با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش زیست‌محیطی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده کننده از لوازم خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده کننده لوازم‌خانگی در شهر اردبیل بود. روش گردآوری داده‌ها از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد بود. برای ارزیابی روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان استفاده شد و هم‌چنین، به‌منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد که نشان‌گر پایایی مناسب تمامی مؤلفه‌های پژوهش بود. تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در‌دسترس در میان نمونه آماری توزیع و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نرم‌افزارهای مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، LISREL (نسخه 2/10) و SPSS (نسخه 22) بود. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که دانش زیست‌محیطی بر رفتار مصرف پایدار آب مؤثر است، اما بر قصداستفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب تأثیرگذار نیست. ازطرفی، نگرش به مصرف پایدار آب بر قصد استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب و نیز رفتار مصرف پایدار آب تأثیر معناداری دارد و درنهایت قصد استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب بر رفتار مصرف پایدار آب تأثیر معناداری دارد. باتوجه به نتایج حاصله، توصیه می‌گردد برنامه‌ها و استراتژی‌های بازاریابی در زمینه مصرف پایدار آب در بین مصرف‌کننده‌های لوازم‌خانگی تدوین و متصدیان امور لوازم‌خانگی و مسئولان مربوطه برای ارتقاء و بهبود عناصر شکل‌دهنده نگرش، و دانش زیست محیطی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fitting the structural relationship between use of home appliance with sustainable water consumption based on attitude and environmental knowledge: The mediating role of behavioral intention

نویسندگان [English]

  • ghasem zarei 1
  • forozan ghazaii 2
  • araz rashedi zahra 3

1 n

2 n

3 n

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of environmental knowledge and attitudes toward sustainable consumption with behavioral intention and the use of household appliances with sustainable water consumption of women in Ardabil city at winter of 2020. The research method is descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was all women over 20 years old and users of household appliances in Ardabil. The data collection method is field type and data collection tools include standard questionnaire .384 questionnaires were distributed among the statistical sample by available sampling method and analyzed. Tests used in inferential statistics include; Kolmogorov-Smirnov test, a correlation test and structural equation analysis, and the software used for data analysis were LISREL (version 10/2) and SPSS (version 22).

The results indicate that environmental knowledge affects the behavior of sustainable water consumption but does not affect the use of household appliances with sustainable water consumption. On the other hand, the attitude towards sustainable water consumption has a significant effect on the intention to use home appliances with sustainable water consumption and sustainable water consumption, and finally the intention to use home appliances with sustainable water consumption has a significant effect on sustainable water consumption behavior. Based on the results, it is recommended that marketing plans and strategies in the field of sustainable water use be developed among home appliance consumers and those in charge of home appliances and relevant officials to promote and improve the elements that shape attitudes and environmental knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Knowledge
  • Attitude to sustainable consumption
  • Intention to buy
  • Sustainable consumption behavior
  • Sustainable development