با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

چکیده

کشاورزی مهم­ترین بخش در تهیه محصولات غذایی است. با توجه به اینکه کشاورزان برای تولید محصولات بیشتر از فناوری‌های جدید استفاده می­کنند، می­توانند اثرات تخریبی زیادی بر محیط‌زیست داشته باشند. آنچه در زمینه محیط‌زیست مهم و قابل‌تأمل می­باشد اثری است که دانش محیط ‌زیستی بر روی بهبود رفتارهای محیط زیستی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل تأثیرگذار بر دانش محیط­ زیستی گندم‌کاران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر 380 نفر از گندم‌کاران آبی­کار بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 نفر از گندم‌کاران به‌عنوان نمونه انتخاب گردید و روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده انتخاب شد. روایی صوری این پرسشنامه از طریق متخصصان موضوعی تأیید شد و آلفای کرونباخ برای سنجه­های 56/0 تا 83/0 حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه بود. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار‌  SPSS21 انجام شد.یافته­های پژوهش نشان داد که گندم­کاران بخش مرکزی، از دانش محیط­زیستی مناسبی برخوردار نیستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای میزان درآمد غیر کشاورزی، پایبندی به عرف، شرکت در دوره‌های آموزشی-ترویجی، عضویت، سابقه کشت گندم و تحصیلات از مهم­ترین تعیین‌کننده­ های دانش محیط زیستی گندم‌کاران بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Factors Affecting Environmental Knowledge of Wheat Farmers: the Case of Central District of Kohgiluyeh County

نویسندگان [English]

  • Maryam Afereydouni 1
  • Mehdi Nooripoor 2

1 M.A. of Rural Development Department, Yasouj University

2 Associate Professor of Agricultural Extension and Rural Development, Yasouj University

چکیده [English]

