با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
Designing and Analysis of a Positive Organizational Behavior Model with Emphasis on Environmental Implications in the Water and Power Industry

Zaeimeh Farjadinezhad؛ Mehrdad Goodarzvand Chegini؛ Hamidreza Rezaee Kelidbari؛ Morad Rezaee Dizgah

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.30473/ee.2023.58781.2361

چکیده
  The purpose of this study is to develop a model of positive organizational behavior with an emphasis on environmental consequences and also to investigate the relationship between the characteristics of positive organizational behavior with individual, organizational, and environmental consequences. This is an applied research with an integrated method (qualitative-quantitative). The statistical population of the study included water and sewage industry experts and faculty members (20 people) who were sampled by snowball technique. For the quantitative part, 120 water and sewage workers in the ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Predictive Role of Green Space in Reducing the Stress of English Language Students of Alborz Payame Noor University: A Mixed Design

Fatemeh Takallou؛ Enayatollah Yazdanpanah

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 129-145

https://doi.org/10.30473/ee.2023.68779.2664

چکیده
  Increasing urbanization has resulted in urban stress, and this issue has affected adults, including university students. This study investigates the relationship between the utilization of nearby green spaces by university students and their perceptions of stress and health. According to Ulrich's Stress Reduction Theory, this study designs an online survey method on students’ stress and analyzes their stress based on the results of the survey. The statistical population of the research included all 417 undergraduate students of English Language Translation at Alborz Payame Noor University ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58126.2336

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تحلیل رابطه بین ویژگی­‌های جمعیت­‌شناختی و رفتار زیست‌­محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل­‌رود بود. جامعه آماری تحقیق 1288 نفر از زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌­رود شهرستان جیرفت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 297 نفر به دست آمد و روش نمونه‌­گیری، طبقه‌­ای تناسبی بود. ابزار تحقیق ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Impacts of the Theory of Planned Behavior, Environmental Concern and Intention to Buy Green Products on Pro-Environmental Behavior (Kermanshah, West of Iran)

Jahangir Karami؛ Fateme Dehghan؛ Kamran Yazdanbakhsh

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.30473/ee.2021.58502.2355

چکیده
  Environmental concerns of people in the community have increased due to increasing environmental problems and issues. This in turn leads to changes in consumer behavior and purchasing decisions. Therefore, the aim of this study is to investigate the effects of attitudes, mental norms, and perceived consumer behavioral control using the theory of planned behavior, taking into account the role of environmental concerns and the intention to buy green products. For this purpose, the research data was collected from a sample of 867 people in the cities and villages of Kermanshah City, and the data was ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آیا نوع مدرسه در آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟

حسین میبودی؛ بابک امیدوار؛ اشرف السادات عنایتی؛ سحر رشیدی

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1392، ، صفحه 11-19

چکیده
  در این پژوهش سعی شده به شکل میدانی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر مبنای پرسشنامه، میزان ارتباط آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی در مدارس سبز و سنتی را بر اساس تفاوت‌های تحصیلات پدر و مادر نمایان سازد. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان ابتدایی مدارس سبز و سنتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. امتیازدهی به پاسخ‌ها در بخش آگاهی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی خانواده با اخلاق زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ابهر

محمد رضوانی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ محمد عارفیان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی خانواده در شکل گیری اخلاق زیست محیطی دانش آموزان (فرزندان خانواده) می پردازد. هدف از این پژوهش آن است که اطلاعات مفیدی در خصوص شاخصهای زیست محیطی و به ویژه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در برنامه ریزی برای ساماندهی جمعیت کشور، به دست آید. این تحقیق ...  بیشتر