با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.30473/ee.2023.54770.2257

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه­ دبیران دوره­ متوسطه­ دوم استان مازندران به تعداد 11024 نفر (5692 مرد و 5332 زن) است. نمونه پژوهش شامل 360 نفر از دبیران دوره متوسطه دوم است که به روش نمونه‌گیری خوشه­ای نسبی چندمرحله­ای با فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته برساختگرایی اجتماعی دارای 23 گویه با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت تنظیم‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از پایایی مرکب استفاده شد که دارای وضعیت مناسب و قابل قبولی بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی در تبیین الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی مؤثر هستند و مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی موجب می‌شود تا دانش­آموزان به‌گونه‌ای فعال درگیر شوند؛ هم‌چنین روی تفکر و درک به‌جای به خاطر سپاری صرف متمرکزشده و عملکرد بهتری داشته باشند. درواقع با استفاده از این رویکرد، فعالیت­های یادگیری اساسی در بستر دنیای واقعی در طبیعت رخ‌داده و سازنده­گرایی دانش­آموزان برانگیخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validation of the Environmental Ethics Curriculum Model Based on Social Constructivism in Secondary School

نویسندگان [English]

  • Hanieh Khodadadi Tirkolaei 1
  • Esmat Rasoli 2

1 Ph.D. in Curriculum, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to validate the model of environmental ethics curriculum based on social constructivism in secondary school. This is an applied research with a descriptive survey method. The statistical population of the study is all secondary school teachers in Mazandaran province with 11024 people (5692 men and 5332 women). The research sample includes 360 secondary school teachers who were selected by multi-stage relative cluster sampling with Cochran's formula. As a data collection tool, a researcher-made social constructivism questionnaire with 23 items on a five-point Likert scale was used. Content validity was used to determine the validity of the questionnaires and composite reliability was used to determine the reliability of the questionnaires, which had a suitable and acceptable status. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the data with SPSS and PLS software. The results showed that the objective components, content, teaching-learning activities, and evaluation are effective in explaining the model of environmental ethics curriculum based on social constructivism and the model had a good fit. Environmental ethics curriculum based on social constructivism allows students to be actively involved; they also focus on thinking and understanding rather than just memorizing and the model makes them perform better. Using this approach, basic learning activities can take place in the real-world context (nature) so students' constructivism is stimulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Ethics Curriculum
  • Social Constructivism
  • Secondary School
Abbaszadeh, M., Banifatemeh, H., Alizadeh Aghdam, M. B., & Alavi, L. (2016). “Study of Intervening Effect of Environmental Responsible Attitude on the Relationship of between Place Attachment and Environmental Responsible Behavior”. Journal of Applied Sociology, 27 (2), 61-80. [In Persian]
Abedi Sarvestani, A. (2014). “Social Functions of Family Farms in Rural Sustainable Development: The Attitude Assessment of Agricultural Experts of Golestan Province”. Rural Development Strategies, 1 (3), 97-111. [In Persian]
Akman, O., & Alagoz, B. (2017). “A Study on Environment - Oriented Knowledge, Attitude and Behavior Level of Teacher Candidates”. Journal of Education and Practice, 8 (7), 229-245.
Asadzadeh, S., Seif Naraghi, M., Naderi, E., & Ahghar Gh. (2020). “Designing a Curriculum Model for Extracurricular Activities for Elementary School Students with Emphasis on Environmental Education”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8 (3), 9-20. [In Persian]
Ayaz, M. F., & Sekerci, H. (2015). “The effects of the constructivist learning approach on student’s academic achievement: A meta-analysis study”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(4), 143-156.
Ayodeji, I. (2015). “Exploring secondary school students’ understanding and practices of waste management in Ogun State Nigeria”. International Journal of Environmental & Science Education, 5 (2), 201-215.
Bayat, T., Ahmadi, P., & Parsa, A. (2013). “The Status of Environmental Ethics in the Contents of Primary School Textbooks of Iran”. Research in Curriculum Planning, 10 (36), 51-62. [In Persian]
