با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، مجتمع آموزش عالی تربت‌جام، تربت جام، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، مجتمع آموزش عالی تربت‌جام ، تربت جام، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه گنبد کاوس

4 گروه انفورماتیک، دانشگاه Universita della Svizzera Italiana، لوگانو، سوئیس

10.30473/ee.2023.59551.2422

چکیده

برخورد وسایل نقلیه با حیوانات در جاده رخدادی جهانی است و عمدتاً به دلیل تخریب و تکه‌‌تکه‌کردن زیستگاه‌های حیات‌وحش اتفاق می‌افتد. پژوهش حاضر بخشی از جاده‌ی بین‌المللی آسیایی در شرق ایران، استان خراسان رضوی، حدفاصل بین شهرهای تایباد و تربت‌جام را به مدت سه ماه موردمطالعه قرار داده و هدف از آن، تحلیل اثر زیستگاه‌های پیرامونی جاده بر تلفات جاده‌ای حیات‌وحش، همچنین ارزیابی دیدگاه رانندگان در خصوص ماهیت و میزان این تلفات می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه رانندگان بین‌شهری تایباد بوده، ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مشاهده مستقیم در دو نوبت صبح و عصر، اجرای پرسشنامه محقق‌ساخته و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های یومان ـ ویتنی و رتبه‌ای اسپیرمن انجام پذیرفت و نتایج نشان دادند که بیشترین تلفات حیات‌وحش در جاده مربوط به پستانداران کوچک نظیر خارپشت ایرانی و سنجاب زمینی بوده ولی تلفات پستانداران بزرگ‌تر نظیر روباه، شغال و حیوانات اهلی نیز به همراه پرندگان و خزندگان مشاهده گردید. همچنین همبستگی معنی‌داری بین میزان تلفات در ماه‌های مختلف سال و زمان وقوع تلفات در نوبت‌های صبح و عصر، نیز بین تعداد تلفات و نوع زیستگاه پیرامونی جاده مشاهده شد. یافته‌ها همچنین نشان دادند با تبدیل اراضی پیرامون جاده به بوم‌سامان‌های کشاورزی، تلفات حیات‌وحش به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. در بخش پرسشنامه نیز مشخص گردید رانندگان هیچ‌گونه آموزش رسمی و غیررسمی در خصوص حفاظت از حیات‌وحش عبورکننده از جاده دریافت نکرده، اما همدلی زیادی با حیوانات تلف‌شده یا آسیب‌دیده در حوادث دارند. آنان بیشترین علل تصادف را سرعت زیاد، ترافیک جاده و کوچک بودن اندازه حیوانات ذکر کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Roadside (Agricultural and Non-Agricultural) Habitats’ Effects on Wildlife’s Road Casualties and an Analysis on the Views of Drivers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nasser Modoodi 1
  • Zahra shirmohammadi Aliakbarkhani 2
  • Masoud Kheirandish 3
  • Arash Mowdoudi 4

1 Assistant Professor, Department of horticulture science and engineering, University of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran

2 Assistant Professor, Department of water engineering, University of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Gonbad Kavous University,

4 Department of Informatics, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland.

چکیده [English]

