با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.30473/ee.2023.57785.2324

چکیده

مسائل مربوط به حفاظت از محیط‌زیست و پایداری در بخش مواد غذایی در طی سال‌های اخیر موجب نگرانی‌های جهانی شده است. همچنین شرایط نه‌چندان مطلوب کشورمان از منظر نگهداشت محیط‌زیست و لزوم توجه به مفاهیم سبز در سطوح مدیریت سازمان‌ها، موجب شد پژوهش نوآورانه‌ای باهدف طراحی مدل مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی با تأکید بر ارتقای عملکرد محیط‌زیستی ارائه‌ گردد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع روش، توصیفی- پیمایشی و دارای رویکرد کیفی بوده که با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد انجام‌گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از روش مطالعات کتابخانه‌ای در حوزه ادبیات نظری موضوع و همچنین با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع نظری با 16 نفر از مسئولین و کارشناسان شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی استان اردبیل، مصاحبه عمیق و نیمه‌ ساختارمند انجام شده است. اطلاعات حاصل از دو فاز باهم تلفیق‌شده و تحلیل داده‌ها در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری‌ باز، محوری و انتخابی با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا انجام گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی پارادایمی مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی دارای 5 مؤلفه است: مدیریت‌ سبز منابع انسانی (شرایط علی)، تفکر مدیریتی سبز (شرایط زمینه‌ای)، مدیریت فناوری و سیستم مدیریت محیط‌زیستی (شرایط مداخله‌گر)، نوآوری مدیریتی سبز (راهبردها)، زنجیره تأمین سبز (پیامدها) که موفقیت صنعت مواد غذایی در جهت ارتقای عملکرد محیط‌زیستی درگرو استقرار و اجرای صحیح مدل طراحی‌شده و مدیریت برتر این مؤلفه‌ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Green Quality Management Model in Food Industry with Emphasis on Environmental Performance Improvement (Case study: Ardabil province)

نویسندگان [English]

  • Davood Tarvirdizadeh 1
  • Shahram Mirzaei Daryani 2
  • Mohammad Reza Nahidi Amir Khiz 3
  • Mohammad Pasbani 4
  • Morteza Hnarmand Azimi 4

