با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد، اکوتوریسم، دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد، مشهد، ایران

10.30473/ee.2023.60080.2394

چکیده

توسعه آگاهانه طبیعت‌گردی، راهبردی مناسبی جهت حفظ محیط‌زیست است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل پیش‌بینی کننده دانش و آگاهی طبیعت‌گردهای منطقه حفاظت‌شده بینالود است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده­ها و اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق تعداد طبیعت‌گردهای ورودی به منطقه، بر اساس آمار میدانی به‌دست‌آمده از دهیاران (شهریور 1398)، 12900 برآورد شده است. درنهایت، 210 نمونه به‌عنوان حجم نمونه مبنای تکمیل پرسشنامه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان داد که بر اساس آزمون t تک نمونه­ای میانگین واقعی دو شاخص برخورداری از دانش زیست محیط و به‌کارگیری فناوری پاک و آگاهی نسبت به قوانین و محیط طبیعی از کمتر از میانه (3) است. یافته­های آزمون t دو نمونه نشان داد که طبیعت‌گردها ازلحاظ نگرش و رفتار محیط‎زیستی و بعد اجتماعی و اقتصادی محیط‎زیستی در وضعیت مناسبی قرار دارند، اما ازلحاظ میزان دانش محیط‎زیستی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و نیاز به افزایش آگاهی آن‌ها در زمینه­های دانش محیط‎زیستی است. میانگین نظر مردان در شاخص­های دانش محیط‎زیستی (3) بیشتر از زنان (65/2) است ولی در شاخص‌های نگرش محیط‎زیستی و رفتار محیط‎زیستی به ترتیب زنان (30/4 و 94/3) بیشتر از مردان با میانگین (15/4 و 72/3) است و تفاوت معناداری در دو گروه وجود دارد. بر اساس آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل‌شده 54/0 می­باشد که آشکار نمود که 54 درصد از تغییرات رفتار محیط‎زیستی طبیعت‌گردها وابسته به عوامل فردی و اقتصادی- اجتماعی‏ است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیانگر رابطه معنی‌دار و قوی رفتار و نگرش محیط‎زیستی طبیعت‌گردها وجود دارد. جهت ارتقای دانش محیط‎زیستی طبیعت‌گردها، ایجاد مراکز بازدیدکنندگان، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و غیره بر مبنای ویژگی‌های سنی و جنسی پیشنهاد می‌گردد. روش­ مناسب انتقـال آموزه­ها استفاده از وسایل و مواد نشر آگاهی ماننـد تهیه بروشور، فیلم کوتاه و آگاهی رساندن از طریق شبکه­های پرطرفدار اجتماعی و تشویق سازمان‌های مردم‌نهاد برای ترویج فرهنگ طبیعت‌گردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Predictor Elements in Environmental Knowledge and Awareness of Eco-Tourists Case Study: Eco-Tourism in the Protected Area of Binalood

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Sojasi Qeidari 1
  • Majid Parishan 2
  • Ahmad Romiani 3
  • Shahrzad Naderzadeh 4

1 Associate Professor, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran

2 Assistant Professor, Department of Geography, Tehran, Iran

3 Ph.D. Geography and rural planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran

4 M.A. Ecotourism, Binaloud University of Mashhad, Mashhad. Iran

چکیده [English]

