با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.30473/ee.2023.64535.2541

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‎ای است و برای طراحی الگو از روش داده بنیاد استفاده شد. مشارکت‎کنندگان شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مدیران باتجربه مدارس متوسطه، خبرگان توسعه پایدار آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی و اعضای هیئت‌علمی مطلع حوزه مدیریت سبز دانشگاه‎های آزاد و سراسری تبریز بودند که به‌صورت هدفمند و به شیوه متوالی از نوع گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. برای تائید کیفیت و اعتبار داده‎ها از چهار معیار مقبولیت، انتقال‌پذیری، تائیدپذیری، قابلیت اطمینان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‎‎ای استراوس و کوربین (باز، محوری، انتخابی) به کمک نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل علی مؤثر بر مدیریت سبز مدارس متوسط شامل آینده‌پژوهی سبز، استقرار سیستم مدیریت محیط‌زیستی و تحولات استراتژیک است. عامل انزوای عملکردی، محدودیت، موانع بهداشت حرفه‌ای و عدم تعهد به‌عنوان عوامل مداخله‌گر هستند. حمل‌ونقل پایدار، استفاده از فناوری پاک، صرفه‎جویی در مصرف انرژی و مدیریت مصرف آب و پسماند به‌عنوان اقدامات شناسایی شد. پیاده‌سازی مدیریت کیفیت جامع، تأثیرات اجتماعی و بهبود عملکرد به‌عنوان عامل پیامد استخراج شد. درنهایت نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی نشان داد عامل آموزش حفاظت از منابع پایه و محیط‌زیست، توسعه استفاده از فناوری سبز و فرهنگ‎سازی پایدار اصلاح الگوی مصرف به‌عنوان مقوله محوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Green Management Model for High Schools in Iran with a Sustainable Development Approach (Case Study: Schools of East Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Rezanadzaery 1
  • َAbolfaz Ghasemzadeh Alishahi 2
  • Peyman Yarmohammadzadeh 2

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to present a conceptual model for green management with a sustainable development approach. The current research is developmental in terms of purpose, and this study was conducted based on the grounded theory methodology. The participants included 26 experts in the field of environment, experienced principals of secondary schools, sustainable development experts in the Department of Education of East Azerbaijan Province, and professors with knowledge in the field of green management from Azad University and Tabriz University. In order to achieve theoretical saturation in the semi-structured interview, the sample was selected purposefully and by snowball method. The validity of the data was confirmed with acceptability, transferability, verifiability, and reliability. Strauss and Corbin's three-stage coding process (open, central, selective) with MAXQDA software was applied to analyze data. The results of the research indicate that the causal factors affecting the green management of secondary schools include green futurism, the establishment of the environmental management system, and strategic developments. Functional isolation, limitations, professional health barriers, and lack of commitment are intervening factors. Sustainable transportation, use of clean technology, saving energy, and managing water consumption and waste are identified as actions. Total quality management implementation, social impacts, and performance improvement are extracted as outcome factors. Finally, the results of the selective coding showed that the main factors are teaching the protection of basic resources and the environment, the development of green technology, and sustainable culture to modify the consumption pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green management
  • Sustainable Development
  • School Managers
  • Grounded Theory Approach
Abbaspour, A. Karbassi, S. & Khadivi, N. (2016). “Implementation of Green University Concept in Sport Complexes”. International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST), 3(3). [In Persian]
Agirreazkuenaga, L. (2019). “Embedding Sustainable Development Goals in Education. Teachers’ Perspective about Education for Sustainability in the Basque Autonomous Community”. Sustainability, 11(5), 1-17.
Al-Zawahreh, A. Khasawneh, S. Al-Jaradat, M. (2018). “Green management practices in higher education: the status of sustainable leadership”. Tertiary Education and Management, 25(4), 1-11.
Baghdadi, R. (2022). “The relationship between Green education and sustainable development in Palestinian educational institutions”. Journal of Positive School Psychology, 6(5), 541-561.
Bahuguna, P. C. Srivastava, R. & Tiwari, S. (2022). “Two-decade journey of green human resource management research: a bibliometric analysis”. Benchmarking: An International Journal, 30(2), 585-602.
Bureau of Public Information (2014). Education for Sustainable Development for nearly 60 years, UNESCO has worked to promote and improve education. The Organization leads the UN decade of Education for Sustainable Development.
Earthman, G. (2015). Planning Education Facilities. USA: Rowman & Littlefield Education
Eslamieh, F. Oladian, M. & Safari, M. (2019). “Conceptual Design of Green Schools in Iran”. Journal of school administrate, 7 (2), 60-8. [In Persian].
Farrokhi, M. Nasr Esfahani, A. & Safari, A. (2017). “Provide a green human resource management framework in the steel industry”. Journal of Human Resource Management Research, 9 (4), 153-179. [In Persian].
Fermazi, G. D. F. Lalo, C. A. Y. & Noroña, M. I. (2021). “Analysis of Trucking & Transportation Services Performance Factors: A Lean and Green Paradigm Shift”. Production Planning and Control, 27(15), 1-25.