1 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In recent years, issues related to environmental protection and sustainability in the food sector have become a global concern. Also, the not-so-favorable conditions of our country in terms of environmental protection and the need to pay attention to green concepts at the management levels of organizations led to this innovative research aimed at designing a green quality management model in the food industry with an emphasis on environmental performance improvement. The ultimate purpose of this research is to be practical and in terms of methodology, a descriptive survey was used as well as a qualitative approach that has been done using the Grounded Theory method. To collect data, a library method was conducted within the literature on the subject matter and a purposive sampling method and theoretical saturation principle were used. In-depth and semi-structured interviews were also conducted with 16 officials and experts of companies active in the food industry in Ardabil province. The information obtained from the two phases was combined and data analysis was performed in a three-step process of open coding, axial and selective, with the help of MAXQDA software. The findings of this study show that the paradigm pattern of green quality management in the food industry has 5 components: green human resource management (causal conditions), green management thinking (contextual conditions), technology management, and environmental management system (interventional conditions), green management innovation (strategies) and supply chain green (consequences). Therefore, the success of the food industry to upgrade environmental performance will depend on the establishment and proper implementation of the designed model and the superior management of these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Thinking
  • Green Quality Management
  • Food Industry
  • Environmental Performance
  • Grounded Theory
Abbas, J. (2020). “Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility”. Journal of Cleaner Production, 242, 1-12.
Ali Nejad, N., Maghsoudloo, Y., Fazeli, F. (2013). “Food Safety and Hygiene, a Way to Sustainable Development (Considering the Importance of HACCP Implementation)”, Third National Conference on Food Security, Mountain Literacy https://civilica.com/doc. [In Persian]
Bayat, R., Mohammadnejad, S. (2016). “Investigating the Impact of Green Innovations on Environmental Performance and Competitive Advantage of the Organization”, World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the Beginning of the Third Millennium, Shiraz, Green Industry Idea Market Research Company. [In Persian]
Bazargan, A. (2007). “Introduction to qualitative and mixed research methods”, Common Approaches to Behavioral Sciences‖. Tehran: Didar. [In Persian]
Biswajit Debnatha, Reshma Roychoudhurib, Sadhan K Ghosh. (2016). “E-Waste Management – A Potential Route to Green Computing”, International Conference on Solid Waste Management, 5IconSWM.
 Bombiak, E., Marciniuk-Kluska, A. (2018). “Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises Polish Young.CompanyExperience”.http://www.mdpi.com/journal/sustainability,10(6).1739;https://doi.org/10.3390/su10061739.
Capra, E., Merlo, F. (2009). “Green IT: Everything Starts from the Software”, European Conference on Information Systems, Association for Information Systems, Verona, Italy.
Charbel, J & Lopes, H. (2015), “Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management”, linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 12(3), 1824-1833.
Cheng, C., Yang, C.-L., & Sheu, C. (2014). “The link between Eco innovation and business performance: a Taiwanese industry context”, Journal of Cleaner Production, 64, 81-90.
 Costa L.B.M., Godinho Filho M., Fredendall L.D., Ganga Gilberto. (2020). “The effect of Lean Six Sigma practices on food industry performance: Implications of the Sector's experience and typical characteristics, Food Control". International Journal of Production Economics, 231, 107-115.
Creswell, J. W. (2005). “Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research”. Doctoral dissertation. Department of Management Science Oxford University.
Danaeefard, H., Emami, M. (2010). “Qualitative Research Strategies: A Reflection on the Grounded theory of the Foundation Management Thought”. Journal of Management Thought, 1(4), 97-69. [In Persian]
Davoodi, S-M., Yegangi, H. (2017). “Identifying and ranking the factors affecting the effectiveness of quality management systems and financial performance of small and medium enterprises using AHP technique”, Journal of Business Reviews, 89(3), 23-32. [In Persian]
Duta, Anil S., Rupesh S. Gawande. (2016). “Analysis of green supply chain barriers using integrated ISMfuzzy MICMAC approach”, Benchmarking: An International Journal, 23(4), 1558 – 1578.
European Green Management Association. (2015). “Green Product Management System from Quality Orientation to Green Approach”, Iranian Green Management Association Publications. [In Persian]
 Farrokhizadeh, H. (2020). “Study and ranking of effective factors on green supply chain management in petrochemical industry with Demetel approach in Lorestan Petrochemical”, Technology Growth Quarterly, 16(6), 51-60. [In Persian]
Garzella, S., Fiorentino, R. (2014). “An integrated framework to support the process of green management adoption”, Business Process Management Journal, 20 (5), 68-89.
Ghorbanpour, A., Pouya, A., Nazemi, Sh., Naji Azimi, Z. (2016). “Designing a Structural Model of Green Supply Chain Management Measures Using a Fuzzy Interpretive Structural Modeling Approach”, Journal of Operational Research In Its Applications (Applied Mathematics), 13(4), 1-20. [In Persian]
Goswami, G. T., & Ranjan, K. S. (2015). “Green HRM: Approach to Sustainability in Current Scenario”. Journal for Studies in Management and Planning, 1(4), 250-259.
