با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی تهران مرکز - دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

4 استاد گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

10.30473/ee.2022.63513.2508

چکیده

چکیده

نویاچندبستر سازی و ورود به سپهرهای جدید یکی از بحث های نو در حوزه مطالعات برنامه درسی است . این دیدگاه ورود برنامه درسی به مباحث و رشته های دیگر را بررسی می کند یکی از این مباحث ، محیط زیست و بویژه تغییرات اقلیمی است رشته مطالعات برنامه درسی با حرکت به سمت سبز شدن می تواند گام مهم در این خصوص بردارد این پژوهش برآن است تا نحوه سبز شدن برنامه های درسی را در دوران بعد از پاندومی بررسی نماید .

این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای قرار دادی انجام شده است تعداد 11 نفر از متخصصان تغییرات اقلیمی و برنامه درسی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساحتار یافته جمع آوری گردید روش گرینهم و لاندمن جهت تحلیل داده ها بکار گرفته شد . جهت صحت و اعتبار داده ها از روش گوبا و لینکلن استفاده شد

در ارتباط با هدف پژوهش 4 طبقه شامل آمادگی مقابله با بحران ، احترام به قوانین، همبستگی ملی ، حفاظت از ارزشهای زیست محیطی و 9 زیر طبقه شامل شناسائی تهدید ها ، درک فرصت ها ، حمایت از قوانین ،تقویت حاکمیت قوانین ، توسعه مشارکت های مردمی ،گسترش همدلی ، حفاظت از آب ، مقابله با آلودگی هوا ، حفاظت از جنگل شناسائی گردیدند

باتوجه به نقطه نظرات مشارکت کنندگان در جهت پاسخگوئی به سوال اصلی پژوهش می توان نتیجه گرقت جهت سبز کردن برنامه های درسی در دوران پسا کرونا درون مایه های اصلی دانش زیستی و آگاهی زیستی در چارچوب طبقات و زیر طبقات بدست آمده ازدیدگاه مشارکت کنندگان می تواند مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Re/Multicontextualisation of Curriculum: going to greening Curriculum in the Post-Pandemic

نویسندگان [English]

  • shahnaz karami 1
  • Kourosh FathiVajraghah, 2
  • Ali Akbar Khosravi Babadi 3
  • Manuchehr Farajzadeh Asl, 4

1 Department of Educational Sciences. central Tehran Branch. Islamic Azad University. Tehran .Iran

2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Behshti University, Tehran, Iran. Tehran, Iran

3 Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran .Iran

4 Professor, Department of Physical Geography, Tarbiat Modares, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

Re/Multicontextualisation and the entry of the new context is one of the new discussions in the field of curriculum studies. This approach surveys the entry of the curriculum into other subjects and disciplines. One of these subjects is the environment and especially climate change. The field of curriculum studies can take an important step in this regard by going to the greening of curricula. the Important aim of this research is how curricula can go green in the post-pandemic period.

This research has been done with a qualitative approach and contractual content analysis. A total of 11 climate change and curriculum experts were selected by purposive sampling method. Data were collected through semi-field interviews. Greenham and Landman's method was used to analyze the data. Was taken. Globa and Lincoln's methods were used to validate the data

In relation to the purpose of the research, 4 categories including crisis preparedness, respect for laws, national solidarity, protection of environmental values ​​, and 9 subcategories including identification of threats, understanding of opportunities, protection of laws, strengthening the rule of law, development of public participation, Expansion of empathy, water protection, combating air pollution, forest protection were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Post-Corona
  • Going to Green
  • Recontextualisation