با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه‌گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از فرمول دانیل، حجم نمونه برابر 240 نفر برآورد شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها از طریق یک پرسشنامه‌ گردآوری شد که برای تعیین روایی آن علاوه بر نظرخواهی از متخصصان (روایی صوری)، از روایی همگرا استفاده شد. به‌منظور محاسبه پایایی آن نیز دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS انجام شد. یافته‌های حاصل آمار استنباطی که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت، نشان داد که توانمندسازی جامعه محلی دارای پنج مؤلفه اصلی (روان‌شناختی، محیط‌زیستی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) است و همگنی و پایایی معرف‌ها مورد تأیید بود. همچنین، نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی کل در شهرستان سوادکوه برابر 1/3 از 5 بود. بیشترین میزان توانمندسازی مربوط به مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی (35/3) و محیط‌زیستی (22/3) بود و کمترین میزان توانمندسازی مربوط به مؤلفه‌های سیاسی (89/2) و اقتصادی (96/2) بود. مؤلفه توانمندسازی اجتماعی (10/3) در وضعیت متوسط قرار داشت. بر این اساس توصیه‌ می‌شود؛ با رویکرد مشارکتی و با بهره‌گیری از اصول و فنون تسهیلگری نسبت به بهبود توانمندسازی سیاسی و اقتصادی در شهرستان سوادکوه اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing Ecotourism Effects on Local Communities' Empowerment(Case study: Savadkuh County)

نویسندگان [English]

  • Javad Ghasemi 1
  • Hesamedin Gholami 1
  • Amir Afzaligrouh 2
  • Amir Alambeigi 3

1 Assistant Professor, Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Ph.D. Graduated of Agricultural Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agricultural extension and education, Faculty of Economics and development, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Given the rise in popularity of ecotourism, investigating its impacts on the local community is of great importance. Thus, this study aimed to analyze ecotourism’s effects on the empowerment of local communities. In this regard, based on the empowerment wheel conceptual framework (Mendoza-Ramos, 2013) a survey was conducted in Savadkuh County. The sample size was calculated to be 240 people according to Daniel's sampling formula and was accessed through the convenience-sampling method. Data were collected through a questionnaire, the validity of which was approved by a panel of experts and construct validity (AVE Index). The reliability of the questionnaire was approved by calculating Cronbach's alpha and composite reliability (CR). The data were analyzed by SPSS22 and Smart PLS software. Besides the confirmation of indicators’ homogeneity and reliability, the results of confirmatory factor analysis confirmed that local community empowerment's measurement model had five components (i.e. psychological, environmental, political, economic, and social). In addition, results revealed that the total mean score of local people empowerment was 3.1 out of 5. The highest mean scores were for the psychological (3.35) and environmental (3.22) dimensions of empowerment, respectively. The lowest mean scores were for the political (2.89) and economic (2.96) dimensions of empowerment, respectively. The social empowerment dimension (3.10) was almost at a moderate level. Accordingly, it is recommended to improve the political and economic empowerment of Savadkuh County’s local people through participatory approaches and facilitation techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Empowerment
  • Local Community
  • Rural Development
Abdillah, L., & Prayogo, D. (2020). “Ecotourism development based on local community empowerment: A case study in the forest village community institution of Wana Cendana, Dago Village, Bogor Regency”. Simulacra, 3(1), 57-68.
Acquah, E., Collins, A.N., &Arthur, E.K. (2018). “The socio-cultural impact of ecotourism on park-adjacent communities in Ghana”. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(2), 1-14.
Ahmeti, F. (2013). “Building Community Capacity for Tourism Development in Transitional Countries: Case of Kosovo”. European Journal of Scientific Research, 115(4), 536-543.
Akbari, S., & Bemanian, M.R. (2008). “Rural ecotourism and its role in sustainable development of Kandovan village in Iran”. Village and Development, 11(1), 131-150. [In Persian]
Aligholizadeh Firozjaei, N., Ghadami, M., & Ramezanzadeh lasboyee, M. (2010). “Host perceptions and attitudes to tourism development in rural areas in Golijan County, Tonekabon”. Human Geography Research Quarterly, 42(71), 35-48. [In Persian]
Azizi, K., Rategar, Sh., Heidari, G., & Jafarian, Z. (2019). “Socio-Economic Impacts of Ecotourism on Local Community Empowerment, Case Study: Baladeh District, Mazandaran Province”. Journal of Space Economy & Rural Development, 8(1), 79-96. [In Persian]
Boley, B.B., & Mc Gehee, N.G. (2014). “Measuring empowerment: Developing and validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS)”. Tourism Management, 45, 85-94.