The development of ecotourism is a viable strategy to preserve natural resources and cultural values in society. In addition, it empowers local communities and brings about cultural, social, and environmental sustainability. This study aims to evaluate the predictor elements of environmental knowledge and awareness of eco-tourists in the protected area of Binalood. The research method is a descriptive-analytical method. The statistical population of the study is the number of eco-tourists entering the region, based on field statistics obtained from village-heads (September 2017), which is estimated at 12,900. Finally, 210 were used as the sample size and as the basis for completing the questionnaire and analysis. The research findings, based on a single sample t-test, revealed that the real average of the two indicators of having environmental knowledge and awareness of laws and the natural environment is less than average (3). Findings on the t-test (two samples) showed that the average opinion of men on environmental knowledge indicators is higher than women and that there is a significant difference between men and women. The adjusted coefficient based on the regression test is 0.54. Obviously, the 0.54 changes in the environmental behavior of eco-tourists depend on individual and socio-economic factors. According to the results of the Pearson correlation test, there is a significant and strong relationship between the behavior and environmental attitudes of eco-tourists. In order to improve the environmental knowledge of eco-tourists, it is the researchers’ recommendation to establish visitor centers and hold training courses, seminars, etc., based on the age and sexual characteristics of the visitors. The best way to transfer the teachings is to use the means and materials of dissemination of knowledge, such as preparing brochures and short films and informing people through popular networks and social sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Behavior of tourists
  • Binalood
  • Ecotourism
  • Environmental Knowledge
Alahaldini, P. & Fathi, M. (2015). “Experimental learning and behavior change through eco-tourism activities, a qualitative study of Iranian tourists”. Journal of Tourism Planning and Development, 4 (14), 175-192. [In Persian].
Aswita, D. (2018). “Environmental Education and Ecotourism for Sustainable Life: Literature Study”. Journal of Ilmiah Peuradeun, 6(1), 17-30.
Azadkhani, P. (2020). “The role of environmental awareness and knowledge in creating sustainable ecotourism)Case study: Ilam city(”. sustainability, Journal of development and environment, 1(1), 84-96. [In Persian].
Azizi, M. (2009). “A study of methods of informing and educating housewives in the field of environmental protection in the field of environmental protection”. Master Thesis in Educational Sciences, Payame Noor University - Central Tehran. [In Persian].
Bagheri, S., Gupta, B., & George, B. (2009). “Environmental orientation and ecotourism awareness among pilgrims, adventure tourists, and leisure tourists”. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 57(1), 55-68.
Barimani, F., Ramezanzadeh L. & Hosseini. S.H. (2016). “Gender Analysis of Youth Perceptions of Ecotourism, Case Study: Middle School Students”. in Miandorod County, Women's Social and Psychological Studies,14 (2): 157-183. [In Persian].
Bas, G. (2010). “The Effects of Multiple Intelligences Instructional Strategy on the
Environmental Awareness Knowledge and Environmental Attitude Levels of Elementary Students in Science Course”. International Electronic Journal of Environmental Education, 1(1), 53-80.
Bui, H. T., Jones, T. E., Weaver, D. B., & Le, A. (2020). “The adaptive resilience of living cultural heritage in a tourism destination”. Journal of Sustainable Tourism, 28(7), 1022-1040.
Chen, C. F. & Tasi, D. C. (2007), “How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?”. Tourism Management (Tour Manag), 28(4), 1115- 1122.
Chiu, H.T.Y., Lee, I.W., & Chen. T. H. (2014), “Environmentally responsible behavior in ecotourism: Antecedents and implications”. Tourism Management, 40, 321-329.
Chwialkowska, A., Bhatti, W. A. & Glowik, M. (2020). The influence of cultural values on pro-environmental behavior. Journal of Cleaner Production, 268, 122305.
Conde, M. C. & Sánchez, J. S. (2010). “The school curriculum and environmental education: A school environmental audit experience. International”. Journal of Environmental & Science Education, 5(4), 477-494.
Einali, J., Jafari, G. H. & Tabireh, I. (2014). “Evaluation of the role of ecotourism in the development of rural areas, Case study: Orman Takht village, Sarvabad city”. Journal of Tourism Planning and Development, 3 (9),191-211. [In Persian].
