با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استادیار گروه علوم محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مرجع ملی کمیته مشورتی ارتباطات، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در محیط زیست کنوانسیون تنوع زیستی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی بهینه آموزشی برای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی می‌باشد. در گام نخست، از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش سطح آگاهی شهروندان استفاده شد. سپس با استفاده از آرای خبرگان اقدام به وزن‌دهی و ارزیابی روش‌های گوناگون آموزشی گردید. بدین منظور، دو سطح هدف به‌عنوان سناریوهای مورد انتظار طراحی گردید. برای ارزیابی دقیق و تعیین مسیر بهینه که واجد کمترین زمان و پایین‌ترین هزینه باشد، از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان (ACA) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که دانش عمومی زنان در مورد تنوع زیستی نسبت به مردان بالاتر بوده و در مورد دانش تخصصی این مورد برعکس بوده است. از سوی دیگر، میان دانش تنوع زیستی و سطح تحصیلات رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشته است. همچنین، برای دستیابی به هدف سطح اول، «الگوی آموزشی ترکیبی» با وزن 196/1 و الگوی آموزشی «الگوی آموزشی مجازی» با وزن 608/0 به ترتیب مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین الگوی آموزشی برای انتقال دانش عمومی به شهروندان ارزیابی شدند. در خصوص هدف سطح دوم روش «آموزش چهره به چهره» با وزن نهایی 64 و «تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی» با وزن 43 واجد بیشترین امتیاز بودند. در نهایت، مسیر بهینه برای ارتقای سطح دانش تخصصی شهروندان، دارای وزن 161 بوده که به ترتیب شامل مواردی نظیر دستیابی به سطح دانش عمومی خوب، ایجاد فضای آموزشی، حمایت از شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، اقدامات تشویقی و نیازسنجی و بازنگری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an optimal educational model to improve the level of knowledge of Tehran citizens towards biodiversity using Digestra algorithm and Ant algorithm

نویسندگان [English]

  • Hooman Bahmanpour 1
  • Mojgan Zaeimdar 2
  • Behrang Salajegheh 3

1 Associate Prof., Department of Environment, Faculty of Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Prof., Department of Environmental Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 The National Focal Point of the Communication, Education and Public Awareness (CEPA) for the Convention on Biological Diversity

