با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل اثرات اکوتوریسم در توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

جواد قاسمی؛ حسام‌الدین غلامی؛ امیر افضلی گروه؛ امیر علم بیگی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.30473/ee.2023.58331.2344

چکیده
  با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه‌گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از ...  بیشتر

میراث کشاورزی: راهبرد تحقق پایداری محیط‌زیستی در مناطق گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان)

امیر نعیمی؛ روح الله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-22

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق تحلیل رابطه بین میراث کشاورزی و پایداری محیط‌زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 218 نفر تعیین شد. برای مطالعه افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه­ای ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

الهام کوهی؛ حسین میبودی؛ مصطفی طالشی؛ الهه کوهی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 19-30

چکیده
  پژوهش حاضر،  با هدف بررسی نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار در شهرستان آمل انجام گرفته است. ‎ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه مورد ﺗﺄیید قرار ‌گرفت و پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب 74/0تعیین اعتبار گردید. تجزیه و تحلیل ‌داده ...  بیشتر