Esa, N. (2010). “Environmental knowledge, attitude and practices of student teachers”. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(1), 39-50.
Fakuhi, N. (2004). “Urban Anthropology, Tehran”. Ney Publications, first volume.
Fazeli, M. & Salehi, J. (2014). “Gap of attitude, knowledge and environmental behavior of tourists”. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 8 (22), 137-161. [In Persian].
Frick, J. G., Kaiser, F. & Wilson, M. (2004). “Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample”. Personality and Individual Differences. (3)37,1597-1613.
Guo, Y., Zhang, J., Zhang, Y & Zheng, C. (2018). Catalyst or Barrier? “The Influence of Place Attachment on Perceived Community Resilience in Tourism Destinations”. Journal of Sustainability, 10(7), 2347.2360.
Habibi, Fateh., & Mostafazadeh, S. (2017). “Study of environmental behaviors of tourists in Zarivar Marivan Lake”. Journal of Geography and Development, 47, 163-184. [In Persian].
Hodson, D. (2011). “Looking to the Future. Boston”. MA: Sense Publishers.Hultman, M., Kazeminia, A., & Ghasemi, V. (2015). “Intention to visit and willingness to pay premium for ecotourism: The impact of attitude, materialism, and motivation”. Journal of Business Research, 68(9), 1854-1861. [In Persian].
Imran, S., Alam, K & Beaumont, N. (2014). “Environmental orientations and environmental behavior: Perceptions of protected area tourism stakeholders”. Tourism management, 40, 290-299.
Jafari, S., Najarzadeh, M., Jafari, N & Rajabi, N. (2014). “The Structural Relationship between Perceived Value and Tourism Satisfaction with Environmentally Responsible Behavior, The Mediating Role of Tourism Participation”. Quarterly Journal of Tourism Management Studies,12 (37),151-115. [In Persian].
Jannatichenar, M. A., Kolahi, M. & Mesdaghi, M. (2020). “Social Conflicts and Rangeland Management: A Case Study at Rangelands of Kalatnader County, Iran”. Iranian Journal of Applied Ecology, 9(3), 77-97. [In Persian]
Javadi, Y. M. & Hashemi, S.Z. (2008) “A New Look at the Controversy of Individualism in Sociology”. Social Science Letter, 33,161-131. [In Persian].
Kasimov, N. S., Malkhazova, S. M. & Romanova, E. P. (2005). “Environmental education for sustainable development in Russia”. Journal of Geography in Higher Education, 29(1), 49-59.
Kim, H., Borges, M. C. & Chon, J. (2006). “Impacts of environmental values on tourism motivation: The case of FICA, Brazil”. Tourism management, 27(5), 957-967.
Klockner. A.CH. (2013). “A comprehensive model of the psychology of environmental behavior-A meta-analysis”. Global Environmental Change, 23, 1028–1038.
Kolahi, M. & Jahan, M. (2022). “Effective Factors on Environmental Citizenship Behavior of Razavieh City”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development,10(2), 57-74. [In Persian]
Law, R., & Ting, J. (2011). “The impact of visitor behavior on the environmental protection of tourist farms in Guangdong”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(3), 307-323.
Liping, A. & Qiu, S. C. (2016). “A Value, Affective Attitude, and Tourist Behavioral Intention Model‖”. Journal of China Tourism Research (J China Tourism Res), 12, 179-195.
Lo, A. S. & Lee, C. Y. (2011). “Motivations and perceived value of volunteer tourists from Hong Kong”. Tourism Management, (32)2, 326- 334.
Lu, A. C. C., Gursoy, D. & Chiappa, G. D. (2014). “The Influence of Materialism on Ecotourism Attitudes and Behaviors‖”. Journal of Travel Research (JTR), 1- 14.
Lu, L., Chi, C. J. & Liu, Y. (2015). “Authenticity, Involvement, and Image: Evaluating Tourist Experiences at Historic Districts”. Journal of Tourism Management, 50, 85-96.
Mirfardi, M. & Salamatian, D. (2022). “Environmental Behavior of Shiraz University Students and its Relationship with Environmental Concern and Information Resources of Environmental Awareness”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development.10(2),135-151. [In Persian].
Mohammad gholian, M. & medi, H. (2020). “Investigating the components affecting the sense of place in the development of coastal nature tourism in the southern islands of Iran (Case study: Hindurabi Island)”. Journal of Environmental Science and Technology, 22 (3), 365-37.
Momeni, M. (2014). “The importance of planning trainings Environment in the sustainable development of Iran Beta Ecotourism Using Swot Model”. Spatial Space Quarterly, 11 (3),49-67. [In Persian].
Mondino, E. & Beery, T. (2019). “Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy”. Journal of Ecotourism, 18(2), 107-121.
Najarzadeh, M., Jafari, S., Jafari, N. &Rajabi, N. (2018). “The Structural Relationship between Environmental Attitudes and Knowledge and Behavioral Tendencies in Environmental Protection, The Mediating Role of Tourist Satisfaction and Perceived Benefit”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development,7 (1), 127-142. [In Persian].