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an optimal educational model to improve the general and specialized knowledge of Tehran citizens regarding biodiversity. In the first step, a researcher-made questionnaire was used to assess the level of citizens' awareness. Then, using the opinions of experts, various educational methods were weighed and evaluated. For this purpose, two target levels were designed as expected scenarios. Digest and Ant (ACA) algorithms were used to accurately evaluate and determine the optimal route with the lowest time and lowest cost. The results showed that women's general knowledge about biodiversity was higher than men’s and vice versa about specialized knowledge. On the other hand, there was a significant positive relationship between biodiversity knowledge and education level. Also, to achieve the first level goal, the "Combined educational model" with a weight of 1.196, and the educational model "Virtual educational model" with a weight of 0.608 were evaluated as the most appropriate and inappropriate educational model for transferring general knowledge to citizens, respectively. Regarding the purpose of the second level, the method of "face-to-face training" with a final weight of 64 and "preparation and distribution of training packages" with a weight of 43 had the highest score. Finally, the optimal path for raising the level of specialized knowledge of citizens has a weight of 161, which includes such things as achieving a good level of general knowledge, creating an educational environment, supporting the formation of environmental NGOs, incentives, needs assessment, and review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Ant Algorithm
  • Biodiversity
  • Tehran
Afereidouni, M., & Nooripoor, M. (2020). “Analyzing Factors Affecting Environmental Knowledge of Wheat Farmers: the Case of Central District of Kohgiluyeh County”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 9 (1), 41-58. [In Persian]
Afshar, A., Sharifi, F., & Jalali, M.R. (2009). “Non-Dominated Archiving Multi Colony Ant Algorithm for Multi-Objective Optimization: Application to Multi-Purpose Reservoir Operation”, Engineering Optimization, 41(4), 313-325.
Akomolafe, C. (2011). “Impact of Personal Factors on Environmental Education in Tertiary Institutions in Ekiti State, Nigeria”, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Special Issue. 1(1), 559-564.
Arameshinia, P., Shobeiri S.M., & Larijani, M. (2021). “The Effect of Environmental Education on the Amount of Knowledge Level, Attitude and Behavior of Local Society to Protect the Biological Variety (Subject of Study to Reserve Dena Sphere of Living) ”, J. Env. Sci. Tech., 23(3), 103-116. [In Persian]
Askari, F., Parasteh-Ghombavani, F., & Haghighi, F. A. (2021). “Investigating the Necessity to Pay Attention to the Environmental Education Based on Futures Studies in Elementary School”. Environmental Education and Sustainable Development, 10(1), 111-129. [In Persian]
Asgaripor, A., Amiri, M.J., & Rahimi, S. (2020). “Evaluation of Environmental Education Effectiveness on Environmental Attitude and Awareness of Students”, J. Env. Sci. Tech., 22(4), 316-326 pp. [In Persian]
Bootkin, D., & Keller, A. (2015). “Environmental science of the living planet earth”. Vahabzadeh, A. Mashhad: Mashhad University Jahad Publication.
Budak, D., Budak, F., Zaimoglu, Kekec, S., & Yavuz Sucu, M. (2005). “Behavior and attitude of student toward environmental issues at faculty of agriculture”, Turkey. Applied Sciences. 3(5), 1224-1227.
Chen, F., Chen, H., GUO, D., & Long, R. (2017). “Analysis of undesired environmental behavior among Chinese undergraduates”. Cleaner Production. 7(162), 1239-1251.
Faham, E. & Rezvanfar, A. (2015). “Education for sustainable Development in higher education”. 1st ed. Tehran: Jahad daneshgahi Publications. Sanati Branch. [In Persian].
Gupta, D.K., Arora, Y., Singh, U.K., & Gupta, J.P. (2012). “Recursive Ant Colony Optimization for estimation of parameters of a function”, Recent Advances in Information Technology (RAIT), 2012 1st International Conference on, 15(17),.448-454.
Hansmann, R., Scholz, R.W., Francke, C.J.A., & Weymann, M. (2005). “Enhancing environmental awareness: Ecological and economic effects of food consumption”. Simulation & Gaming. 36(3), 364-382.
Hosseini, S.H., Daneshfard, K., Memarzadeh Tehran, G.R., & Bahmanpour, H. (2019). “Validation of Networking Approach in Environmental Policy in IRAN to Decrease Environmental Pollution by Factor Analysis Method”, Anthropogenic Pollution Journal, 3(2), 1-9.
IUCN. (2020). “The IUCN Red List of Threatened Species”, https://www.iucnredlist.org.
Kaveh, A., & Sharafi, P. (2007). “Ant colony optimization: principles and concepts”. Building and housing Research center. Press, 181 p.
Khoshbin, S., Zaeimdar, M., Mogouei, R., & Rokhshad, H. (2021). “Investigation of Level of Efficiency of Current Laws and Policies for Performing Pro-Environmental Behaviors Based on Views of Two Groups of Tehran Citizens and Executive Managers of Environmental Management Department of Tehran Municipality”, Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 6(17), 95-118. [In Persian]
Larijani, M. (2018). “The Effect of Training on Health, Safety and Environment Issues on the Level of Awareness and Behavior of Employees in a Zinc Manufacturing Factory”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(3), 91-104. [In Persian]
Maier, H.R., Simpson, A.R., Zecchin, A.C., Foong, W.K., Phang, K.Y., Seah, H.Y. & Tan, C.L. (2003). “Ant colony optimization for design of water distribution systems”, Journal of Water Resources Planning and Management, 129(3), 200-209.
Mallick, R., & Bajpai, S.P. (2019). “Impact of Social Media on Environmental Awareness”. In Environmental Awareness and the Role of Social Media. IGI Global. 7, 140-149.
Meibodi, H., Shobeiri, S.M., Ghaleh, S., & Lailapour, N. (2014). “A survey on environmental attitudes among children with different social stratification in Mashhad, Nursing”, Children, 2(1), 46-56. [In Persian]
MOT. (2019). “Biodiversity status of Tehran metropolis, Municipality of Tehran”, Environment and Sustainable Development Headquarters, 124 p.
Murphy, S. (2017). “Restoration Ecology”, University of Waterloo. p 12.
Nagra, V. (2010). “Environmental education awareness among school teache”. Environmentalist. 30(2), 153-162.
Paker, Y., Yom-Tov, Y., Alon- Mozes, T., & Barnea, A. (2013). “The effect of plant richness and urban garden structure on bird species richness”,diversity and community structure, Landscape and Urban Planning, 122, 186-195.
Park, S.Y. (2009). “An analysis of the technology acceptance model in understanding university students' behavioral intention to use”, e- Journal of Educational Technology & Society, 12(3), 150-162.
Powell, R.B., Stern, M.J., Frensley, B.T., & Moore, D. (2019). “Identifying and developing crosscutting environmental education outcomes for adolescents in the twenty-first century (EE21) ”. Environmental Education Research, 25(6), 767-790.
Rezaei, M., Babaei, F., & Bahmanpour, H. (2018). “Evaluating and Prioritizing the Effective Components of Attracting and Promoting the Participation of NGOs in the Process of Solid Waste Management”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 87-102. [In Persian]
Sadeghitabar, P., & Shariatmadari, M. (2021). “Identification of the Dimensions and Components of Continuing Medical Education Based on Blended Learning with Sustainable Development Approach”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 9(2), 63-82. [In Persian]
Salajeghe, B., & Bahmanpour, H. (2020). “Biodiversity; environmental literacy training toolkit for educators and facilitators”, Department of Environment, Tehran, First Edt. 203 pp. [In Persian]
Salehi, S., & Hemmatiguia, Z., 2012. “Role of Environmental Education in Electronic Waste Management”, Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(1), 22-34. [In Persian]
Sandbrook, C., Fisher, J.A., Holmes, G., Luque-Lora, R. & Keane, A. (2019). “The global conservation movement is diverse but not divided”. Nat. Sustain. 2(6), 316–323.
Shiri, H., & Okhrati, S. (2018). “The Relationship between Environmental Education and Performance with Emphasis on the Situation of Iran”. Environmental Studies, 9(18), 363-372. [In Persian]
Stone, D. (2006). “Sustainable development: Convergence of public health and natural environment agendas”, nationally and locally. Public Health. (120), 1110-1113.
Zhang, Q., Zhang, T & Liu, X., (2018). “Index System to Evaluate the Quarries Ecological Restoration”. Journal of Sustainability. p 11.