با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تبیینِ جامعه‌شناختی ِرفتارهای مدیریت پسماند جامد (کاهش، بازاستفاده و بازیافت) و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهرآبادان

سیروس احمدی؛ سید صمد بهشتی؛ احسان کهنسال خوب

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.30473/ee.2023.62653.2470

چکیده
  مطالعه­ پیمایشی حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند جامد (کاهش، بازاستفاده و بازیافت) در شهرآبادان، پرداخته است. در این پژوهش 395 نفر از شهروندان به روش­ نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب و داده‌های موردنیاز از آنان جمع آوری شده است. بر اساس یافته‌های توصیفی تحقیق، میانگین سن پاسخگویان 5/32 سال بوده ...  بیشتر

عوامل تبیین‌‌کننده نگرش و رفتار محیط‌زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ فهیمه ریگی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6763

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل تبیین­کننده نگرش و رفتار محیط­زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز بود. برای این منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه حاوی آزمون پارادایم اکولوژیکی نوین دانلپ و همکاران و تعدادی سؤال باز و بسته بود. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر ادراک مصرف‌کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی محصول(موردمطالعه: مصرف‌کنندگان شهر بوشهر)

مجید اسماعیل‌پور؛ آزاده رجبی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5812

چکیده
  امروزه مصرف­ کنندگان بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار خریدشان را نیز تغییر داده­ اند. نگرانی برای محیط­زیست باعث شده که آنها در تصمیم‌گیری‌ خرید خود به قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی توجه کنند. هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل مؤثر بر ادراک مصرف­ کنندگان از قابلیت استفاده مجدد بسته ­بندی محصولات است. این پژوهش ...  بیشتر

رابطه ساختاری نگرش و دانش محیط‌زیستی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط‌زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده

محمد نجارزاده؛ سکینه جعفری؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5064

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه­ ساختاری نگرش محیط­زیستی و دانش محیط­زیستی با تمایلات رفتاری گردشگر در حفاظت از محیط‌زیست با نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده در پارک ملی خار توران بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه گردشگران پارک ملی ...  بیشتر

رابطه دانش محیط‌زیستی با رفتار محیط‌زیست‌‌گرایانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا: نقش میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی

سعید کریمی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 127-140

چکیده
  رفتار محیط‌زیست­گرایانه یکی از عوامل مهم حفظ محیط‌زیست است. این رفتار تحت تأثیر عوامل زیادی ازجمله نگرش و دانش محیط‌زیستی افراد قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه دانش محیط‌زیستی با رفتار محیط‌زیست­گرایانه دانشجویان کشاورزی و در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی محیط‌ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

محمد تقی سبزه ای؛ سیاوش قلی‌پور؛ معصومه آدینه‌وند

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 16-5

چکیده
  رفتار حامی محیط ­­زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط‌زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط‌زیستی، تأثیر «آگاهی محیط‌زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط‌زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می‌کند. روش تحقیق ...  بیشتر