با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه علمی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد،‌ گروه آموزش محیط‌زیست،‌ دانشگاه پیام‌نور، ‌تهران، ‌ایران

4 دانشیار،‌ گروه علمی اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

5 استاد، گروه علمی اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.30473/ee.2023.66437.2589

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی و توسعه‌ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به‌صورت مقاله تمام متن، پایان‌نامه‌ و طرح‌های پژوهشی در پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های دانشگاه‌ها یا مراکز دولتی در دسترس بودند و متخصصانی که در این زمینه تحصیلات مرتبط یا تجربیات مرتبط داشته‌اند. بر اساس ملاک‌های ورود و خروج 182 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی و در 11 مؤلفه و 60 گویه تشکیل گردید. پایایی از طریق ضریب کاپا با مقدار 95/0 محاسبه گردید که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. این مدل اطلاعاتی در مورد شایستگی‌های موردنیاز از ابعاد شناختی و مهارتی و نگرشی جهت اجرای آموزش‌های اقتصادچرخشی در صنایع کوچک و متوسط ارائه می‌دهند و با هشدار دادن به تصمیم گیران زمینه‌های لازم توجه را روشن می‌سازد و با شناخت و بررسی آن‌ها درک روشن‌تری از برنامه آموزشی برای توسعه مفاهیم اقتصاد چرخشی در سازمان ارائه می‌دهد؛ که این تشخیص به بهبود آموزش‌ها کمک بسیاری می‌نماید همچنین به متخصصان کمک می‌نماید، برنامه‌های آموزشی کارآمدتری را در صنایع ایجاد سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Qualitative Model of Circular Economy Education with the 3C Approach (Competency-Based) in Small and Medium Industries

نویسندگان [English]

  • Nazi Ahangar Partovi 1
  • Rasoul Yarahmadi 2
  • Seyed Mohammad Shobeiri 3
  • Hadi Ghaffari 4
  • Ali Emami Meybodi 5

1 Ph.D. Student in Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Occupational Health Engineering, University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Economy, Payame Noor University, Tehran, Iran

