با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 گروه کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/پیام نور

4 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور

10.30473/ee.2023.61558.2436

چکیده

حفظ و توسعه منابع انسانی در محیط کشاورزی پر خطر، مستلزم رعایت اصول ایمنی کشاورزی است. در این راستا درک رفتار حفاظتی باغداران با تاکید بر نقش مولفه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در تبیین مسیر شکل‌گیری رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان از طریق تاثیر دانش و نگرش به عنوان هدف این مطالعه انتخاب شده است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، باغداران شهرستان زنجان می‌باشند. تعداد نمونه طبق فرمول کوکران 293 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه‌ای چند مرحله‌ای انجام گردید. این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مرور منابع و مدل اعتقاد بهداشتی، اجرا شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان موضوعی و پایایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه‌ی راهنما ارزیابی شد که طی آن آزمون کرونباخ آلفا محاسبه و پایایی ابزار تأیید شد. جمع آوری میدانی داده‌ها از باغداران جامعه‌ی هدف به شیوه‌ی مصاحبه انجام گردید. آزمون فرضیه های مطالعه نشان داد که 41% از واریانس نگرش باغداران پیرامون رفتارهای حفاطتی تحت تاثیر دانش و آگاهی آنان شکل می‌گیرد. همچنین تاثیر نگرش بر تمامی مولفه‌های اعتقاد سلامت معنی دار بوده و تقریبا نیمی از تغییرات حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل را تبیین می‌کند. تحلیل مسیر حاکی از تبیین 58 درصد از تغییرات رفتار حفاظتی بر اساس مدل پیش بینی شده است و مداخلات آموزشی متناسب با نتایج مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protective behavior analysis of gardeners in Zanjan County: A development on the health belief model

نویسندگان [English]

  • Roya Karami 1
  • sahar tabibian 2
  • Nasrin Ahmadi 3
  • Tahereh Sharghi 4

1 Faculty member/Payame Noor University (PNU)

2 univercity of payam noor

3 MSc. students in Rural Development, Payame Noor University

4 Department of Agricultural Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The preservation and development of human resources in high-risk agricultural environments requires the observance of agricultural safety principles. In this regard, understanding the protective behavior of gardeners with emphasis on "the role of health belief model components in explaining the formation of protective behavior of gardeners in Zanjan city through the impact of knowledge on attitude" has been selected as the purpose of this study. The study was conducted in terms of applied purpose and descriptive correlation method. The study populations are gardeners in Zanjan city. The number of samples was calculated according to Cochran's formula of 293 people and sampling was done by stratified multistage sampling method. This survey research was conducted using a questionnaire based on the reviewed literature and health belief model. The validity of the questionnaire was assessed based on the subject matter specialist's point of view and the reliability of the questionnaire was assessed through a pilot study in which the Cronbach's alpha test was calculated and the reliability of the instrument was confirmed. Field data collection from gardeners of the target community was done through interviews. Test of study hypotheses showed that 41% of the variance of gardeners' attitudes about conservation behaviors is formed under the influence of their knowledge and awareness. Further, the effect of attitude on all components of health belief is significant and explains almost half of the changes in perceived sensitivity, perceived severity, perceived benefits, self-efficacy, and practice guide. Path analysis indicates the explanation of 58% of changes in protective behavior based on the predicted model and educational interventions are presented in accordance with the results of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protective Behavior
  • Health Belief Model
  • Gardeners
  • Perceived Sensitivity
  • Zanjan County