Agriculture is the most important sector in the supply of food products. Since farmers are using new technologies to produce more products, they cause harmful effects on the environment. In this regard, the important factor is the effect that environmental knowledge has on improving environmental behaviours of any person. Therefore, the present study was conducted to analyse factors affect wheat farmers' environmental knowledge. The statistical population of the research was 380 wheat farmers in the central district of Kohgiluyeh County which based on Morgan table, 181 farmers were selected as samples using random sampling. The face validity of the questionnaire was confirmed through subject matter specialists. The Cronbach's alpha ranged from 0.56 to 0.83, indicating an appropriate reliability of the questionnaire. Data analysis was performed using SPSS21 software. The findings of the research showed that wheat farmers do not have appropriate environmental knowledge. Variables including non-farm income, adherence to the custom, participation in educational-extensional courses, membership, wheat cultivation experience and education were the most important determinants of their environmental knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Knowledge
  • Action-Related Knowledge
  • Effectiveness Knowledge
  • Hierarchical Regression
  • Environment
  • Kohgilouyeh
Ahmadi, A. and Hajinegad, A. (2010). “Environmental degradation impedes sustainable development”. 4th International Congress of the Islamic World Geographer, Zahedan. [In Persian]
Ahmadian, D. and Haghighatian, M. (2016). “Socioligical analysis of the role of cultural factors on urban environmental behaviors, Case study (citizens of Kermanshah City) ”. Urban Sociological Studies. 6(18): 51-76. [In Persian]
Ahmadvand, M. and Nooripoor, M. (2010). “Environmental Attitudes of University Students in Yasouj University, Gender Analysis”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 6(2), 1-14. [In Persian]
Ajzen, I. (1991). “The Theory of planned behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50(2), 179–211.
Ariyani Ghizghpan, E. golmohammadi, H. Ghobadi, P. and Abaspour, R. (2017). “Comparative Investigate of environmental knowledge level of health house workers (Case study: health house workers of Shahindej) ”. Sustainability, Development and Environment. 4(3), 29-41. [In Persian]
Azami, A. Motieilangrodi, H. (2011). “Review on Rural Environmental problems in Iran and solutions in Resolving These Problems”. Journal of Housing and Rural Environment. 30(133), 101-115. [In Persian]
Bos, M. G., Bosch, H. V. D., Diemont, H., Keulen, H. V., Lahr, J., Meijerink, G., & Verhagen, A. (2007). “Quantifying the sustainability of agriculture”. Irrigation and Drainage Systems. 21(1), 1-15.
Budak, D., Budak, F., Zaimoglu, Kekec, S., & Yavuz Sucu, M. (2005). “Behavior and attitude of student toward environmental issues at faculty of agriculture, Turkey”.  Applied Sciences. (5), 1224-1227.
Chen, F., Chen, H., GUO, D., & Long, R. (2017). “Analysis of undesired environmental behaviour among Chinese undergraduates”. Cleaner Production. (162), 1239-1251.
Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R., & Bohlen, G. M. (2003). “Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers?”. A review of the evidence and an empirical investigation. Business research. 56(6), 480-546.
Duailibi, M. (2006). “Ecological literacy: What are talking about?”. Convergence. 39(4), 65-68.
Erfaninegad, A. (2010). “Study of the level of knowledge of environmental management of managers and necessity of its operation in high schools of Qom”. Master's thesis, Payam Noor University of Qom, 170 PP. [In Persian]
Frick, J., Kaiser, F., and Wilson, M. (2004). “Environmental Knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample”. Personality and Individual Differences. (37(,1597–1613.
Hansmann, R., Scholz, R. W., Francke, C.J. A., & Weymann, M. (2005). “Enhancing environmental awareness: Ecological and economic effects of food consumption”. Simulation & Gaming. 36(3), 364-382.
Hejazi, Y. and Eshaghi, R. (2014). “Explaining rural people environmental behaviour based on the theory of planned behaviour: A case from West Provinces of Iran”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 45(2), 257-267. [In Persian]
Hosseini, A. Hosseini, R. (2014). “Investigating the role of social capital in promoting woman's environmental knowledge (Case study: Tonekabon City)”. 4th International Conference on Green Economy, Babolsar. [In Persian]
Jomepoor, M. Motieilangrodi, H. Hajihossieni, S. & Salamibeyrami, A. (2018). “A survey of the environmental effects on the liveability rural areas (Case study: villages of Buin Zahra County)”. Research and Rural Planning. 7(21), 39-56. [In Persian]
Kaiser, F. G., Wolfing, S., & Fuhrer, U. (1999). “Environmental attitude and ecological behavior”. Journal of Environmental Psychology. 19(1), 1-19.
Karimifard, T. and Mazlomian, S. (2016). “Investigating the effectivefactors of environmental behaviours by tourists and their impact on sustainable rural development”. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Rasht. [In Persian]
Karimijashni, H. and Karimijashni, A. (2008). “The role of agricultural activities in environmental degradation”. Regional Agricultural Conference, Marvdasht. [In Persian]
Khoshfar, GH. Salehi, S. Vesal, Z. Abaszade, M. (2015). “Evaluate the social factors affecting environmental awareness of villagers (Case study: The Village-city of Jagharq in Binalud County)”. Rural Researches, 6(1), 137-158. [In Persian]
Kose, S., Genser, A., Genzer, K., & Erol, G. (2011). “Investigation of undergraduate students, environmental attitudes”. International Electronic Journal of Environmental Education. 1(2), 1-12.
Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, G. (2001). “Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products”. Journal of Consumer Marketing. 18(6), 503-520.
Mazlomian, S. and Gollaleh, V, (2017). “Self-efficacy and environmental Quality of teachers in environmental education”. National Conference on Iran and the World New Researches in Psychology, Educational Sciences and Social Studies, Shiraz. [In Persian]
Mirdamadi, M. Bagheri varkaneh, A. Esmaeili, S. (2010). “Research on the Degree of Awareness of High School Students about Environmental Protection (a case study in city of Tehran)”. Journal of Environmental Science and Technology. 12(1), 201-216. [In Persian]
Montazerian, A. (2015). “The relationship between Environmental Knowledge and responsibility and Behavior of male Students in Sixth grade”. The Second National Conference of Sustainable Development in Psychology and Education Sciences in Iran. [In Persian]
Movahedi, R. Izadi, N. Aliabadi, V. (2017). “Estimating of Environmental Knowledge and Attitude and Its Relationship with Socio-Political Factors (Case Study: Agricultural Knowledge-Based Companies Staffs of Hamedan and Kerman)”. Journal of Environmental & Sustainable Development, 5(2), 97-11. [In Persian]
Nagra, V. (2010). “Environmental education awareness among school teachers”. Environmentalist. 30(2), 153-162.
Nooripoor, M. Ahmadvand, M. (2012). “Comparative Analysis of Environmental Attitude of Agricultural Students of Yasouj University”. Agricultural Education Administration Research, (18), 29-44. [In Persian]
Nosratinegad, F. Serajzadeh, H. Deyhool, M. (2016). “Sociological Explanation of Environmental Behavior (Citizens of Tehran)”. Sustainable Development of Geographic Environment, (1), 1-18. [In Persian]
Papadaki-Rlavdianou, A., Giasemi, E., & Tsakiridou, E. (2000). “Environmental attitude of integrated pest management greenhouse produce in Greece”. International Advances in Economic Research. 6(2), 306-315.
Poorkhabaz, H. R. and Javanmardi, S. (2012). “Assessment of Environmental knowledge and awareness of High School Students and Pre-University Students in Behbahan County”. 6th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering, Tehran. [In Persian]
Rahadoost, B. (2008). “Environmental literacy”. Aesthetic Journal. (18), 111-124. [In Persian]
Razavi, H. Naghadeh, H. Adli, F. (2013). “what is knowledge? How can manage it?”. 2nd National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan. [In Persian]
Salehi, S. