisting of individual-psychological factor) respectively were the main factors influencing adaptive measures in Kerman province.

Keywords: climate change, adaptation measures, wheat farmers, Kerman

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Adaptation actions
  • Wheat farmers
  • Kerman