با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاداسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاداسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاداسلامی، فیروزکوه، ایران

10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده

ازجمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط‌مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط‌مشی‌های عمومی دولت در حوزه محیط‌زیست می‌باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و برحسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل کلیه متخصصان رشته‌های محیط‌زیست دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشند که مطابق آمار موجود، تعداد آنها در حدود 121456 نفر است؛ که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (α ≥ 0.75) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برای بررسی سؤال‌های پژوهش از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بعد ارتباط سیاست‌ها با اهداف سازمان، بعد انتظارات و احساسات جامعه و بعد تأمین نظر ذی‌نفعان می‌تواند در مدل تحلیل شکاف مناسب باشد و مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط‌مشی‌های دولت در حوزه محیط‌زیست از اعتبار لازم برخوردار است. مدل پیشنهادی این پژوهش که با نظرات خبرگان حوزه محیط‌زیستی بهبود یافت، می‌تواند مدلی کاربردی برای سیاست‌گذاران، مدیران و مجریان حوزه خط‌مشی گذاری محیط‌زیستی و به‌طور خاص، سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development: from Policymaking to Practice (Explaining the Model of Public Policies Gap in the Subject Area of Environment)

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezaei 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • ali Farhadi Mahalli 3
  • Toraj Mojibi 4

1 PhD Student in Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran (corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

