با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش محیط‌زیستی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده‌کننده از لوازم‌خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده‌کننده لوازم‌خانگی در شهر اردبیل بود. روش گردآوری داده‌­ها از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده‌­ها شامل پرسشنامه استاندارد دانش محیط‌زیستی پاچو و لاورادور (2017)، نگرش به مصرف پایدار آب احمد و آرفین (2018)، رفتار مصرف پایدار آب کانگ و همکاران (2017) و قصد خرید دستگاه مصرف پایدار آب نگوین و همکاران (2016) بود. برای ارزیابی روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان استفاده شد و هم‌چنین، به‌منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد که نشان‌گر پایایی مناسب (به ترتیب بالای 80 درصد و بالای 70) تمامی مؤلفه‌های پژوهش بود. تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در‌دسترس در میان نمونه آماری توزیع و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. آزمون­های استفاده‌شده در آمار استنباطی شامل؛ آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری بود و نرم‌افزارهای مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، LISREL (نسخه 2/10) و SPSS (نسخه 22) بود. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که دانش محیط‌زیستی بر رفتار مصرف پایدار آب مؤثر است، اما بر قصد استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب تأثیرگذار نیست. از طرفی، نگرش به مصرف پایدار آب بر قصد استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب و نیز رفتار مصرف پایدار آب تأثیر معناداری دارد و درنهایت قصد استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب بر رفتار مصرف پایدار آب تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج حاصله، توصیه می­گردد برنامه‌­ها و استراتژی‌های بازاریابی در زمینه مصرف پایدار آب در بین مصرف‌کننده­‌های لوازم‌خانگی تدوین و متصدیان امور لوازم‌خانگی و مسئولان مربوطه برای ارتقاء و بهبود عناصر شکل­دهنده نگرش و دانش محیط‌زیستی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fitting the Structural Relationship Between Uses of Home Appliance with Sustainable Water Consumption Based on Attitude and Environmental Knowledge: The Mediating Role of Behavioral Intention

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zarei 1
  • Foroozan Ghazaei 2
  • Araz rashedi zahra 3

1 Associate Professor. in Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ira

2 MSc Student in Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

3 MSc Student in Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

چکیده [English]