Njole, M. (2011). “Tourism for sustainable local livelihoods and nature conservation: A case of Lake Manyara National Park”. Wageningen University and Research Centre MSc MLE, Leisure, Tourism and Environment. 10(1), 9-25.
Polulikashvili, Z. (2021). Year of revitalization of tourism industry. news site of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Tourism.https://otaghiranonline.ir/news/36027.
Pourjamshid, H., Mehdizad, H. Gholamrezaei, S. & Shiri, N. (2016). “Factors Affecting the Tendency to Sustainable Consumption Behavior: A Case Study of Khorramabad”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development,4 (4), 64-55. [In Persian].
Puhakka, R. (2010). “Nature Tourists’ Concern for the Environment and Response to Ecolabels in Oulanka National Park”. Nordia Geographical Publications.
Ramazan Nejad, Y. & Eftekhari.R.A. (2017). “Evaluation of environmental culture of the community in rural coastal tourism destinations in Gilan province”. Journal of Human Geography Studies of coastal areas, 1 (1), 37-56. In Persian
salehi, S. (2017). “The effect of parenting styles of parents on children's environmental behavior”. Enviromental Natural Resources and Sustainable Development Studies Journal, 1(2): 104- 93. [In Persian].
Salehi, S., Ghadami, M.& Hemmati. G. Z. (2012). “A study of environmental behaviors among coastal tourists, a case study: Coastal tourists in Bushehr during the days of Noorz”. Journal of Tourism Planning and Development,1 (1), 35-58. [In Persian].
Shamsi Papkiade, S.Z.&Shobeiri, S.M. (2018). “Analysis of environmental education programs to identify strengths and weaknesses in higher education”. Journal of Environmental Science and Technology,19(4),180-192. [In Persian].
Shin, H.-J., Kim, H. & Son, J.-Y. (2017). “Measuring the economic impact of rural tourism membership on local economy: A Korean case study”. Journal of Sustainability, 9(4), 639-651.
Shobeiri, S.M., Rezaei, M.&Ranjbari, R. (2020), “Evaluation of ecological awareness of sixth grade students of Tabriz elementary schools and the effective factor”. Iranian journal of educational sociology, 13,156-168. [In Persian].
Sojasi Qeidari, H.& Jalali, A. (2018). “Assessing the environmental awareness and behavior of villagers, (Case study: Zanglanloo village)”. Spatial Planning Quarterly, 8 (28), 29-50. [In Persian].
Soleiman Pouromran, M. Alidadiyani, F. & Sodagar, H. (2017). “Globalization, politics and environmental literacy: a history of schools and environmental theorists”, Environment, 2 (58), 43-56. [In Persian].
Soleimani, M.&Nohegar, A. (2018). “The Effectiveness of the STAD Training Method in Learning the Environmental Issues in Elementary Education”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development.7(1),63-70. [In Persian].
Statistics Center of Iran. (2016). General Population and Housing Census (Binalood, Chenaran, Neishabour). [In Persian].
Sustainable Development”. published by the Forests and pastures Organization.
Tabatabai, Y. F. & Zarif. K. P. (2014). “Investigation of tourism potentials in Binalood protected area and its economic evaluation by travel cost method (TCM)”. University of Applied Sciences, Iran. [In Persian].
Tsai, C. H., Wu, T. chiung (emily), Wall, G. & Linliu, S. C. (2016). “Perceptions of tourism impacts and community resilience to natural disasters”. Journal of Tourism Geographies, 18(2), 152–173.
Veselinovska, S. (2012). “Engagement of students in environmental activities in school”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5015-5020.
Vicente, M. A., Fernández-Sáinz, A. and Izagirre-Olaizola, J. (2013). “Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries”. Journal of Cleaner Production (J Clean Prod), 61, 130-138.
Vosoughi, L., Khoshnamak, S. & Sedighi, A. (2018). “Evaluating capacities of ruralecotourism development based on green mixed marketing approach (Case study: Ghareh Su village)”. Physical Socian Planning, 4(4), 46-55. In Persian
Wearing, S. & Neil, J. (2009). “Ecotourism: Impacts, potentials and possibilities?” Routledge. Ecotourism in China”. Applied ecology and environmental research, 16(1), 51-62.
Zarbi, A.&. Eslami, P.S. (2010). Assessing the economic, socio-cultural and environmental impacts of tourism development, a case study: Meshkinshahr city”. Human Geography Researchs, 75,37-52. [In Persian].
Zheng, Q. J., Xu, A. X., Kong, D. Y., Deng, H. P. & Lin, Q. Q. (2018). “Correlation between the environmental knowledge, environmental attitude, and behavioral intention of tourists for ecotourism in China”. Applied ecology and environmental research, 16(1), 51-62.