با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با رفتار محیطزیستی (مورد مطالعه: ساکنان نورآباد ممسنی)

اصغر میرفردی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 105-118

چکیده
  با توجه به اینکه مشکلات زیست­محیطی روز به روز در حال افزایش است، حفظ محیط زیست نیازمند رفتار زیست­محیطی مناسب می­باشد. این مقاله به بررسی رفتار زیست­محیطی شهروندان ساکن نورآباد ممسنی و رابطه آن با پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی پرداخته است. جامعه آماری افراد 15 سال و بالاتر شهر نورآباد بوده­اند که با استفاده ...  بیشتر

نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

عظیمه السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 9-16

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی  دانش‌آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می‌پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای نمونه‌گیری شدند سنجیده شده است.  ...  بیشتر