The collision of vehicles with animals on the roads is a globally common occurrence and mostly happens due to the destruction and fragmentation of wildlife habitats. The present research has studied some parts of the Asian International Road, located in eastern Iran, to analyze the effects of roadside habitats on roads’ wildlife casualties and the drivers' views on the subject. The statistical population was the intercity drivers of Taybad City and the data collection tools were direct observations, researcher-made questionnaires, and semi-structured interviews. Using SPSS software, non-parametric Mann Whitey U, and Spearman's Rank tests, the results showed that the highest road wildlife deaths were related to small mammals, but larger mammals and birds, and reptiles were also observed. Significant correlations were determined between amounts of casualties in different months, between accidents’ day-time, and between the number of casualties and the type of habitat surrounding the road. Mortalities were significantly reduced by converting roadside lands into agricultural ecosystems. The results showed that drivers have not received any type of wildlife protection training, but had great empathy for them. They cited high speed, road traffic, and the size of animals as the most common causes of accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road
  • Wildlife Mortality
  • Surrounding Habitats
  • Drivers
Branch, B. (2005). “Hotographic Guide to Snakes and Other Reptiles and Amphibians of East Africa”. New Holland Publishing, Cape Town, South Africa.
Collinson, W.J. (2013). “A standardized protocol for roadkill detection and the determinants of roadkill in the Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area, Limpopo Province, South Africa”. MSc Thesis, Rhodes University, Grahamstown, South Africa.
Denneboom, D. & Bar-Massada, A. & Shwartz, A. (2021). “Factors affecting usage of crossing structures by wildlife - A systematic review and meta-analysis”. Science of the Total Environment, 777, 146-161.
Doncaster, C.P. & Rondinini, C. & Johnson, P.C.D. (2001). “Field test for environmental correlates of dispersal in hedgehogs (Erinaceus europeaus)”. Journal of Animal Ecology, 70, 33-46.
Emilio D. V. & Gonzalez I. V. & Marey-Perez M. & Alvarez-Lopez C.J. (2011). “Assessing methods of mitigating wildlife vehicle collisions by accident characterization and spatial analysis”. Transportation Research, 16, 281–287.
Gu, H. & Dai, Q. & Wang, Q. & Wang, Y. (2011). “Factors contributing to amphibian road mortality in a wetland. Current Zoology, 57, 768–774.
Kioko J. & Kiffner C. & Phillips P. & Patterson-Abrolat C. & Collinson W. & Katers S. (2015). “Driver Knowledge and Attitudes on Animal Vehicle Collisions in Northern Tanzania”. Tropical conservation science, 8 (2), 352-366.
Makki T., Fakkaran S. & Moradi H. & Iravani M. & Farahmand M. (2013). “Evaluation of Ecological Impacts of West Isfahan Bypass on Qomishloo Wildlife Sanctuary Using HEP Method”. Applied Ecology, 1(2), 39-51. [In Persian]
Marcoux, A. & Riley, S.J. (2010). “Driver knowledge, beliefs, and attitudes about deer-vehicle collisions in southern Michigan”. Human-Wildlife Interactions, 4: 47–55.
Mayle, B.A. & Staines, B.W. (1998). An overview of the methods used for estimating deer in Great Britain, In E.A.R. Putmam”. Population ecology, management and welfare of deer, UFAW. London.
Modoodi M.N. & Shirmohammadi Z.A. & Akbari S.N. (2017). “The encyclopedia of eastern Iran’s biodiversity”. Dibayeh pub. Tehran. [In Persian]
Mohammadi. A.R. & Almasieh, K. & Adibi, M.A. (2017). “Investigating the hot spots of wildlife road casualties in the Sepehr Turan biosphere reserve”. Aniamal Environment, 9(4), 11-18. (In Persian)
Secco, H. & Ratton, P. & Castro, E. & Lucas, P.S. & Bager, A. (2014). “Intentional snake road-kill: a case study using fake snakes on a Brazilian road”. Tropical Conservation Science, 7(3), 561–571.
Slater, F.M. (2002). “An assessment of wildlife road casualties, the potential discrepancy between numbers counted and numbers killed”. Web Ecology. 3(1), 33-42.
Tok, C.V. & Ayaz, D. & Cicek, K. (2011). “Road mortality of amphibians and reptiles in the Anatolian part of Turkey”, Turkish Journal of Zoology, 35, 851–857.
Underhill, J. (2002). “Roads and wildlife: a study of the effects of roads on mammals in roadside habitats”. Doctor’s dissertation, University of Birmingham.
Vesali, S.F. & Varasteh, M.H. & Salman M.A. (2016). “An overview of the effects of roads on wildlife movement, The first national conference on new findings in agricultural sciences”. Environment and sustainable natural resources, Kerman, Iran. (In Persian)
Volski, L. & McInturff A. & Gaynor K.M. & Yovovich, V. & Brashares J. (2021). “Social Effectiveness and Human-Wildlife Conflict: Linking the Ecological Effectiveness and Social Acceptability of Livestock Protection Tools” Frontiers in Conservation Science, 2, 17 pages.
Yalpanian, A.A. & Ranaei, S. (2017). “Impacts of Roads on Wildlife, Case Study: Pantherapardous Leopard Habitat Corridors in Golestan National Park”. 8th National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran, Iran. [In Persian]