با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط

نازی آهنگرپرتوی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ هادی غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66437.2589

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی و توسعه‌ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارائه مدل تاب‌آوری جامعه در برابر سوانح محیط‌زیستی با رویکرد فراتحلیل

سید میلاد رامین آزاد؛ بابک امیدوار؛ سید محمد شبیری؛ محمد مهدی پرهیزگار

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 169-177

https://doi.org/10.30473/ee.2022.60033.2392

چکیده
  تاب‌آوری ظرفیت این را دارد که در چرخه مدیریت سوانح محیط‌زیستی: در قبل، حین و بعد از سانحه وارد شود. هدف این پژوهش بررسی مدل‌های موجود در زمینه تاب‌آوری در برابر سوانح محیط‌زیستی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به‌صورت مقاله تمام متن، پایان‌نامه‌ ...  بیشتر