با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ مهناز امراللهی جلال آبادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-29

چکیده
  با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی مانند: افزایش آلودگی­ها و نگرانی­های زیست محیطی به نظر می­رسد شناسایی عواملی که به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان مجتمع ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل جامعه شناختی محیط زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه

آرش ضیاءپور؛ ندا کیانی پور؛ محمد رضا نیکبخت

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 55-67

چکیده
  عنوان مطالعه حاضر رفتارهای مسئولانه و غیر مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق روستایی و شهری چگونه ‌است؟ ثانیاً، چه رابطه ای بین دانش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی وجود دارد؟ چه تفاوتی بین رفتارهای مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق مورد مطالعه (روستا / شهر) وجود دارد؟ این تحقیق با روش پیمایشی انجام گرفت که نمونه آماری تحقیق شامل 385 ...  بیشتر