با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیرجند- دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه علوم تربیتی. عضو هیات علمی

2 کارشناسی ارشد برنامه درسی

3 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

10.30473/ee.2023.64421.2532

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی همخوانی برنامه درسی قصد‌شده، اجراشده وکسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم بوده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع هم‌زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400- 1399 شهر قائن که تعداد آن‌ها 896 نفر است. در بخش کیفی قلمرو پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم و دبیران آن‌ها را شامل شد. در بخش کمی بر اساس جدول مورگان تعداد 265 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه در بخش کیفی به شیوه هدفمند مبتنی بر معیار ( پایه یازدهم، سابقه بیش از پنج سال) و حجم آن بر اساس اشباع نظری تعیین ‌گردید. ابزار گردآوری داده در بخش کمی پرسشنامۀ محقق ساخته و در بخش کیفی مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بود. داده‌های گردآوری شده در بخش کمی با استفاده از امار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 و در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز، انتخابی و محوری انجام شد. نتایج نشان داد که بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده انطباق وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین برنامه درسی قصد شده و کسب شده نیز انطباق وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه بیان داشت که علی رغم تغییر رویکرد آموزشی از حضوری به مجازی و عدم تغییر در برنامه درسی، معلمان به عنوان مجریان برنامه درسی توانسته بودند با تلاش و کوشش در جهت انطباق برنامه درسی اجرا شده و کسب شده با برنماه درسی قصد شده گام برداشته و در این مهم موفق عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Consistency of the intended, implemented and acquired curriculum in the eleventh grade human and environmental lesson

نویسندگان [English]

  • mohammad akbari 1
  • afsaneh shahnazi 2
  • hossain shokohifard 3

1 faculty member of educational sciences, university of Birjand

2 university of birjand

3 faculty member of educational sciences, university of Birjand

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the compatibility of the intended, implemented and acquired curriculum in the humanities and environment course. This research used a simultaneous mixed method (using both quantitative and qualitative techniques in a single study). The population of the study consists of all 896 students of grade 11 in 1400-1399 academic years in Ghaen. Meanwhile, in the qualitative part study, grade 11 teachers also added to the population. Using Morgan table, 265 students were selected as a sample. Based on Cluster random sampling a number of 11th grade students were selected from each school. In the qualitative part, purposeful sampling was used to select those who have more than 5 years of teaching experience. The data collection tools were a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The data analyzed by one-sample t-test. The results revealed that there is a statistical correlation between the intended and implemented curriculum. There is also a relationship between the intended and acquired curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acquired curriculum
  • curriculum evaluation
  • implemented curriculum
  • intended curriculum
  • human and environmental lesson