با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پست‌دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

2 دانشیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

ایران به‌عنوان کشوری که به‌شدت به انرژی­‌های متداول فسیلی متکی است، ناگزیر است تا در آینده ­ای نزدیک این روند را به نفع تجدیدپذیرها تغییر دهد. با توجه به عدم استقبال جمعی از انرژی­‌های نو به­ویژه استفاده از پنل خورشیدی، تحقیق حاضر درصدد است تا عوامل زمینه‌­ای این عدم پذیرش را بررسی کند. پرسش اساسی این است که موانع اجتماعی پذیرش پنل­‌های خورشیدی در بین مردم کدم‌اند؟ بدین منظور، متغیر وابسته­ این تحقیق قصد پذیرش است. برای پاسخ به این پرسش از یک مدل تلفیقی استفاده‌شده ­است که مبتنی بر سه نظریه­ی جاافتاده در حوزه­ پذیرش فناوری‌های جدید (نظریه­ اشاعه­ نوآوری راجرز، نظریه­ پذیرش فناوری دیویس و نظریه­ پذیرش اجتماعی ووستنهاگن) است. این مطالعه­ از نوع کمی است و داده­های آن از 462 نفر از ساکنان روستاهای استان مازندران در سال 1398 جمع­آوری شده­اند. ضرایب پایایی درونی تمام متغیرها بالاتر از 68/0 است و اعتبار سازه برای تمامی سازه­های موردمطالعه در این تحقیق بالاتر از 650/0 قرار دارند. بر اساس وزن­های رگرسیونی استاندارد به‌دست‌آمده، از مجموع نمونه‌های موردبررسی در این تحقیق، تنها 19 درصد از پاسخگویان تمایل به نصب پنل خورشیدی در آینده­ی نزدیک دارند و 36 درصد هم ابراز داشتند که هیچ تمایلی برای نصب این فناوری ندارند. بیشترین اثر کل (36%) بر روی متغیر قصد رفتاری (متغیر اصلی تحقیق)، مربوط به متغیر سهولتِ مصرفِ درک شده می‌باشد و به‌طورکلی 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته­ (موانع اجتماعی پذیرش) توسط عوامل مطرح‌شده در مدل تحقیق تبیین می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Social Study of the Possibilities of Transitioning from Conventional Fuels to Renewables among Iranian Villagers (Case Study: Solar Panels)

نویسندگان [English]