Ghouri, A. M. Mani, V. Khan, M. R. Khan, N. R. & Srivastava, A. P. (2020). “Enhancing business performance through green human resource management practices: an empirical evidence from Malaysian manufacturing industry”. International Journal of productivity and Performance management. 69(8), 1585-1607
Hassanzadehkermanshahi, K. & Shirowzhan, S. (2022). “Measuring urban sustainability over time at national and regional scale for addressing united nations sustainable development goal (SDG) 11: Iran and Tehran as case studies”. Sustainability, 14(12), 7402.
Javan, R. (2018). “Sociology of Education”. Journal of Social Science Education Development, 20 (3), 28-31. [In Persian].
Karimizadeh, N. (2015). The role and position of education in achieving sustainable development of the country with emphasis on women's education. International Conference on Women and Urban Life. [In Persian]
Khan, A. J. Ansari, M. A. A. Ahmed, T. & Malik, A. A. (2022). “reen Human Resource Practices: A Sustainable Approach To Increase Employee Performance”. iRASD Journal of Management, 4(1), 17-25.
Kweon, B.S. (2017). “The Link between School Environments and Student Academic Performance”. Urban Forestry & Urban Greening, 23, 35-43.
Mansoor, M., & Wijaksana, T. I. (2021). “Predictors of pro-environmental behavior: Moderating role of knowledge sharing and mediatory role of perceived environmental responsibility”. Journal of Environmental Planning and Management, 66(5), 1089-1107.
Meiboudi, H. (2015). The need for policy development in the field of green schools”. Public Policy Studies Network, 1-2. (in Persian).
Meiboudi, H. Lahijanian, A. Shobeiri, M. Jozi, A. & Azizinezhad, R. (2018). “Development of a new Rating System for Existing Green Schools in Iran”. Journal of Cleaner Production, 188, 136-143. [In Persian].
Oe, H. Yamaoka, Y. & Ochiai, H. (2022). “A Qualitative Assessment of Community Learning Initiatives for Environmental Awareness and Behaviour Change: Applying UNESCO Education for Sustainable Development (ESD) Framework”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6), 3528.
OECD. (2015). Higher Education and Regions. Globally competitive, locally engaged. [Available at: www.sourceoecd.org/education/9789264034143]
Ontario Ministry of Education. (2018). Green Schools. Resource Guide: A Practical Resource for Planning & Building Green Schools in Ontario. Online at: www.edu.gov.on.ca [Accessed 23.05.18]
Organization for Renovation Development and Equipping of the Country Schools. (ORDECS). (2018). Green management guidelines in educational, training and sports spaces. Technical and Research Office Publications-Green Management Steering Center, First Edition.
Pirjalili, N. (2016). Criteria for designing educational buildings (architectural planning of primary and secondary schools). Technical and Supervision Deputy. [In Persian].
Poveda, C. A. & Lipsett, M. G. (2014). “An integrated approach for sustainability assessment: The Wa-Pa-Su project sustainability rating system”. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 21(1), 85–98. https://doi.org/10.1080/13504509.2013.87 6677
Rahman, B. & Maulina, H. (2019). “Green school based management model as a powerful alternative solution to overcome global climate change: A need assessment survey analysis of teacher in lampung, indonesia”. Journal of Physics: Conference Series, 1155(1), 12086. IOP Publishing.
Rao, P. & Aithal, P. S. (2016). “Green Education Concepts & Strategies in Higher Education Model“. International Journal of Scientific Research and Modern Education (IJSRME), 1(1), 793- 802
Roscoe, S. Subramanian, N. Jabbour, C. J. & Chong, T. (2019). “Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's environmental performance for sustainable development”. Business Strategy and the Environment, 28(5), 737-749.
Shimlina, I. V. & Suvorova, L. B. (2018). “The concept of sustainable development as adopted by environmental and geographical school education: Russia and Kazakhstan“. Revista Espacios, 39(17), 1-32
Tanova, C. & Bayighomog, S. W. (2022). “Green human resource management in service industries: the construct, antecedents, consequences, and outlook”. The Service Industries Journal, 42(5-6), 412-452.
Tesfai, M. Nagothu, U. S. Šimek, J. & Fucíkc, P. (2016). “Perceptions of Secondary School Students' towards Environmental Services: A Case Study from Czechia”. International Journal of Environmental & Science Education, 11(12), 5533-5553.
USA Green Building Council. (2018). Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Washington, DC: Author. Online at: www.usgbc.org [Accessed 13.04.18]
Yu, F. L. T. Yuen, T. W. K. & Tang, E. C. (2019). “Sustainable development and green education in mainland China, Taiwan and Hong Kong”. International Journal of Pluralism and Economics Education, 10(1), 69-90.
Zahedi, S. S. & Najafi, G. (2016). “Conceptual development of sustainable development”. Teacher of Humanities Quarterly, 10 (4), 56-71.
Zubair, S.S. & Ali Khan, M. (2019). “Sustainable development: The role of green HRM”. Sustainable development: The role of green HRM, 1(2), 01-06. [In Persian].