Among the major actions toward sustainable development is public policymaking that seeks to fundamentally address and resolve environmental issues. The purpose of this research is to explain an exigency model of the government public policy gap analysis in the subject area of environment. This is an applied research conducted through a survey. The statistical population included 121456 Iranian graduates with a master's degree or PhD in the field of environment. Of this population, based on the Cochran formula, a sample consisting of 384 respondents was formed, the individual members of which were selected using stratified random sampling. The validity and reliability of the measurement tool were assessed and confirmed using content validity (of face validity type) and Cronbach's alpha, respectively. The results indicated the dimensions of the link between organization policies and goals, community expectations and feelings, and reflecting stakeholders' views as relevant in the gap analysis model. In addition, the results indicated that the exigent policy gap analysis model of the environment had the required validity. The proposed model in this research which has been further improved by expert views may serve as an applied model for policymakers, practitioners, and executives of environmental policies, and particularly, the Iranian Department of Environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policies gap
  • Environment
  • Environmental Policymaking
  • Sustainable development
Abbasi, A., Motazedian, R., & Ghasem Mirzayee, M. (2016). "The barriers of public policies implementation in public organizations". Quarterly Journal of Research on Organizational Resources Management, 6(2), 49-63. [In Persian]
Agranoff, R. J., & Rinkle, V. L. (1986). Intergovernmental Management: Human services problem-solving in six metropolitan areas: SUNY Press.
Araabi, S. M. & Rezghi Rostami, A. (2005). Diagnostics of the national industrial policies implementation. The 3rd International Conference on Management, 18. [In Persian]
Aslipour, H. (2014). “Identifying the duals of public policymaking in Iran's environment”. Quarterly Journal of Public Policymaking. 6(1), 129-155. [In Persian]
Aslipour, H., Zahedi, S. A., Sharifzadeh., & Ghorbanizadeh (2014). “Exploring the native model of formulating the national environmental policy with a grounded theory approach”. Strategic Management Thought, 8(1), 41-66. [In Persian]
Bardach, E., Weinberg, M., Pressman, J., Massachusetts Institute of Techn .(1977). The implementation game. What happens after a bill becomes a law: MIT Press Cambridge, Mass.
Barrett, S. M. (2004). “Implementation studies. Time for a revival? Personal reflections on 20 years of implementation studies”. Public Administration, 82(2), 249–262.
Baumgartner, F. R. & Jones, B. D. (2009). Agendas and instability in American politics: University of Chicago Press.
Bero, L. A., Grilli, R., Grimshaw, J. M., Harvey, E., Oxman, A. D., & Thomson, M. A. (1998). “Closing the gap between research and practice. An overview of systematic reviews of interventions to promote the implementation of research findings”. BMJ, 317 (7156).
Broadhurst, A.L. (2006). Bridging the gap between policies and perceptions. Evaluating faculty service in the Department of Plant and Soil Sciences. Delaware, University.
Calabrese, D. (2008). Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decision making, World Bank Publication, Washington, D.C.
Calista D. (1994). Policy Implementation, New York: Marcel Dekker Inc.
Challis, D., Reilly, S., Hughes, J., Burns, A., Gilchrist, H., & Wilson, K. (2002). Policy. Organization and practice of specialist old age psychiatry in England. International Journal of Geriatric Psychiatry, 17 (11), 1018–1026.
Christensen, T. & Lægreid, P. (2007). The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. Public Administration Review, 67 (6), 1059–1066.
Fischer, F. (2003). Reframing public policy. Discursive politics and deliberative practices: Oxford University Press, USA. Goggin, M. L., Bowman, A. O. M., Lester, J. P., & Laurence Jr, J. O. T. (1990). Implementation Theory and Practice. Toward a Third Generation (Glenview, IL: Scott, Foresman).
Haghdoost, A. A. (2011). “A gap between policy and practice. a case study on maternal mortality reports, Kerman, Iran”. International Journal of Preventive Medicine, 2(2). [In Persian]
He, Z., Xu, S., Shen, W., Wang, M., & Li, C. (2019). “Exploring external and internal pressures on the environmental behavior of paper enterprises in China: A qualitative study”. Bus. Strateg. Environ,28(1), 1–19.
Hill, M. J. & Hupe, P. L. (2002). Implementing public policy. Governance in theory and practice: Sage Publications Ltd. Spectator, 44(1), 171–183.
Jacobs, D. & Kelly, T. (2007). “Linking Public Health, Housing, and Indoor Environmental Policy: Successes and Challenges at Local and Federal Agencies in the United States”. Environmental Health Perspectives, 115 (6), 976-982.
Johnstone, L. (2019). “A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance”. Journal of Cleaner Production, 244, 118-802. 10.1016/j.jclepro.2019.118802.
Kickert, W. (1997). A management perspective on policy networks: Managing complex networks: London: Sage.
Latifian, B., Latifian, M., & Jasemi, A, (2013), Environmental Accounting and Sustainability Report, Conference on Agricultural and Environmental Sciences, Shiraz, https://civilica.com/doc/250367[In Persian]
Li, D., Zheng, M., Cao, C., Chen, X., Ren, S., & Huang, M. (2017). “The impact of legitimacy pressure and corporate profitability on green innovation: evidence from China top 100”. Journal of Cleaner Production, 141, 41–49.