This study aimed to investigate the role of environmental knowledge and attitudes toward sustainable consumption with behavioral intention and the use of household appliances with sustainable water consumption of women in Ardabil City in the winter of 2020. The research method is descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was women over 20 years old and users of household appliances in Ardabil. The data collection method is field type and data collection tools include a standard questionnaire of environmental knowledge of Pacho and Lavrador (2017), the attitude towards sustainable water consumption of Ahmad and Arfin (2018), the sustainable water consumption behavior of Kang. (2017) and the intention to purchase of a device with sustainable water consumption of Nguyen. (2016).in order to assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used, which indicated the reliability (above 80% and above 70%) of all research components.384 questionnaires were distributed and analyzed. The results indicate that environmental knowledge affects the behavior of sustainable water consumption but does not affect the use of household appliances with sustainable water consumption. the attitude towards sustainable water consumption has a significant effect on the intention to use home appliances with sustainable water consumption and sustainable water consumption, and finally, the intention to use home appliances with sustainable water consumption has a significant effect on sustainable water consumption behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Knowledge
  • Attitude to Sustainable Consumption
  • Intention to Buy
  • Sustainable Development
Abbasi, J. & Rezaei, A. (2018). “ Study of Influencing Factor on Sustainable Behavior”. Journal of Development & Evolution Management, 31, 71-81. [In Persian]
Ahamad, N. R. & Ariffin, M. (2018). “Assessment of knowledge, attitude and practice towards sustainable consumption among university students in Selangor, Malaysia”. Sustainable Production and Consumption, 16, 88-98.
Ali, A. & Ahmad, I. (2012). “Environment friendly products: factors that influence the green purchase intentions of Pakistani consumers”. Pakistan Journal of Engineering, Technology & Science, 2(1), 84-117.
Azadkhani, P., Saadatnejhad, M. & Sharafkhani, J. (2018). “The Evaluation of Eenvironmental Education and Environmental Protection Practices of Female High School Students in Ilam”. Human & Environment, 16(1), 139-153. [In Persian]
Barber, N., Taylor, D. C. & Strick, S. (2009). “Wine consumers environmental knowledge and attitudes: influencing the purchase decisions of wine consumers”. International journal of wine research, 1(1), 59-72.
Cai, Y., Yue, W., Xu, L., Yang, Z. & Rong, Q. (2016). “Sustainable urban water resources management considering life-cycle environmental impacts of water utilization under uncertainty”. Resources, Conservation and Recycling, 108, 21-40.
Carrete, L., Castaño, R., Felix, R., Centeno, E. & González, E. (2012). “Green consumer behavior in an emerging economy: confusion, credibility, and compatibility”. Journal of consumer marketing, 29(7), 470-481.
Chang, H., Parandvash, G. H. & Shandas, V. (2010). “Spatial variations of single-family residential water consumption in Portland, Oregon”. Urban geography, 31(7), 953-972.
Chen, Y. S. & Chang, C. H. (2012). “Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust”. Management Decision.
Craig, C. A. & Allen, M. W. (2015). “The impact of curriculum-based learning on environmental literacy and energy consumption with implications for policy”. Utilities policy, 35, 41-49.
Dong, X., Liu, S., Li, H., Yang, Z., Liang, S. & Deng, N. (2020). “Love of nature as a mediator between connectedness to nature and sustainable consumption behavior”. Journal of Cleaner Production, 242, 118451.
Duailibi, M. (2006). “Ecological literacy: What are we talking about?”. Convergence, 39(4), 65.
Emamgholi, L. (2011). “Investigating the Impact of Social Matter on Environmental Behaviors (Case Study of Kurdistan Province)”. Master Thesis in Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University. [In Persian]
Farahani, S. (2009). “Modification of consumption pattern and environment”. Islamic Economics, 9(34), 97-124. [In Persian]
Fox, C., McIntosh, B. S. & Jeffrey, P. (2009). “Classifying households for water demand forecasting using physical property characteristics”. Land use policy, 26(3), 558-568.
Gadenne, D., Sharma, B., Kerr, D. & Smith, T. (2011). “The influence of consumers' environmental beliefs and attitudes on energy saving behaviours”. Energy policy, 39(12), 7684-7694.
Hakkakzadeh, M. & Alavi, S. (2013). “Power consumption pattern reform culture”, Nashre ronagh, First Edition, Kerman. [In Persian]
Hernandez, R. J., Miranda, C. & Goñi, J. (2020). “Empowering sustainable consumption by giving back to consumers the ‘right to repair”. Sustainability, 12(3), 850.
Hung, M. F., Chie, B. T. & Huang, T. H. (2017). “Residential water demand and water waste in Taiwan”. Environmental Economics and Policy Studies, 19(2), 249-268.
Jaca, C., Prieto-Sandoval, V., Psomas, E. L. & Ormazabal, M. (2018). “What should consumer organizations do to drive environmental sustainability?”. Journal of Cleaner Production, 181, 201-208.
Kang, J., Grable, K., Hustvedt, G. & Ahn, M. (2017). “Sustainable water consumption: The perspective of Hispanic consumers”. Journal of Environmental Psychology, 50, 94-103.
Kanta, L. & Zechman, E. (2014). “Complex adaptive systems framework to assess supply-side and demand-side management for urban water resources”. Journal of Water Resources Planning and Management, 140(1), 75-85.
Karami-darabkhani, R. (2017). “Investigating the effective factors on environmental behavior of environmental NGOs members in Tehran Province”. Journal of Environmental Studies, 43(1), 17-30. [In Persian]
Kumar, S. & Yadav, R. (2021). “The impact of shopping motivation on sustainable consumption: A study in the context of green apparel”. Journal of Cleaner Production, 295, 126239.
Leonidou, L. C., Leonidou, C. N. & Kvasova, O. (2010). “Antecedents and outcomes of consumer environmentally friendly attitudes and behavior”. Journal of Marketing Management, 26 (13-14), 1319-1344.
Levi, s. (2015). “Water Less”. Retrieved from http://store.levi.com/waterless/
Li, Y., Tang, Z., Liu, C. & Kilic, A. (2017). “Estimation and investigation of consumptive water use in residential area—Case cities in Nebraska, USA”. Sustainable cities and society, 35, 637-644.
Minton, E. A., Spielmann, N., Kahle, L. R. & Kim, C. H. (2018). “The subjective norms of sustainable consumption: A cross-cultural exploration”. Journal of Business Research, 82, 400-408.
Monjazeb, M. & Ghaseminejad, A. (2020). “Estimationing Residential Water Use Gap in the Privileged Provinces: Spatial Panel Approach”. Journal of Sustainable Growth and Development (The Economic Research), 20(2), 1-28. [In Persian]
Morales-Torres, A., Escuder-Bueno, I., Andrés-Doménech, I. & Perales-Momparler, S. (2016). “Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integrated urban stormwater management”. Environmental Modelling & Software, 84, 518-528.
Naeimi, A., Rezaei, R. & Mousapour, S. (2018). “Analysis of Environmental Factors Affecting Environmental Conservation Behavior of Villagers in Baghmalek Township, Khuzestan Province”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 14(1), 1-22. [In Persian]
Nakhaei, A. & Kheiry, B. (2012). “Investigating the Impact of Selected Factors on Consumer Green Purchase Intention”. Jounal of Marketing Management, 7(15), 105-130. [In Persian]
Pourjamshidi, H., Mahdizadeh, H., Gholamrezaee, S. & Shir, N. (2016). “Effective Factors on Sustainable Consumption Behavior Tendency: The Case Study of Khorramabad”. Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 64-55. [In Persian]
Rahmati Ghofrani, Y., Taleghani, M. & Chirani, E. (2017). “Consumers’ Value Orientation and their Tendency for Purchase Behavior”. Journal of Business Administration Researches, 9(17), 125-147. [In Persian]
Rijsberman, F. R. (2006). “Water scarcity: fact or fiction?”. Agricultural water management, 80(1-3), 5-22.
Sharma, R. & Jha, M. (2017). “Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship”. Journal of Business Research, 76, 77-88.
Sun, J. J., Bellezza, S. & Paharia, N. (2021). “Buy Less, Buy Luxury: Understanding and Overcoming Product Durability Neglect for Sustainable Consumption”. Journal of Marketing, 85(3), 28-43.
Torgeir, E., Bjørn, G. K. & Anders, B. (2014). “Mindfulness and sustainability”. Ecological Economics 104, 73–79.
Wu, C. S., Zhou, X. X. & Song, M. (2015). “Sustainable consumer behavior in China: an empirical analysis from the Midwest regions”. Journal of Cleaner Production, 134, 147-165.
Wu, C. S., Zhou, X. X. & Song, M. (2016). “Sustainable consumer behavior in China: an empirical analysis from the Midwest regions”. Journal of Cleaner Production, 134, 147-165.
Zarei, G. & Nateghi, A. (2019). “Local clients escape: Identifying essential factors affecting native patients' preference for other city medical centers”, Journal of healthcare management, 10(3): 55-65. [In Persian]