Choi, M.A. (2020). “Multiple environmental subjects: Governmentalities of ecotourism development in Jeungdo, South Korea”. Geoforum, 110, 77-86.
Das, M., & Chatterjee, B. (2015). “Ecotourism: A panacea or a predicament?” Tourism Management Perspectives, 14, 3-16.
Eskandari Sani, M., & sajadi, J. (2014). “The Capacity of Community development for urban Poverty Alleviation and Effective factors on its development (Case study: Nemat Abad, Region No.19 of Tehran)”. Arid Regions Geographic Studies, 4(15), 1-21. [In Persian].
Fun, F.S., Chiun, L.M., Songan, P., & Nair, V. (2014). “The impact of local community's involvement and relationship quality on sustainable rural tourism in rural area, Sarawark moderating impact of self-efficacy”. Fifth Asia Eruo Conference 2014, procedia-social and behavioral sciences, 144, 60- 65.
Ganjaeian, H. (2020). “Evaluation of ecotourism development potential of Gavandareh area of Qorveh city using integrated model AHP-SWOT”. Geography and Human Relationship, 2(4-8), 56-69. [In Persian].
Gholami, H., & Ghasemi, J. (2018). “Assessing local communities' empowerment for achieving sustainable ecotourism, International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries”. Tehran, February 25, 2018. [In Persian]
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2017). “A Primer on partial least squares structural equation modeling, sage”, Thousand Oaks, CA.
Imani, B., Naseri Manesh, A., & Mahdi, A. (2018). “Investigating and analyzing the role of indigenous and traditional rituals in the sustainable development of rural tourism (Case study: Savadkuh region in Mazandaran province)”. Journal of Human Geography, 10(2), 87-105. [In Persian]
Joo, D., Woosnam, K.M., Strzelecka, M., & Boley, B.B. (2020). “Knowledge, empowerment, and action: Testing the empowerment theory in a tourism context”. Journal of sustainable tourism, 28(1), 69-85.
Khalid, S., Shakil Ahmadm M., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). “Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism”. Sustainability, 2019(11), 1-14.
Kiani Selmi, S., Shaterian, M., & Akbari, SH. (2018). “Modeling and explaining the consequences of ecotourism tours on improving the indicators of socio-cultural, economic and environmental areas of the village (case study: Damavand County rural areas)”. Journal of Socio-Cultural Development Studies, 6(3), 81-112. [In Persian]
Koohi, E., Meiboud, H., Taleshi, M., & Koohi, E. (2013). “The role of mass media in the development of sustainable tourism (Case Study: Amol City)”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2(1), 19-30. [In Persian]
Mehralizadeh, Y. (2017). “Tourism and Iran's Higher Education: Interaction or Confrontation”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(3), 39-52. [In Persian]
Mendoza-Ramos, A. (2012). “The use of Mayan rainforests for ecotourism development: an empowerment approach for local communities”. PhD thesis, James Cook University. Retrieved from: https://researchonline.jcu.edu.au/31253
Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2014a). “Indigenous ecotourism in the Mayan rainforest of Palenque: empowerment issues in sustainable development”. Journal of Sustainable Tourism, 22(3), 461-479.
Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2014b). “The use of Mayan rainforests for ecotourism development: Empowerment issues in sustainable development. In B. Prideaux (Ed.), Rainforest tourism, conservation and management: Challenges for sustainable development. Earthscan Forest Library Series”. Abingdon: Routledge.
Mendoza-Ramos, A., & Prideaux, B. (2018). “Assessing ecotourism in an Indigenous community: using, testing and proving the wheel of empowerment framework as a measurement tool”. Journal of Sustainable Tourism, 26(2), 277-291.
Moradzadeh, A., Ghasemi, M., Salarzehi, H., Yaghoubi, N.M., & Bazrafshan, J. (2018). “Prioritizing the Propellants of developing community-based tourism with the approach of community-based empowerment”. Journal of Entrepreneurship Development, 11(1), 161-179. [In Persian].
Morgan, M.S., & Winkler, R.L. (2020). “The third shift? Gender and empowerment in a women’s ecotourism cooperative”. Rural Sociology, 85(1), 137-164.