  • Sara Karimzadeh 1
  • Sadegh Salehi 2

1 Postdoctoral Economic sociology and development, fellowship at INSF, Iran

2 Department of Social Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

Iran, as a country that heavily depends on conventional fossil fuels, is obliged to change it in favor of renewable resources. Renewable technology acceptance has not received sufficient heed from Iranian household consumers. This research seeks to address the question of what factors determine households’ incline towards solar panel technology for domestic usage in the Iranian context. To achieve the goal of the study a qualitative survey designed and an integrated theoretical model based on the modified framework of the Technology Acceptance Model, Social Acceptance theory and Diffusion of Innovation theory was developed. Data collected from 462 inhabitants of Mazandaran in 2019, who had not installed solar panels at research time. The internal reliabilities of the final measurement were all above 0.68 and validity coefficients for the constructs of the study were all above 0.56. Based on standardized regression weights the strongest total effect on the main dependent variable of intention acceptance (36%) is related to the perceived easiness of use and overall, the model explains 19% of the variances of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar panel technology
  • Diffusion of Innovation Theory
  • Integrated Theoretical Model
  • Iran
Ajzen I, Fishbein M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ. https://books.google.com/books/about/Understanding.
Alam, S. sh. and Rashid, M. (2012). “Intention to Use Renewable Energy: Mediating Role of Attitude”. Energy Research Journal. 3(2), 37–44. doi:10.3844/erjsp.2012.37.44.
Alipour, M., Salim, H., Rodney, A.S and.Sahin, Oz. (2020). “Predictors, taxonomy of predictors, and correlations of predictors with the decision behavior of residential solar photovoltaics adoption: A review.” Renewable and Sustainable Energy Reviews. 123, 109749.
Amaro, S., Duarte, P. (2015). "An integrative model of consumers’ intentions to purchase travel online." Tour. Manag. 46, 64–79.
Aslani, A., Marja, N.,.Erkki, A., Golbaba, M. (2012). “Identification of the Situation of Renewable Energy Alternatives in the Criteria known by private sector investors (Case study: Iran).” International Journal of Renewable Energy Research. 2 (2), 332-337.
Bandara, U.C. (2020). "Impact of Perceived Ease of Use, Awareness and Perceived Cost on
Intention to Use Solar Energy Technology in Sri Lanka.” Journal of International Business and Management (JIBM) 3(4), 01-13 https://doi.org/10.37227/jibm-2020-04-61.
Bashiri, A., Alizadeh, H. (2018). “The analysis of demographics, environmental and knowledge factors affecting prospective residential PV system adoption: A study in Tehran.” Renewable and Sustainable Energy Reviews. 81, 3131–3139 https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.093.
Berkhout, F., Marcotullio, P., & Hanaoka, T. (2012). “Understanding energy transitions”. Sustainability Science, 7(2), 109–111. doi:10.1007/s11625-012-0173-5.
Carlman, I. (1982). Wind energy potential in Sweden: the importance of non-technical factors. In: Fourth International Symposium on Wind Energy Systems. September 21–24, 1982, Stockholm, pp. 335–348.
Chin, J., Lin, S.C. (2015). “Investigating users’ perspectives in building energy management system with an extension of technology acceptance model: A case study in Indonesian manufacturing companies”, Procedia Comput. Sci, 72, 31–39.
Claudy, M. C. Michelsen, C. O’Driscoll, A. & Mullen, M. R. (2010). “Consumer awareness in the adoption of microgeneration technologies: an empirical investigation in the Republic of Ireland”. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 14(7), 2154-2160.
Davis, F.D. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”. MIS Q, 13, 319–340.
Davis, F.D., Bagozzi, R.P. Warshaw, P.R. (1989). “User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models”. Manag. Sci, 35, 982–1003.
De Vaus. D.A. (1991). Surveys in Social Research. Londen, Allen & Unwin, 3rd edn
Devine-Wright, P. (2005). “Local aspects of UK renewable energy development: exploring public beliefs and policy implications. Local Environment”. The International Journal of Justice and Sustainability. 10(1), 57-69.
Erasmus, E., Rothmann, S., & Van Eeden, C. (2015). “A structural model of technology acceptance”. Journal of Industrial Psychology. 41(1), http:// dx.doi.org/10.4102/sajip. v41i1.1222
Gross, M., Mautz, R., (2015). Renewable Energies, Routledge, Taylor & Francis Group.
Gumussoy, C.A., Calisir F., & Bayram, A. (2007). “Understanding the behavioral intention to use ERP systems: An extended technology acceptance model”, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEE), Singapore. http://dx.doi.org/10.1109/IEEM.2007.4419547.
Hanger, S., Komendantova, N., Schinke, B., Zejli, D., Ihlaf, A., Patt, A. (2016). "Community acceptance of large-scale solar energy installations in developing countries: Evidence from Morocco." Energy research & Social Sciences. 14, 80-89 https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.01.010.
Hemmati M. (2017). A Sustainable Transition to Renewable Energy Resources in Oil Producing Countries: A Case Study of Iran. Master programme in Innovation and Spatial Dynamics. Lund University.
Hoppe, Th., and de Vries, G. (2019). “Social Innovation and the Energy Transition”. Sustainability. 11, 141; doi:10.3390/su11010141. www.mdpi.com/journal/sustainability http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.1993.tb01329.x.
International Energy Agancy (IEA), 2017. Renewables (2017), Analysis and forecasts to 2022, International Energy Agency. OECD/IEA, Paris.
