با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

چکیده

کسب آگاهی‌های محیط‌زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی‌های محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر اساس آن‌ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ‌سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می‌کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، فراهم آوردن بستر مناسب برای آموزش محیط‌زیست به دانش‌آموزان است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز کشور است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش پژوهش پیمایشی، چالش‌های مشخص‌شده موردبررسی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در بررسی فرضیه‌ها پس از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها و ضریب تعیین، با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد تنها تنوع محتوای آموزشی و ابهام در منابع اطلاعاتی به‌عنوان چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز مطرح می‌باشند و این دو متغیر با یکدیگر می‌توانند تا 1/18 درصد از واریانس چالش‌ها را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of Evaluating Environmental Education in Iran's Green Schools and Strategies to Improve the Current Situation

نویسندگان [English]

  • Ali Saeidi 1
  • Hamed Meiboudi 2

1 Department of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University,, Tehran, Iran

2 Department of Consultation, Farhangian University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Acquiring environmental knowledge is the first step towards environmental sustainability, and basically, the condition for the future survival of humanity is environmental knowledge, the ability to understand the principles of knowing the environment and living based on them. Green school standards, which include physical space, organizational culture, and educational goals, provide an overview of a green school. One of the important duties of green schools is to provide a suitable field for environmental education for students. The aim of the current study is to identify the challenges of evaluating environmental education in green schools in Iran. In this paper using a survey method challenges were identified and investigated and then the data were analyzed by using SPSS software. After calculating the Pearson correlation coefficient between the variables and the determination coefficient, the research hypotheses have been examined using the correlation coefficient significance test. The results show that only the diversity of educational content and ambiguity in information sources are considered challenges in evaluating environmental education in green schools. Together, these two variables can predict up to %18.1 of the variance of challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Green School
  • Environmental Education
  • Iran
Carleton-Hug, A. & Hug, J. W. (2010). “Challenges and opportunities for evaluating environmental education programs”. Evaluation and program planning, 33(2), 159-164.
Day, E. (2009). “Fostering Whole-Systems Thinking Through Architecture: Eco- School Case Studies in Europe and Japan”, eCommons@Cornell. Retrieved at April 30, 2012, from the website temoa: Open Educational Resources (OER) Portal at http://www.temoa.info/node/166764
Eslamieh, F. Oladiyan, M. & Safari, M. (2021). “Prioritizing green components with a fuzzy approach in Iran's education system”. New Approach in Educational Management, 11(41), 283-304. [In Persian]
Foundation for Environmental Education (FEE). (2021).“International Eco-schools Program”. http://www.eco-schools.org/page.php?id=52 (Accessed 18 December 2020).
Marouli, C. (2022). “Critical Pedagogy for Environmental and Social Change: What Helps? What Obstructs? Theory and Practice in Dialogue”. Transformative Research and Higher Education. Emerald Publishing Limited.
McCutchan, JA. (2010). “The Experience of Baccalaureate Degree Seeking Nursing Students Undergoing the Process of Clinical Evaluation Appraisal [dissertation]”. Indiana: Indiana State University.
Meiboudi, H, Lahijanian, A. Shobeiri, SM. Jozi, SA. Azizinezhad, R. (2018). “Development of a new rating system for existing green schools in Iran”. Journal of Cleaner Production. 188, 136-143.
Meiboudi, H. (2013). “Environmental Education in contemporary Iran”. Germany: Lap Lambert Academic Publishing. P. 28.
Meiboudi, H. Lahijanian, A. Shobeiri, S.M. Jozi, S.A. Azizinezhad, R. (2016). “Creating an integrative assessment system for green schools in Iran”. Journal of Cleaner Production. 119, 236-246.
Monroe, M.C. (2010). “Challenges for environmental education evaluation”. Evaluation and program planning, 33 2, 194-6.
Nhamo, G., & Mjimba, V. (2020). “Sustainable Development Goals and Institutions of Higher Education”. Sustainable Development Goals and Institutions of Higher Education. DOI:10.1007/978-3-030-26157-3, Corpus ID: 202570036
Owojori, O. M. Mulaudzi, R. & Edokpayi, J. N. (2022). “Student’s Knowledge, Attitude, and Perception (KAP) to Solid Waste Management: A Survey towards a More Circular Economy from a Rural-Based Tertiary Institution in South Africa”. Sustainability, 14(3), 1310.
Pascual, J. (2016). “Cultural policies, human development and institutional innovation: or why we need an Agenda 21 for culture”. Sustaining Cultural Development: Unified Systems and New Governance in Cultural Life, 55.
Pirrie, A. Elliot, D. McConnell, F. Wilkinson, E.J. (2006). “Evaluation of Eco-schools Scotland”. University of Glasgow, Glasgow.
Saif, A. (2020). “Educational Measurement, Assessment and Evaluation”. Tehran: Doran, 60-132. [In Persian]
Sharafi, M. Mahmoudi, S. & Hossain Bar, B. (2021). “The effectiveness of the nature school's exploratory training method on the environmental knowledge, environmental behavior and attitude of elementary students”. Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(1),1-20. [In Persian]
Sherayzina, R. M. Monakhova, L. Y. & Maron, A. E. (2020). “Educational Content Management in Information and Learning Environments”. In European Proceedings of Social and Behavioral Sciences (pp. 16-23).
Sjoo, K. & Callerstig, A. C. (2021). “The challenges in integrating horizontal perspectives in sectoral policy evaluation”. Policy Studies, 1-21.
Tagulao, K. A. (2022). “Nature-Based Solutions for Environmental Education in the East Asian Context”. Enhancing Environmental Education Through Nature-Based Solutions. Springer, Cham. pp. 361-370.
While, AE. (2015). “The problem of clinical evaluation-a review”. Nurse education today. 11(6), 448-453.