Najjarzadeh, M., Jafari, S., Jafari, N., & Rajabi, N. (2018). “The Structural Relationship of Environmental Attitude and Environmental Knowledge with Behavioral Intentions: The Mediating Role of Tourist Satisfaction and Perceived Benefit”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 127-142. [In Persian].
Panta, S. K., & Thapa, B. (2018). “Entrepreneurship and women's empowerment in gateway communities of Bardia National park, Nepal”. Journal of Ecotourism, 17(1), 20-42.
Piuchan, M. Chi, W.A., & Jack, C. (2018). “Economic and socio-cultural impacts of Mainland Chines tourists on Hong Kong Residents”. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 9-14.
Pornprasit, P., & Rurkkhum, S. (2019). “Performance evaluation of community-based ecotourism: a case study in Satun province, Thailand”. Journal of Ecotourism, 18(1), 42-59.
Rahnamayee, M., Aliakbari, E., & Safaralizadeh, E. (2017). “Evaluate of Factors Affecting Empowerment of Tourism Development (Case Study: West Azarbaijan province)”.  Journal of Geography and Planning, 21(59), 153-174. [In Persian].
Refahi Dahr, M., & Shams, M (2019). “Evaluation of Malayer County's Ecotourism Arrangements with Emphasis on Manizan Target Village Using SWOT Model”. Geographical Journal of Tourism Space, 8(32), 17-34. [In Persian].
Salehi, S., Ebrahimi, L., & Fattahi, N. (2018). “Local Participation and Ecotourism Development (An Empirical Study in Jannat Roodbar Village)”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(3), 121-136. [In Persian].
Scheyvens, R. (2000). “Promoting women's empowerment through involvement in ecotourism: Experiences from the Third World”. Journal of sustainable tourism, 8(3), 232-249.
Shafiei Sabet, N., & Haratifard, S. (2019). “Empowerment of local stakeholders for participation in sustainable tourism development with mediating role of perceived tourism effects”. Tourism Planning and Development, 8(29), 71-90. [In Persian].
Shafiei, Z., & Mohammadi, A. (2014). “Studying impacts of tourism development on local community: case study about the Chadegan city”. Territory, 11(41), 77-90. [In Persian].
Shakori, A., Rafatjah, M., & Jafari, M. (2007). “An analysis of factors affecting women's empowerment components”. Women in Development and Politics, 5(1), 1-26. [In Persian].
Shayan, S., & Parsaei, E (2007). “Potentiality Gifted Areas Analysis for Ecotourism Development in Kohkiluye- va Buyer Ahmad Province”. Journal of Spatial Planning, 11, 153-181.
Snyman, S. (2014). “The impact of ecotourism employment on rural household incomes and social welfare in six southern African countries”. Tourism and Hospitality Research, 14(1-2), 37-52.
Snyman, S. (2016). “The role of private sector ecotourism in local socio-economic development in southern Africa”. Journal ecotourism, 16(3), 247-268.
Statistical Centre of Iran. (2016). “Population and household of the country by province and sub-province”. Available at: https://www.amar.org.ir. [In Persian].
Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). “Community view of Ecotourism”, Annals of Tourism Research, 35(2), 448-468.
Strzelecka, M., Boley, B.B., & Woosnam, K. (2017). “Place attachment and empowerment: Do residents need to be attached to be empowered”. Annals of Tourism Research, 66, 61–73. ‏
Sutawa, G.K. (2012). “Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development”. International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme Innovation and Sustainability in SME Development. Procedia Economics and Finance, 4 (2012), 413 – 422.
Vossoughi, L., & Ghasemi, M. (2015). “Ecotourism and empowerment of rural women (Case study: Shibderaz village, Qeshm Island)”. Women in Development and Politics, 12(4), 593-610. [In Persian].
Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). “Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries”. Tourism Management, 78, 104024.
Yaghoubi, N.M., Morad Zadeh, A., & Arab, A. (2018). “Evaluation of the effects of ecotourism empowering components on the network of beneficiaries”. Iranian Journal of Management Sciences, 13(49), 81-103. [In Persian]
Yekani Motlagh, E., Hajjarian, M., Hossein Zadeh, O., & Alijanpour, A. (2020). “The difference of expert opinion on the forest-based ecotourism development in developed countries and Iran”. Land Use Policy, 94, 104549.12457-12468.