با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.30473/ee.2021.47974.2079

چکیده
  هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می‌باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر