با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

10.30473/ee.2023.65533.2568

چکیده

برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های طبیعی باید ادراک درستی از همه خدمات اکوسیستم و به‌ویژه خدمات فرهنگی صورت گیرد؛ چراکه تنوع زیستی و تنوع فرهنگی در عین مستقل بودن، تقویت‌کننده همدیگرند و خدمات فرهنگی، یک متغیر مهم در افزایش کیفیت زندگی و رفاه انسان محسوب می‌شود. تالاب انزلی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی ایران است و تعامل ساکنان پیرامون آن، موجب شکل‌گیری عادات و شیوه‌های زندگی وابسته به این بستر آبی گردیده و گونه‌ای از فرهنگ و هویت را برای آنها رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش ادراک حاشیه‌‌نشینان تالاب انزلی از خدمات فرهنگی آن و ایجاد زمینه برای ارتقای فرهنگ بومی و درنتیجه قدردانی و حفاظت از این اکوسیستم طبیعی صورت گرفته است. این پژوهش به روش میدانی و کتابخانه‌ای به انجام رسید. بر اساس طبقه‌بندی ارزیابی اکوسیستم هزاره از خدمات فرهنگی و با تعیین قلمرو ادراکی برای هرکدام، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 109 گزاره توصیفی با طیف لیکرت 7 تایی تنظیم گردید و در اختیار 100 نفر از 18 سکونتگاه پیرامون تالاب قرار گرفت. روایی پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 99/0 به دست آمد و از آزمون نشانه برای تحلیل استنباطی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که خدمات فرهنگی زیبا‌شناسی و حس مکان، بیشترین ادراک و سامانه‌های دانشی و تفرج و اکوتوریسم، ادراک متوسط و بقیه خدمات فرهنگی، کمترین ادراک را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Perception of Cultural Services in Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Eshghi 1
  • Reza Afhami 2
  • Afshin Danehkar 3
  • Roghayyeh Garmaeepour 4