International Energy Agancy, Annual electricity generation per million dollars of capital investment in solar PV and wind power, 2010 compared to 2020e, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/annual-electricity-generation-per-million-dollars-of-capital-investment-in-solar-pv-and-wind-power-2010-compared-to-2020e.
International Energy Agency (IEA) (2020). https://www.iea.org
International Renewable Energy Ajency (2018). Renewable Power Generation Costs in 2017, https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018.
Kardooni, R., Yusoff, S.B., Kari, F.B. (2016). “Renewable energy technology acceptance in Peninsular Malaysia”. Energy Policy. 2016, 88, 1–10.
Kim, H., E. Park, S.J. Kwon, J.Y. Ohm, and H.J. Chang. )2014(.  "An integrated adoption model of solar energy technologies in South Korea." Renewable Energy 66, 523–531. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.12.022
Komendantova, D., and Yazdanpanah, M. (2017). “Impacts of Human Factors on Willingness to Use Renewable Energy Sources in Iran and Morocco”. Environmental Energy and Economic Research. 1(2),141-152 DOI 10.22097/eeer.2017.47240.
Kwan, C. L. (2012)."Influence of local environmental, social, economic and political variables on the spatial distribution of residential solar PV arrays across the United States." Energy Policy 47, 332–344. doi:10.1016/j.enpol.2012.04.074
Molin E. (2005). “A causal analysis of hydrogen acceptance”. Transp Res Rec J Transp Res Board, 1941:115-21.
Moradi Asl, A. (2017), A social study of the acceptance of solar panel technology, Unpublished master thesis. Mazandaran University. ]In Persian[
Mosly, I., & Makki, A. (2018). “Current Status and Willingness to Adopt Renewable Energy Technologies in Saudi Arabia”. Sustainability. 10(11), 4269.doi:10.3390/su10114269.
Palm, A. (2016). "Local factors driving the diffusion of solar photovoltaics in Sweden: A case study of five municipalities in an early market." Energy Research & Social Science. 14, 1–12. doi:10.1016/j.erss.2015.12.027.
Palm, A. (2017), "Peer effects in residential solar photovoltaics adoption—A mixed methods study of Swedish users." Energy Research & Social Science. 26: 1–10. doi:10.1016/j.erss.2017.01.008.
Persomal interview with executive managers of Mazandarad Electricity Distribution Company, (2017).
Peterson, R. A. (1994). “A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha”. Journal of Consumer Research, 21(2), 381-391.
Qureshi, T. M., Ullah, K., & Arentsen, M. J. (2017). “Factors responsible for solar PV adoption at household level: A case of Lahore, Pakistan”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 754–763. doi: 10.1016/j.rser.2017.04.020
Rode, J., and Weber, A. (2016). "Does Localized Imitation Drive Technology Adoption? A Case Study on Solar Cells in Germany." Journal of Environmental Economics and Management 78, 38–48
Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.
Rogers, J. C. Simmons, E. A. Convery, I. & Weatherall, A. (2012). “Social impacts of community renewable energy projects: findings from a woodfuel case study”. Energy Policy. 42, 239-247.
Rousseau D. M., Sitkin S. B, Burt R. S, Camerer C. (1998) “Not so different after all: a cross discipline view of trust”. Acad Manag Rev 23:393- 404.
Selehi, S., Janalizadeh, H. Zeidani. Sh. (2016). “Social acceptance of renewable energies”. 5th International Conference on Emerging trends in Energy Conservation. [In Persian]
Shobeiri, M., and Bayati Malayeri, M. (2014), "Study of social acceptance of solar energy systems from the viewpoints of people in Arak city." Paper presented at the Fifth Conference on Clean, Efficient and Renewable Energy, Tehran, 15: 1-9. [In Persian]
Sovacool, B. K. (2009). “The cultural barriers to renewable energy and energy efficiency in the United States”, Technology in Society, 31(4), 365-373.
Sovacool, B. K., Hess, D. J., Amir, S., Geels, F. W., Hirsh, R., Rodriguez Medina, L., … Yearley, S. (2020). “Sociotechnical agendas: Reviewing future directions for energy and climate research.” Energy Research & Social Science. 70, 101617. doi:10.1016/j.erss.2020.101617.
Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., & Thorsnes, P. (2010).“Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours”. Energy Policy. 38(10), 6120–6129. doi:10.1016/j.enpol.2010.05.069 
Stephenson, J.R., B.K.Sovacool, & Inderberg, T.H.J. (2021). "Energy cultures and national decarbonisation pathways." Renewable and Sustainable Energy Reviews. 137, 110592 https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110592
Stern, N.H. (2007). The Economics of Climate Change: the Stern Review. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Tsaur, R.-C., & Lin, Y.H. (2018). “Exploring the Consumer Attitude of Building-Attached Photovoltaic Equipment Using Revised Technology Acceptance Model”. Sustainability. 10(11), 4177. doi:10.3390/su10114177.
Wolsink, M. (2012). “Undesired reinforcement of harmful self-evident truths concerning the implementation of wind power”. Energy Policy 48, 83–87
Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. (2007). “Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept”. Energy Policy. 35(5), 2683–2691. doi:10.1016/j.enpol.2006.12.001.
Yazdanpanah, M., Komendantova, N., Shafiei Ardestani, R. (2015). "Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model." Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 565-673 https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.002.
Zarnegar, M. (2018) “Renewable energy utilization in Iran”. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 40:7, 765-771, DOI: 10.1080/15567036.2018.1457741