Caciuca, V. T. (2013). “The Role of Virtue Ethics in Training Students' Environmental Attitudes”. Social and Behavioral Sciences, 10 (92), 122-127.
Chaparak, A. (2008). “Social Constructionism”. Journal of Humanities methodology, 14 (57), 125-146. [In Persian]
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2013). “Modeling Structural Equations with PLS Software”. Tehran: Agah Publishers. [In Persian]
Dhanya, C. H., & Pankajam, R. (2017). “Environmental Awareness Among Secondary School Student”. International Journal of Research - Granthaalayah, 5 (5), 22-26.
Dzikowska, L., Chmielewski, J., & Wojciechowska, M. (2016). “Ecological and environmental education in the ethical context”. Evironmental Protection and Natural Resources, 27 (2), 44-47.
Fien, H., Santoro, L., Baker, S. K., Park, Y., Chard, D. J., Williams, S., & Haria, P. (2011). “Enhancing teacher read alouds with small-group vocabulary instruction for students with low vocabulary in first-grade classrooms”. School Psychology Review, 40, 307–318.
Fornell, C &,.Larcker, D. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error”. Journal of High Technology Management Reasearch, 3 (5), 39-50.
Ghaedi, B., Gholtash, A., Hashemi, S. A., & Mashinchi, A. A. (2020). “The Effectiveness of Teaching Based on Social Constructivism on Academic Achievement, Critical Thinking, and Academic Achievement Motivation in Elementary Sixth Grade Students”. Journal of Teaching Research, 7 (2), 37-53. [In Persian]
Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”. Strategic management journal, 20 (2), 195- 204.
Jalleh, J. Donovan, R.Hannigan, J. (2006). “Environmental Sociology”, New York: Routledge.
Jordan, K., & Kirstjansson, K. (2017). “Sustainability, virtue ethics and the virtue of harmony with nature”. Environmental Education Research, 23 (9), 1205- 1229.
Kopnina, H., & Cocis, A. (2017). “Environmental Education: Reflecting on Application of Environmental Attitudes Measuring Scale in Higher Education Students”. Education Sciences, 3 (7), 69-83.
Lindemann, M. A. (2013). “The Character of Environmental Citizenship: Virtue Education for Raising Morally Responsible Individuals”. Dissertation Prepared for the Degree of Doctor of Philosophy, Texas: University of North Texas.
Magner, N., R. B. Welker, and T. L. Campbell. (1996). “Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework”. Accounting and Business Research, 27 (1), 41–50.
Mcmullen, S., & Molling, D. (2014). “Environmental Ethics, Economics and Property Law”. Philadelphia: ASSA Meetings in Philadelphia.
Najafi, M., Rezaei, M. & Shafiei, H. (2019). “Study of the degree of compliance of the content of elementary school curricula with the needs related to the promotion of environmental literacy of students in the field of cognition from the perspective of elementary teachers in Azna”. Master Thesis of Payame Noor University, Central Tehran. [In Persian]
Nasibulina, N. (2015). “Education for Sustainable Development and Environmental Ethics”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 13 (214), 1077-1082.
Pojman, L.P. (2017). “Does nature have intrinsic value? Biocentric and Ecocentric ethics and deep ecology”. In: Pojman LP, Editor. Environmental Ethics: Reading in Theory and Application. Thomson Learning, 75-76.
Salehi, S., Emamgoli, L., & Mohammadi, J. (2018). “An Analysis of Failure to popularize of the environment in Iran”. Journal of Sociological Studies, 25 (1), 139-162. [In Persian]
Shahbazi, T., Shobeiri, S. M. & Zandi, B. (2015). “Study the role of Communication media in environmental training from the viewpoint of teachers in schools of Sarpolzohab city”. Journal of Environmental Science and Technology, 17 (2), 95-104. [In Persian]
Sheikheh, R., Safaee, M,. Pakseresht, M. J & Marashi, M. (2020). “The social constructionism approach to childhood, and what it has for philosophy for children program (p4c) ”. Journal of Thought and Child, 10 (2), 1-30. [In Persian]
Shobeiri, S. M. (2017). “The Role of Social Networks on the Culture of the Teachers' Environmental Val-ues and Beliefs: a case study of the telegram”. Journal of Environmental Education& Sustainable Development. 6(2), 37-43.
Usefian, N., & Moosavi Karimi, M. S. (2010). “Constructivist Epistemology and Social Constructionism”. Journal of Cultural sociology, 1 (1), 129-143. [In Persian]
Yearley, S. (1991). “The Green Case: A Sociology of Environmental Issues, Arguments and Politics”. London: Routledge.