با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز، دانشگاه تبریز، ایران

2 استاد، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متأثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی‌های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می‌شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک‌های معروف شهر شاهد حضور جمعیت کثیری از مردم است. ازجمله‌ این پارک‌ها در شهر اردبیل مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل است که در ایام تعطیل و ساعات شب شهروندان زیادی به آن مراجعه می‌کنند که همین امر، کنترل و نظارت پارک را دشوار می‌سازد. در این تحقیق مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری با استفاده از مدل AHP ازنظر متخصصان در حیطه منظر شامل پنج مؤلفه اصلی دسترسی، فرم و ریخت‌شناسی، ادراک عمومی، لذت و کیفیت بصری، کالبدی و سیستم‌های مدیریت شهری به دست آمد. برای تعیین اوزان هر یک از مؤلفه‌های به‌دست‌آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. درنهایت با استفاده از نرم‌افزار ARCGIS، نقشه‌های پایه استانداردشده فازی و نقشه‌ همپوشانی وزن‌دهی شده ارائه گردید. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، مؤلفه‌ سیستم‌های مدیریت شهری با وزن 274/0، ارجح‌ترین مؤلفه در جهت ارتقاء امنیت و در ادامه به ترتیب اولویت، مؤلفه‌های دسترسی فرم و ریخت‌شناسی، ادراک عمومی- لذت و کیفیت بصری و کالبدی به ترتیب با اوزان 202/0، 198/0، 197/0 و 129/0 به دست آمد. همچنین زیر معیار دستگاه‌های امنیتی با وزن 122/0 با ارجحیت‌ترین مورد به دست آمد (هرچقدر وزن مؤلفه‌ها بیشتر باشد یعنی ازلحاظ نیاز به رسیدگی جهت افزایش امنیت در آن مؤلفه است و بالعکس هرچقدر وزن کمتر باشد ازلحاظ امنیت در وضعیت مناسبی می‌باشد). با توجه به مقیاس، بستر قرارگیری، نحوه طراحی و چگونگی حضور گروه‌های اجتماعی در پارک، راهکارهایی در جهت افزایش بعد اجتماعی پارک یعنی تردد افراد در طی شبانه‌روز با آزادی بیشتر یا کاهش جرم و آسیب در آن ارائه شد. مؤلفه‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌تواند برای طراحان منظر و فضاهای سبز شهری در جهت بالا بردن سطح امنیت در پارک‌های شهری و همچنین در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری گام مهمی بردارد و جنبه آموزشی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Components of Urban Park Security (Case Study: Shurabil Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Milad Maleki 1
  • Ali Mohammad Khorshiddost 2

1 M.S. Department of Green Space Engineering, Tabriz University, Itan

2 Professor, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Iran

چکیده [English]

