با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاداسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاداسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاداسلامی، فیروزکوه، ایران

10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده

از جمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط مشی های عمومی دولت در حوزه محیط زیست می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و بر حسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل کلیه متخصصان رشته های محیط زیست دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری می باشند که مطابق آمار موجود، تعداد آنها در حدود 121456 نفر می باشد. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(α ≥ 0.75) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی سوالهای پژوهش از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که بعد ارتباط سیاستها با اهداف سازمان، بعد انتظارات و احساسات جامعه و بعد تامین نظر ذی نفعان می تواند در مدل تحلیل شکاف مناسب باشد و مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط مشی های دولت در حوزه محیط زیست از اعتبار لازم برخوردار است. مدل پیشنهادی این پژوهش که با نظرات خبرگان حوزه زیست محیطی بهبود یافت، می تواند مدلی کاربردی برای سیاستگذاران، مدیران و مجریان حوزه خط مشی گذاری زیست محیطی و به طور خاص، سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development: from Policymaking to Practice (Explaining the Model of Public Policies Gap in the Area of Environment)

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezaei 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • ali Farhadi Mahalli 3
  • Toraj Mojibi 4

1 PhD Student in Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran (corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

Among the major actions toward sustainable development is public policymaking that seeks to fundamentally address and resolve the environmental issues. The purpose of this research is to explain an exigency model of the government public policy gap analysis in the area of environment. This is an applied research conducted through a survey. The statistical population included 121456 Iranian graduates with a master's degree or PhD in the field of environment. Of this population, based on the Cochran formula, a sample consisting of 384 respondents was formed, the individual members of which were selected using stratified random sampling. Validity and reliability of the measurement tool were assessed and confirmed using content validity (of face validity type) and Cronbach's alpha, respectively. The results indicated the dimensions the link between organization policies and goals, community expectations and feelings, and reflecting stakeholders' views as relevant in the gap analysis model. In addition, the results indicated that the exigent policy gap analysis model of the environment had the required validity. The proposed model in this research which has been further improved by expert views may serve as an applied model for policymakers, practitioners and executives of environmental policies, and particularly, the Iranian Department of Environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policies gap
  • environment
  • environmental policymaking
  • sustainable development