1 M.A in Art Research, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Art Research Group, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student, Environment Vroup, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Because biological diversity and cultural diversity, while independent of one another, reinforce one another and because cultural services are a significant factor in raising the quality of life and human well-being, a correct understanding of all ecosystem services, but especially of cultural services, is necessary for the protection and sustainable exploitation of natural ecosystems. One of Iran's most significant natural ecosystems is Anzali Lagoon, and through contact with its neighbors, traditions, and lifestyles exclusive to this water body have developed, giving the locals a sense of culture and identity. Aiming to provide a basis for the development of regional culture and, by extension, appreciation and conservation of this natural environment, the present study aims to assess how marginal people of Anzali Wetland perceive its cultural services. Fieldwork and library research were both used for this project. A questionnaire with 109 descriptive statements and a 7-point Likert scale was created based on the categorization of the millennium ecosystem of cultural services and the perceptual territory for each. It was sent to 100 persons from 18 settlements around the wetland. Experts confirmed the questionnaire's validity; Cronbach's alpha revealed the questionnaire's reliability to be 0.99; and inferential analysis was conducted using the sign test. The findings revealed that perceptions of aesthetics and sense of place are highest, of knowledge systems, recreation, and ecotourism are middle, and of the remaining cultural services, perceptions are lowest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Wetland
  • Cultural Services
  • Understanding
Andon Petrosian, H., Danehkar, A., Ashrafi, S., & Feghhi, J. (2013) Application of Delphi Method for Prioritization of Mangrove Afforestation Site Selection Criteria (Case Study: Grey Mangroves on North part of Persian Gulf, Iran). Environment and Development Journal, Volume:4 Issue: 7: 37-48.]ln Persian[
Balali Oskooyi, A., & Hadisehzadeh, M. (2018). Perception of Natural Spaces in man-made environment (Relaxing Natural Spaces). Journal of research in arts and humanities, 3(3), 45-58. [ln Persian]
Clarke, B., Thet, A. K., Sandhu, H., & Dittmann, S. (2021). Integrating Cultural Ecosystem Services valuation into coastal wetlands restoration: A case study from South Australia. Environmental Science & Policy, 116, 220-229. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.11.014
Cooper, N., Brady, E., Steen, H., & Bryce, R. (2016). Aesthetic and spiritual values of ecosystems: Recognising the ontological and axiological plurality of cultural ecosystem services. Ecosystem Services, 21, 218-229. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.07.014
Dadras, H., & Kordvani, P. (2012). Investigating the importance of Anzali lagoon Villages from Various Socio-Economic and Tourism aspects. Journal of new attitudes in human geography, 4(2), 21-40. [ln Persian]
Daniel, T. C., Muhar, A., Arnberger, A., Aznar, O., Boyd, J. W., Chan, K. M., ... & von der Dunk, A. (2012). Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(23), 8812-8819. https://doi.org/10.1073/pnas.1114773109
Einifar, A., & Eshrati, P. (2017). A Holistic Approach to Culture and Nature in a Cultural Perspective. Journal of Architecture and Urbanism (Fine Arts), 2(4), 81-92. [ln Persian]
Eshghi,F. (2022). The role of environmental art in the development of cultural values of protected environmental ereas(case study: Anzali wetland). Master’s thesis. Tarbiat modares university. Tehran.
Fish, R., Church, A., Willis, C., Winter, M., Tratalos, J. A., Haines-Young, R., & Potschin, M. (2016). Making space for cultural ecosystem services: Insights from a study of the UK nature improvement initiative. Ecosystem Services, 21,329-343. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.09.017
Golzar, M., Goodarzi, K., Haghighat Monfared, M., & Ghorbani Dolatshanloo, M. (2016). Environmental Perception and Behavior Approach. The Third Scientific and Research Conference of New Horizons in the sciences of Geography and Planning, Architecture and Urban Planning in Iran, Tehran. [ln Persian]
Hasanzadeh, M., & Danehkar, A. (2013). The application of Analytical Network Process to Environmental Prioritizing Criteria for Coastal Oil Jetties Site Selection in Persian Gulf Coasts (Iran). Ocean & Coastal Management, Vol.73 (March): 136-144.
Hutson, A. D., & Yu, H. (2023). The Sign Test, Paired Data, and Asymmetric Dependence: A Cautionary Tale. The American Statistician, 77(1), 35-40. https://doi.org/10.1080/00031305.2022.2110938
Jica. (2018). Anzali Wetland Ecological Management Project in the Islamic Republic of Iran. Draft final report Nippon Koei Co. Ltd.418 p.
Johansson, M., Pedersen, E., & Weisner, S. (2019). Assessing cultural ecosystem services as individuals’ place-based appraisals. Urban Forestry & Urban Greening, 39, 79-88. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.02.011
Kabiri Hendi, M. Danekar, A.,& Khorasani, N. (2012). The use of Delphi method in the classification and prioritization of selection criteria for conservation areas with an integrated approach. Amash Sarmeen Quarterly, Year 4, Number6 (Spring and Summer): 55-78 ].ln Persian[
Kabiri Hendi,M., & Danehkar, A. (2012). The Role of Culture in Environmental Protection. Sabzineh Amagazine, 42(84). [ln Persian]
Kabiri Hendi,M., Mirkarimi,H &Salman Mahini,A. (2020). Evaluation of Ecosystem Cultural Services in Golestan Province. Journal of Environmental Science Studies, 5(2), 2560-2568. [ln Persian]
Kalantari, kh. (2016). Data processing and analysis in socio-economic research, Farhang Saba, third edition, 388p. [ln Persian]
Knox, P., & Marston, S. (2004). “Human Geography: Places and Regions in Global Context”, 3rd.
Krebs, C.J. (1999). Ecological Methodology. 2nd Edition, Benjamin Cummings, Menlo Park, 620 p.
Mafi-Gholami, D., Feghhi, J., Danehkar, A.,& Nabiollah Y. (2015). Classification and Priorition of Negative Factors Affecting on Mangrove Forest Using Delphi Method (A Case Study: Mangrove Forest of Hormozgan Province, Iran). Advances in Bioresearch,6(3) 78-92.
Millennium ecosystem assessment, M. E. A. (2005). Ecosystems and human well-being (Vol. 5, p. 563). Washington, DC: Island press.
Molayi Hashtjin, N., & Dadras, H. (2013). Analysis of the Social and Economic importance of Anzali lagoon border villages. Journal of human settlement planning studies (Geographical Perspective), 8(25), 1-16. [ln Persian]
Sarmadi, S., Shahcheraghi, A &Karimifard, L. (2020). The Process of Landscape Perception based on Sensory and Intellectual Perceptions. Bagh Nazar magazine, 17 (88), 27-38. [ln Persian]
Senesta (Institute of Sustainable Development and Environment). (2011). The Final Report of the Anzali Wetland Economic and Social Survey Plan (part2) in the Framework of the Anzali Wetland Ecological Management Plan. Rasht, Environmental Protection Organization. [ln Persian]
Wartmann, F. M., & Purves, R. S. (2018). Investigating sense of place as a cultural ecosystem service in different landscapes through the lens of language. Landscape and Urban Planning, 175, 169-183. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.03.021