با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.30473/ee.2023.68325.2648

چکیده

نظر به اهمیت صنعت هتلداری در نظام گردشگری کشور و ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پایداری سازمانی برای بقا در فضای کسب‌وکار، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری ایران است. بدین‌جهت تحقیق از انواع پژوهش‌های پیمایشی به شمار می‌آید و به روش ترکیبی صورت گرفته است. ابتدا عوامل تأثیرگذار، راهبردها و پیامدها از طریق مصاحبه با مدیران به کمک روش نظریه داده‌بنیاد طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی مقوله‌بندی و نهایتاً در قالب مدلی تدوین شد.در مرحله کمّی به کمک روش معادلات ساختاری اجزای مدل ازنظر روایی و پایایی موردبررسی و تأیید قرار گرفت و معنی‌داری مسیرها در مدل نیز با تحلیل مسیر بررسی و در موارد لزوم اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت. نیکوبی برازش کلی مدل نیز طبق شاخص SRMR تأیید شد. طبق مدل نهایی شرایط زمینه‌ای بسترساز شرایط پیشران در مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنعت هتلداری هستند. راهبردها برای تحقق این مهم شامل راهبردهای نُه‌گانه در زمینه‌های مختلف است (منابع‌انسانی، بازاریابی، ارتباطات، مدیریت سبز، آموزش و پژوهش و غیره) که تحت تأثیر شرایط مداخله‌گر تضعیف یا تقویت می‌شوند. پیامدهای حاصل از تحقق مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز به‌طور خلاصه ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیست و پایداری سازمانی را در برمی‌گیرد. سهم دانش‌افزایی و نوآوری تحقیق را می‌توان در یکپارچه‌سازی شرایط تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری ایران، شناسایی راهبردها برای تحقق آن و پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها در قالب یک مدل منسجم دانست که تاکنون موردمطالعه قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility (CSR) Model in Iran's Hotel Industry (With Emphasis on 4 and 5 Star Hotels in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Javad Yousefi 1
  • Mahmood Ziaee 2
  • Mohammad Reza Karimi alavijeh 3
  • Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh 4
  • Seyed Ali Hoseini 5

1 Ph.D. Candidate, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 3Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of the hotel industry within the tourism sector and the necessity of social responsibilities, this research aims to develop a social responsibility model tailored to Iran’s conditions, as no such model currently exists in the literature. This study employs a mixed-method approach within a survey research framework. In the first phase, interviews were conducted with managers of 4 and 5-star hotels in Tehran to gather insights on influential factors, strategies, and outcomes. These insights were categorized and codified into a model. In the quantitative phase, the model's components were assessed and validated for reliability and validity. The paths identified in the model were statistically examined, modified, and confirmed where necessary. The overall goodness of fit for the model was verified using the SRMR index. According to this model, social responsibility in the hotel industry is influenced by driving factors such as strategic commitment, stakeholder consideration, and moral commitment, which are themselves influenced by contextual conditions. Strategies to achieve social responsibility encompass various fields including human resources, marketing, communication, and green management. These strategies are affected by intervening conditions such as executive and managerial conditions, cultural conditions, media and communication conditions, and government facilitation. The outcomes of implementing social responsibility are seen in economic, social, environmental, and organizational sustainability. The contribution of this research lies in enhancing knowledge through the integration of factors influencing social responsibility, the strategies for its implementation, and the resultant outcomes into a coherent model, which has not been previously studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Hotel
  • Iran
  • Organization Sustainability
Abaeian, V., Yeoh, K. K., & Khong, K. W. (2014). The Antecedents of Adopting Corporate Social Responsibility in the Malaysian Hotel Sector : A Conceptual Model. Proceedings Book of ICETSR, 1997, 440–449.