Urban landscapes are a platform for social interactions and leisure. These spaces are affected by high population, dense vegetation, unprincipled entrances, low visibility, lack of supervision, limited night light sources, and the possibility of hiding and creating a sense of confusion leading to the hidden occurrence of crime. Due to the low per capita green space in some areas of Ardebil, the city's famous parks are witnessing the presence of a large population. One of these parks in Ardebil is the Shurabil tourist entertainment complex, which is visited by many citizens during the holidays and at night, which makes it difficult to control and monitor the park. In this study, effective components (five main components: access, form and morphology, general perception, pleasure and visual quality, physical and urban management systems) in improving the safety of users in urban landscapes using the AHP model (expert opinion in the field of landscape) are obtained. The hierarchical analysis method was used to determine the weights of each of the obtained components (the obtained data were entered into EXPERT CHOICE software). Finally, fuzzy standardized base maps and weighted overlap maps were presented using ArcGIS software. According to the obtained results, improving security weighing 0.274 is the most preferred component of urban management systems, and then the components of form access and morphology, general perception-pleasure, and visual and physical quality with weights of 0.202, 0.198, and 0.197 were obtained respectively. Also, the sub-criterion of security devices weighing 0.122 was determined to be the most preferred case. (The higher the weight of the components,  means the need for increased security in that component, and vice versa, the lower the weight means security is in a good state). Depending on the scale, location, design, and presence of social groups in the park, solutions were proposed to increase the social dimension of the park (meaning people would be free to move around at all times of the day with more freedom) or to reduce crime. The components used in this research can be an important step for landscape designers and urban green spaces in order to increase the level of security in urban parks and also to improve the safety of users in urban landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comfort in Urban Parks
  • Security in Urban Landscapes
  • Shurabil Ardebil Urban Park
Alizadeh, Katayoun, Anbari & Hossein, S. (2013). “The role of defenseless urban spaces in the occurrence of crime with an emphasis on the parks of District 9 of Mashhad. Scientific-Research”, Quarterly Journal of Research and Urban Planning, 8(29), 141-160. [In Persian]
Ayala-Azcárraga, C., Diaz, D., & Zambrano, L. (2019). “Characteristics of urban parks and their relation to user well-being”. Landscape and Urban Planning, 189, 27-35.
Azani, Mehri, Abadi, M. M., Birgani, M. & Shahreh. (2017). “Investigating sustainable neighborhood development indicators in the 13th district of Esfahan”. Spatial Planning (Geography), 3(2), 119-142. [In Persian]
Barker, A., Crawford, A., Booth, N., & Churchill, D. (2019). “Everyday encounters with difference in urban parks: Forging ‘openness to otherness’ in segmenting cities”. International Journal of Law in Context, 15(4), 495-514.
Berghofer, G., Schmidl, F., Rudas, S., Steiner, E., & Schmitz, M. (2002). “Predictors of treatment discontinuity in outpatient mental health care”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(6), 276-282.
Chao, K. W. (2015). Symbiotic Urban Parks: Exploring Design Aesthetics, User Experiences and Ecological Services, Queen Elizabeth II Graduate Scholarship in Science and Technology, Arthur D. Latonell Graduate Travel Scholarship, Corpus ID: 112417187 .
Foster, S., Knuiman, M., Villanueva, K., Wood, L., Christian, H., & Giles-Corti, B. (2014). “Does walkable neighbourhood design influence the association between objective crime and walking? “, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(1), 100.
General population and housing census (2015), Ardebil Province.
Ghodsipour, H.(2020). Analysis Hierarchy Process (AHP), Tehran: Amir Kabir Press.[In Persian]
Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T., & Wiström, B. (2013). “Perceived personal safety in relation to urban woodland vegetation–A review”. Urban Forestry & Urban Greening, 12(2), 127-133.
Lindgren, T., & Nilsen, M. R. (2012). “Safety in residential areas.” Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 103(2), 196-208.
Macedo, J., & Haddad, M. A. (2016). “Equitable distribution of open space: Using spatial analysis to evaluate urban parks in Curitiba, Brazil”. Environment and Planning B: Planning and Design, 43(6), 1096-1117.
Mahrous, A. M., Moustafa, Y. M., & Abou El-Ela, M. A. (2018). “Physical characteristics and perceived security in urban parks: Investigation in the Egyptian context”. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 3055-3066.
Mak, B. K., & Jim, C. Y. (2019). “Linking park users' socio-demographic characteristics and visit-related preferences to improve urban parks”. Cities, 92, 97-111.
Malczewski, J. (1999). GIS and multicriteria decision analysis, New York: John Wiley & Sons.
McCormick, J. G., & Holland, S. M. (2015). “Strategies in use to reduce incivilities, provide security and reduce crime in urban parks”. Security Journal, 28(4), 374-391.
Melillo, P., & Pecchia, L. (2016). “What Is the Appropriate Sample Size To Run Analytic Hierarchy Process in a Survey-Based Research”. Paper presented at the Proceedings of the International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, London, UK.
Németh, J., & Schmidt, S. (2007). “Toward a methodology for measuring the security of publicly accessible spaces”. Journal of the American Planning Association, 73(3), 283-297.
Preserves, N., & Parks, U. S. (2018). Guidelines for Outdoor Lighting (Low-Impact Lighting TM) for Canadian Dark-Sky Protection Programs Dark-Sky Preserves TM.
Rummens, A., Hardyns, W., Vander Laenen, F., & Pauwels, L. (2016). Criteria for the evaluation of crime prevention practices. Paper presented at the EUCPN Board Meeting.
Saaty, T. L. (1990). An exposition of the AHP in reply to the paper “remarks on the analytic hierarchy process”. Management science, 36(3), 259-268.
Sadr al-Sadat, Ida, Khedari, S., Hamdullah, and Anabestani. (2019). “Evaluating the impact of crime prevention components in environmental design on residents' sense of security, case study: Tous village villages”. Strategic Researches of Iran's Social Issues, 7(4), 74-59. [In Persian]
Saville, G., & Cleveland, G. (2008). Second-Generation. CPTED:. The. Rise. and. Fall. of. Opportunity. Theory. In 21st century security and CPTED (pp. 93-104): Auerbach Publications.
Shaffer, G. S., & Anderson, L. (1985). Perceptions of the security and attractiveness of urban parking lots. Journal of Environmental Psychology, 5(4), 311-323.
Shatrian, Zadeh, S., Mehran, Emamalizadeh, Hosseinzadeh, H., and Saeed, S. (2017). “Identity crisis and social isolation in new cities and its relationship with satisfaction with the place of residence (case study: Shahr Jadid Pardis)”. Scientific-research quarterly of research and urban planning, 8(28), 111-134. [In Persian]
Stafford, M., Chandola, T., & Marmot, M. (2007). “Association between fear of crime and mental health and physical functioning”. American journal of public health, 97(11), 2076-2081.
Suleiman, Zadeh, Kh., Ali, M., Zare. (2019). “Investigating the factors affecting the feasibility of green space utilization with the approach of urban development strategy in Shiraz metropolis (case study of Region municipality)”. Man and Environment, 18(1), 91-109. [In Persian]
Taylor, N. (2009). “Legibility and aesthetics in urban design”. Journal of Urban design, 14(2), 189-202.
Tibesigwa, B., Ntuli, H., & Lokina, R. (2020). “Valuing recreational ecosystem services in developing cities: The case of urban parks in Dar es Salaam, Tanzania”. Cities, 106, 102853.
Turan, S. Ö., Pulatkan, M., Beyazlı, D., & Özen, B. S. (2016). “User evaluation of the urban park design implementation with participatory approach process”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216, 306-315.
Tzoulas, K., & James, P. (2003).” Finding the links between biodiversity in urban green space and human well-being, Environmental Science, Corpus ID: 126775091
Yang, M. (2003). Suitability analysis of urban green space system based on GIS. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands.
Yaran, A., Arjomandi, H., & Mesgarian, M. (2019). Investigating the Contribution of Physical Components of Women's Sense of Safety to Open Spaces of Urban Tourism.
Yousefi, H., & Mohammadi, A. (2016). “Ecological and aesthetic critique of forest parks (case study: Loizan Forest Park, District 4 of Tehran Municipality)”. Man and Environment, 15(4), 73-86. [In Persian]
Zekavat, M., & Momenian, A. (2019). “Study of the Relationship between Mental Security and Urban Views.” Specialty Journal Of Architecture And Construction, 5(1), 1-11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COPYRIGHTS
 © 2023 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0)