Ling, T. (2002). “Delivering joined-up government in the UK: dimensions, issues and problems”. Public Administration, 80(4), 615–642.
Liu, Z. & Liu M. (2021). “Quality Evaluation of Enterprise Environmental Accounting Information Disclosure Based on Projection Pursuit Model”. Journal of Cleaner Production, 279(123679). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123679.
Ma, Y., Wang, L., & Zhang, T. (2020). “Research on the dynamic linkage among the carbon emission trading, energy and capital markets”. Journal of Cleaner Production, 272, 122717.
Mabroor, H. (2017). Environmental diplomacy in South Asia: Considering the environmental security, conflict and development nexus. Geoforum, 82, DOI:10.1016/j.geoforum.2017.04.003
Makinde, T. (2005). “Problem of policy implementation in developing
nations: The Nigerian experience”. J. SOC. Sci., 11(1), 63-69.
May, P. J., Jones, B. D., Beem, B. E., Neff Sharum, E. A., & Poague, M. K. (2005). “Policy Coherence and Component Driven Policymaking. Arctic Policy in Canada and the United States”. Policy Studies Journal, 33(1), 37-63.
Mazmanian, D. A. & Sabatier, P. A. (1981). Effective policy implementation: Free Press.
Mclaughin, M. (1976). Implementation as mutual adaptation in Walter
Williams. Richard Elmore, eds., Social Program Implementation, New York:
Academic Press.
Meijers, E. & Stead, D. (Eds.) (2004). Policy integration: What does it mean and how can it be achieved? A multi-disciplinary review. Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Greening of Policies - Interlinkages and Policy Integration.
Navaei fezabady, A., Alidadi, H., Najafpoor, A., Dankoob, M., Yazdani, M., Saghi, M., Shafiee, M. (2016). “An Evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran (A review study)”. Journal of Research in Environmental Health, 2(1), 38-51. doi: 10.22038/jreh.2016.7069[In Persian]
Nye Jr, J. S. (2008). “Bridging the gap between theory and policy”. Political Psychology, 29(4), 593-603.
OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific”(2002) available at:http:// www.oecd.org/ daf/ ASIAcom/ ActionPlan.htm
Pressman, J. L. & Wildavsky, A. (1973). Implementation (Berkeley,California: University of California Press.
Pressman, J. L. & Wildavsky, A. (1984). Implementation. How great expectations in Washington are dashed in Oakland: or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes: Univ of California Press.
Sabatier, P. A. & Mazmanian, D. A. (1996) The Condition of effective, Implementation, Houghton Mifflin, Sixth.
Salehi, S., & Pazukinejad, Z. (2014). “Analysis of the social factors associated with attitude and actions of university students”. Applied Sociology, 25(3), 71-88. [In Persian]
Savari, M., Naghi Bayranvand, F. (2020). “The Role of Social Capital on Self-Efficacy of Rural Women in Zagros Forest Conservation by Mediating Environmental Awareness”. Environmental Education and Sustainable Development, 9(1), 59-80. doi: 10.30473/ee.2020.7227[In Persian]
Schmidt, S. K. (2000). “Only an Agenda Setter?: The European Commission’s Power over the Council of Ministers”. European Union Politics, 1(1), 37–61. https://doi.org/10.1177/1465116500001001003
Scott, P. (1999). “The research-policy gap”. Journal of education policy, 14(3), 317-337.
Shobeiri, S. M. & Haghighi, F. S. (2015). Special environmental training methods. Tehran: Payame Noor University Press, 188. [In Persian]
Shobeiri, S. M. (2017). “The role of thought styles in environmental attitude and behavior of high school students”. Education Magazine, 33(2), 41-66. [In Persian]
Shobeiri, S. M., Ghaemi, A., & Ghaemi, P. (2013). “The trend of environmental education in the 5-year national development planning and appropriate solutions for environmental education”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(4), 29-40. [In Persian]
Shu, C., Zhou, K. Z., & Xiao, Y. (2016). “How green management influences product innovation in China: the role of institutional benefits”. Journal of Business Ethics, 133, 471–485
Singh, S., Giudice, M., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). “Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management”. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119-762.
Sprinz, D. (2012). “Long-Term Environmental Policy: Challenges for Research”. Journal of Environment & Development, 21 (1), 67-70. http://dx.doi.org/10.1177/1070496511435667
 Sutton, F. W. (2013). An introduction to environmental sociology (S. Salehi, Trans). Tehran: SAMT Publication.
Taherkhani, H., Sharififar, F., Nikbakhsh, R. (2019), “providing a model of environmental policies in sport based on the paradigm model”. Contemporary Research in Sports Management, 9(18), 123-140. [In Persian]
Teixeira, A., Jabbour, C. & Jabbour, A. B., Latan, H., & Oliveira, J. (2016). “Green Training and Green Supply Chain Management: Evidence from Brazilian Firms”. Journal of Cleaner Production, 113, 1-7. 10.1016/j.jclepro.2015.12.061.
Vaezi, R., Chekin, M., Aslipour, H. (2018). “Policy-Making Challenges in the Field of Health Tourism in Iran”. Tourism Management Studies, 13(41), 1-40. doi: 10.22054/tms.2018.19752.1548[In Persian]
Van Meter, D. & Van Horn, C. (1975). “The policy implementation process”,
Administration and Society, 6(4), https://doi.org/10.1177/0095399775006004.
Wilkinson, D. G. & Appelbee, E. (1999). Implementing holistic government: joined up action on the ground, Bristel: The Policy Press.
Yu, W., Chavez, R., Feng, M., Wong, C., & Fynes, B. (2020). “Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective”. International Journal of Production Economics, 219. 10.1016/j.ijpe.2019.06.013.