5 Professor, Department of Energy Economy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research is to design a qualitative model of circular economy education with the 3C (competency-based) approach in small and medium industries. The current research is exploratory in terms of its purpose and applied and developmental in terms of thematic nature. Its investigation method is descriptive and analytical. This research was done with the meta-analysis method. The statistical population of the current research included related researches that were available inside and outside the country in the form of full-text articles, dissertations, and research plans in the databases and libraries of universities or government centers, and specialists who had relevant education or experience in this field. Based on the inclusion and exclusion criteria, 182 studies were examined. The results of the research led to the formation of a comprehensive model of cognitive, attitudinal, and skill dimensions and formed in 11 components and 60 items. Reliability was calculated through the Kappa coefficient with a value of 0.95, which is at the level of excellent agreement. This model provides information about the competencies required from the cognitive, skill, and attitude dimensions for the implementation of circular economy training in small and medium industries, and by warning the decision makers, it clarifies the necessary fields of attention, and by recognizing and examining them, they have a clearer understanding of the program. It provides training for the development of circular economy concepts in the organizations. This diagnosis helps to improve training and also helps professionals to create more efficient training programs within the industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular Economy
  • Environmental Education
  • Competency-based Education
  • Qualitative Educational Model
  • and Small and Medium-sized Enterprises
Ahmadkhani, P., Abzan, M., Mohammadi, N. & MirMohammadsadeghi, G. (2021). “New approaches in plastic waste management with a focus on maintaining the health of the urban environment and strengthening the circular economy”. The fourth international conference and the fifth national conference on civil engineering, architecture, art and urban design.[In Persian]
Ahmadpour, J., Nakhaei, H., Beyglou, M. & Erfanzadeh, M. (2020). “Dynamic capabilities and environmental accounting for circular economy”. The 18th National Accounting Conference of Iran. [In Persian]
Aliverdi, M & Tajeddini, A. (2021). “The advantages of steel recycling to realize circular economy”, The 6th International Research Conference in Science and Engineering and the 3rd International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning in Asia.[In Persian]
Amini, A. & Nowrouzi, S. (2018). “Ranking of small and medium sized industries of Qazvin province with competitive advantage evaluation approach by TOPSIS method”. Financial and Economic Policies, 6th Year, Vol. 24: 59-84 .[In Persian]
Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum. McKinsey & Company. (2017). “Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains”. January 2014. Web. Accessed May 2017.
EPA. (2022). “The Environmental Performance Index: Ranking country performance on sustainability issues”. https://epi.yale.edu/downloads/epi2022report06062022.pdf.
Ferdousi, F., & Qiang, D., (2016). “Implementing Circular Economy and Its Impact on Consumer Ecological Behavior”, Journal on Innovation and Sustainability. Volume 7(1), 3-10.
Ghaderpanah, A. (2021). “Circular economy: a step towards sustainable development”. Biosphere specialized scientific journal, Vol. 14,7-13.[In Persian]
KumarDeya, P., Malesiosb, Ch., Chowdhuryc, S., Sahad, K., Budhwara, P. & De, D., (2022). “Adoption of circular economy practices in small and medium-sized enterprises: Evidence from Europe”. International Journal of Production Economics, Volume 248, 1-19.
Lehmann, M, De Leeuw, B. & Wong, A. (2014). “Circular Economy (Improving the management of natural resources)”. Swiss Academies of Arts and Science.
Long, J., (2021). “surprising facts to know about the circular economy for COP26”. World Economic Forum, Oct 27.
MacArthur Foundation. (2017). “Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains World Economic Forum”. McKinsey & Company,Web. Accessed May 2017.
Manuel Sá, M., Oliveira-Silva, C., Cunha, M.P., Gonçalves, A., Diez, J., Méndez-Tovar, I. & Izquierdo, E.C. (2022). “Integration of the Circular Economy Paradigm in Companies from the Northwest of the Iberian Peninsula”. Sustainability, 14, 7940.
Mies, A., Gold, S., (2021).”Mapping the social dimension of the circular economy”. Journal of Cleaner Production, Volume 321.
MirFakhredini, H., Banifatemeh, A. (2013). “Analysis of obstacles to the implementation of improvement programs in small and medium sized industries (case study: selected industrial towns of Yazd province)”. Industrial Management Studies, 11th Year, Vol.31,12-17.
Pretson, F. (2012). “A Global Redesign? Shaping the Circular Economy”. Energy, Environment and Resource Governance.PP: 1-20.
Prieto‐Sandoval, V., Jaca, C., Santos, J., Baumgartner Rupert, J. & Ormazabal, M., (2018)” Key strategies, resources, and capabilities for implementing circular economy in industrial small and medium enterprises”. corporate social responsibility and environmental management, Vol27,1525-1534.
Sá, M.M., Oliveira-Silva, C., Cunha, M.P., Gonçalves, A., Diez, J., Méndez-Tovar, I. & Izquierdo, E.C. (2022).”Integration of the Circular Economy Paradigm in Companies from the Northwest of the Iberian Peninsula”. Sustainability, 14, 7940.
Salas, D. A., Criollo, P. & Ramirez, A. D., (2021).”The Role of Higher Education Institutions in the Implementation of Circular Economy in Latin America”. Sustainability, Vol. 13, 1-27.
Sauvéa, S., Lamontagneb, S., Duprasc, J. & Staheld, W. (2021).” Circular economy of water: Tackling quantity, quality and footprint of water”. Environmental Development, Volume 39(2), 1-10.
Sohrabi, R. & Rostami, M. (2018). “Identifying and ranking factors affecting the promotion of dynamic capabilities in small and medium sized industries (case study of Kurdistan industries) using ISM model and DEMATEL model”. Iranian Journal of Trade studies, Vol. 88,155-179.
Takacs, F., Brunner, D. & Frankenberger, K. (2022).”Barriers to a circular economy in small- and medium-sized enterprises and their integration in a sustainable strategic management framework”. Journal of Cleaner Production, Volume 362, 361-376.
Tukker, A., (2013).”Product services for a resource-efficient and circular economy a Review”. Journal of Cleaner Production,13(5) 1-16.
Vares, S.H., Mohammadian, A., Heidary Dahooie, J., Khajeheian, D. & Nabizade, N. (2022) “A Taxonomy Framework for Circular Business Model Patterns from the Perspective of Circular Economy Strategies”. Journal of Business Management, 14(1), 65-93.[In Persian]
Wautelet T. (2018). “The Concept of Circular Economy: its Origins and its Evolution”. https://www.researchgate.net/publication/322555840.
Wolf, M. de. (2014).”A didactical approach for Education for a Circular Economy”. Fontys University of Applied Sciences, December 19.
Wolf, M. de., (2014). “Entrepreneurial learning-topics and a didactical approach for a circular economy | Three C: creating competencies for a circular economy”. Fontys University of Applied Sciences.
Wyman, O., (2017). “Supporting the circular economy transition (The role of the financial sector in the Netherlands)”. Marsh and McLennan companies.
Zaccai, E. (2007).” sustainable consumption, ecology and fair trade, Routlege’”. 288 P, https://doi.org/10.4324/9780203965993.