Abaeian, V., Khong, K. W., Kyid Yeoh, K., & McCabe, S. (2019). Motivations of undertaking CSR initiatives by independent hotels: a holistic approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(6), 2468–2487. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2018-0193
Babajee, R. B., Seetanah, B., Nunkoo, R., & Gopy-Ramdhany, N. (2022). Corporate social responsibility and hotel financial performance. Journal of Hospitality Marketing and Management, 31(2), 226–246. https://doi.org/10.1080/19368623.2021.1937433
Baicu, C. G., Oehler-Sincai, I. M., State, O., & Popescu, D. (2019). Bioeconomy and social responsibility in the sustainable hotel industry. Amfiteatru Economic, 21(52), 485–499. https://doi.org/10.24818/EA/2019/52/639
Boğan, E., Dedeoğlu, B. B., & Balikçioğlu Dedeoğlu, S. (2021). The effect of residents’ perception of hotel social responsibility on overall attitude toward tourism. Tourism Review, 76(5), 1104–1122. https://doi.org/10.1108/TR-08-2019-0353
Bohdanowicz, P., Zientara, P., & Novotna, E. (2011). International hotel chains and environmental protection: An analysis of Hilton’s we care! programme (Europe, 2006-2008). Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2010.549566
Chen, C. C., Khan, A., Hongsuchon, T., Ruangkanjanases, A., Chen, Y. T., Sivarak, O., & Chen, S. C. (2021). The role of corporate social responsibility and corporate image in times of crisis: The mediating role of customer trust. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16). https://doi.org/10.3390/ijerph18168275
Creswell, J. W. (2021). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Ebook, Global Edition. In Pearson Education, Limited. https://ebookcentral-proquest-com.libezp2.utar.edu.my/lib/utar-ebooks/reader.action?docID=6118338&ppg=14
Davari, Ali; Rezazadeh, Arash. (2015). Structural equation modeling with PLS software, Tehran: Jahad Daneshgahi Press, third edition. [In persian]
Dewi, N. I. K., Mataram, I. G. A. B., & Siwantara, I. W. (2017). Validating a framework of the integration of Corporate Social Responsibility and Culture: The Case of Hotel Industry. International Journal of Business and Economic Affairs, 2(1). https://doi.org/10.24088/ijbea-2017-21005
Dodange S, hajikarimi B, mozafri M M, kavosh K. (2022). The Impact of Social Responsibility on Emotional and Behavioral Responses of Tourists After Failure in Four-Five-Star Hotels (Case Study: Tehran City). Journal title 2022; 22 (65):43-60. https://doi.org/10.52547/jgs.22.65.43 [In persian]
Farmaki, A. (2019). Corporate social responsibility in hotels: a stakeholder approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(6), 2297–2320. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2018-0199
Font, X., & Lynes, J. (2018). Corporate social responsibility in tourism and hospitality. In Journal of Sustainable Tourism (Vol. 26, Issue 7, pp. 1027–1042). https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1488856
Gonzalez-Rodriguez, M. R., Martin-Samper, R. C., Koseoglu, M. A., Okumus, F., González-Rodríguez, M. R., Martín-Samper, R. C., Köseoglu, M. A., & Okumus, F. (2019). Hotels’ corporate social responsibility practices, organizational culture, firm reputation, and performance. Journal of Sustainable Tourism, 27(3), 398–419. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1585441
González-Vázquez, E., Blanco-González, A., Escamilla-Solano, S., & Prado-Román, C. (2018). Dimensions of corporate social responsibility in the hotel industry: The case of Meliá Hotels. In Corporate Social Responsibility for Valorization of Cultural Organizations. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3551-5.ch003
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (THIRD EDIT). SAGE Publications Ltd.
