با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
ادراک خدمات فرهنگی در تالاب انزلی

فهیمه عشقی؛ رضا افهمی؛ افشین دانه کار؛ رقیه گرمایی پور

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.30473/ee.2023.65533.2568

چکیده
  برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های طبیعی باید ادراک درستی از همه خدمات اکوسیستم و به‌ویژه خدمات فرهنگی صورت گیرد؛ چراکه تنوع زیستی و تنوع فرهنگی در عین مستقل بودن، تقویت‌کننده همدیگرند و خدمات فرهنگی، یک متغیر مهم در افزایش کیفیت زندگی و رفاه انسان محسوب می‌شود. تالاب انزلی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی ایران ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63554.2511

چکیده
  دانش‌ ذی‌نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تأثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع‌زیستی ادراک‌شده در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان با استفاده از روش‌شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته ...  بیشتر