Jackson, S. E., Renwick, D. W., Jabber, C. J., & Muller-Camen, M. (2018). “State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue”, German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99-116.
Jafri, S. (2012). “Green HR practices: an empirical study of certain automobile organizations of India. Human Resource Management, 42, 6193-6198.
Keshavarzi, M. (2019). “Investigating the Impact of Total Quality Management on Organizational Green Performance with the Mediating Impact of Organizational Social Responsibility (Case Study: Parsian Sepehr Refining Company) ”, The Second International Conference on Sustainable Development Techniques in Industrial Management and Engineering with the Approach of Recognizing Permanent Challenges. [In Persian].
Larijani, M. (2019). “The Effect of Training on Health, Safety and Environment Issues on the Level of Awareness and Behavior of Employees in a Zinc Manufacturing Factory”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 6(4), 91-104. [In Persian].
Lee, H. J., & Yang, K. (2014). “Interpersonal service quality, self-service technology (SST) service quality, and retail patronage, Journal of Retailing and Consumer Services, 20(1), 51–57.
Li, Dayuan, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiao Hong Chen, Cuicui Cao. (2018). “Impact of quality management on green innovation, Journal of Cleaner Production, Reference: JCLP 10663, 1-37
Liu, J, Hu, Ho, Xun, Tong, Qinghua, Zhu. (2020). “Behavioral and technical perspectives of green supply chain management practices: Empirical evidence from an emerging market”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
Magnan, G. M, Fawcett, A. M.; Fawcett, S. E. (2011). “Supply chain success: key initiatives differentiating high-and low-performing firms”, International Journal of Procurement Management, 4(2), Pp181-202.
Masri, H. A., & Jaaron, A. A. (2017). “Assessing green human resources management practices in Pales-tinian manufacturing context: An empirical study”. Journal of cleaner production, 143, 474-489
Mathapati, C. M. (2013). “Green hrm: a strategic facet”. Tactful management research journal, 2(2), 1-6.
Mousumi R. (2016). “Khastagir exploring role of green management in enhancing organizational efficiency in petrochemical industry in India”, Journal of Cleaner Production, 126(1), 109-115.
Murat Ar, I. (2012). “The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 854-864.
Mustaphan, M. (2017). “Sustainable Green Management System (SGMS) - An integrated approach towards organizational sustainability”,.Journal of Cleaner Production, Volume14, p156-172.
Nadafi, K., Nouri, Jafar. Nabizadeh, R., Shahid, N. (2008). “Green Management System in the National Library of Iran”. Journal of Environmental Science and Technology, 10 (4), 262-269. [In Persian]
Parliamentar Research Center. (2020). https://rc.majlis.ir/fa/content/about_research_center. [In Persian]
Rekik, L., Bergeron, F. (2017). “Green practice motivators and performance in SMEs: a qualitative comparative analysis”. International Journal of Integrated Supply Management, 27(1), 1-18.
Renwick, D., Redman, T., Maguire, S. (2013). “GHRM: A review and research agenda”. International Journal of Management Review, 15(1), 1-14
Russell, D. M, Anne, M. Hoag. (2010). “People and information technology in the supply chain: Social and organizational influences on adoption”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(2), 102-122.
Sarmad, Z., Bazrgan, A., & Hejazi, E. (2014). “Research Methods in Behavioral Sciences‖”. Print thirteenth, Tehran: Agah Publishing. [In Persian]
 Seman, N., Zakuan, N., Jusoh, A., Arif, M, Saman, M. (2012). “The relationship of green supply chain management and green innovation concept”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57(4), 453-457.
Siegel, D. S. (2009). “Green management matters only if it yields more green: An economic/strategic perspective”. Academy of Management Perspectives Journal. 19 (2), 106-117.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). “Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
Tafreshi Motlagh, A., Ulfat, L., Bamdad Sufi, Jahanyar. Amiri, M. (2017). “Measures of corporate sustainability in Iranian medium food industries”. Quarterly Journal of Business Research, 21(1), 94-67. [In Persian]
Taib, M., Yazid, M., Mohamed Udin, Z., & Abdul Ghani, A. (2015). “The development of green management and green technology in green manufacturing in Malaysia”. Journal of Technology and Operations Management, 10(1), 40-47.
Teixeira, A. A., Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2012). “Relationship between green management and environmental training in companies located in Brazil: A theoretical framework and case studies”. International Journal of Production Economics, 140(1), 318-328.
Tseng, M.-L., Huang, F.-h., & Chiu, A. (2013). Performance drivers of green innovation under incomplete information. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 40, Pp234-250.
Wioletta, S. (2015). “Green management in companies’ policies and activities”. The WEI International Academic Conference Proceedings
April 12-15, 2015 in Vienna, Austria.
Yang, J., Feng, Z., Xu, J., Wei, S. (2017). “Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy, Technological Forecasting & Social Change, Pp 1-10.
Yu, Y., Huo, B. (2018). “The impact of environmental orientation on supplier green management and financial performance: The moderating role of relational capital”. Journal of cleaner production, 211, 628-639.
Zhu, Q., & Sarkis, J. (2010). “A portfolio-based analysis for green supplier management using the analytical network process”. Supply Chain Management: an international journal, 15(4), 306-319.
 Zuhairah, H., & Noor Azman, A. (2015). “The impact of green marketing strategy on the firm's performance, Journal: Procardia - Social and Behavioral Sciences, 27 (6), 463–470 140(8), 1-16.
 
 COPYRIGHTS
 © 2023 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0)