Han, H., Hsu, L. T. (Jane), & Sheu, C. (2010). Application of the Theory of Planned Behavior to green hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities. Tourism Management, 31(3), 325–334. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.013
Holcomb, J. L., & Smith, S. (2017). Hotel general managers’ perceptions of CSR culture: A research note. Tourism and Hospitality Research, 17(4), 434–449. https://doi.org/10.1177/1467358415619669
Holcomb, J. L., Upchurch, R. S., & Okumus, F. (2007). Corporate social responsibility: What are top hotel companies reporting? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(6), 461–475. https://doi.org/10.1108/09596110710775129
Hu, B., Liu, J., & Qu, H. (2019). The employee-focused outcomes of CSR participation: The mediating role of psychological needs satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.10.012
Jalilvand, M. R., Nasrolahi Vosta, L., Kazemi Mahyari, H., & Khazaei Pool, J. (2017). Social responsibility influence on customer trust in hotels: mediating effects of reputation and word-of-mouth. Tourism Review, 72(1), 1–14. https://doi.org/10.1108/TR-09-2016-0037
Ketschau, T. J. (2017). A conceptual framework for the integration of corporate social responsibility and human resource development based on lifelong learning. Sustainability (Switzerland), 9(9). https://doi.org/10.3390/su9091545
Kim, W.-H. (2018). Effects of Corporate Social Responsibility on Financial Performancein the U.S. Hotel Industry. Journal of Service Research and Studies, 8(3), 25–35. https://doi.org/10.18807/jsrs.2018.8.3.025
Kleinrichert, D., Ergul, M., Johnson, C., & Uydaci, M. (2012). Boutique hotels: Technology, social media and green practices. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3(3), 211–225. https://doi.org/10.1108/17579881211264495
Khaliqi, M., Gurning, H. R. H., Pane, T. C., Novanda, R. R., & Darmansyah, D. (2021). The prediction of consumers’ intention in choosing organic coffee: an application of theory planned behaviour. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 782(2), 022057. https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/2/022057
Majlesi, Monireh; Omrani, Ghasem Ali and Elahi, Parisa (2009). Investigating solid waste management of hotels in district 6 of Tehran. Environmental Science and Technology, 12 (1), 89-96. [In persian]
Mohamed Sadom, N. Z., Quoquab, F., Mohammad, J., & Hussin, N. (2022). Less is more: the role of frugality in the Malaysian hotel industry. International Journal of Tourism Cities, 8(1), 260–285. https://doi.org/10.1108/IJTC-02-2020-0021
Ng, A. W., & Tavitiyaman, P. (2020). Corporate Social Responsibility and Sustainability Initiatives of Multinational Hotel Corporations. In World Sustainability Series (pp. 3–15). https://doi.org/10.1007/978-3-030-26759-9_1
Park, S. Y., & Levy, S. E. (2014). Corporate social responsibility: Perspectives of hotel frontline employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 332–348. https://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2013-0034
Punitha, S., & Mohd Rasdi, R. (2013). Corporate social responsibility: Adoption of green marketing by hotel industry. In Asian Social Science (Vol. 9, Issue 17, pp. 79–93). https://doi.org/10.5539/ass.v9n17p79
Rahman, I., Reynolds, D., & Svaren, S. (2012). How “ green” are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices. International Journal of Hospitality Management. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.008
Sabbagh, Seyyedeh Somayeh (2015). The relationship between corporate social responsibility and performance in Semnan province hotels, Master's thesis, Semnan University. [In persian]
Salehi, M., Filimonau, V., Asadzadeh, M., & Ghaderi, E. (2021). Strategies to improve energy and carbon efficiency of luxury hotels in Iran. Sustainable Production and Consumption, 26, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.007
Shobeiri, S.M., Shamsi, S.Z., (2016). Investigating the level of environmental awareness of hotel employees about green management in the hotel industry. hotel and hospitality studies, pp. 173-189, [In persian]
Smith, R. A., & Ong, J. L. T. (2015). Corporate Social Responsibility and the Operationalization Challenge for Global Tourism Organizations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(5), 487–499. https://doi.org/10.1080/10941665.2014.918555
Sudhagar, D. P., & Samuel, S. (2019). Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Policy (CSRP) from Selected Hotel Brands and Identifying Areas for the CSRP Enhancement (pp. 163–176). https://doi.org/10.1007/978-981-13-9209-2_11
Yılmaz, A. P. D. H., & Yılmaz, A. P. D. S. (2016). Corporate Social Responsibility in Hotel Businesses. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 89–100. https://doi.org/10.18037/ausbd.389189
Yousefi, Javad; Ziaee, Mahmood; Karimi Alavijeh, Mohammad Reza; Mahmoudzadeh, Seyedmojtaba. (2022). Explaining social responsibility model in hotel industry: A meta-synthesis approach, Iranian Management Sciences Quarterly, 17 )66(, 57-94. [In persian]
Ziaee, Mahmood and Ranjbar Motalegh, Faranak (2013). The Level of Environmental Commitment in Tehran Hotels, tourism management studies, 8(21), 59-88. [In persian]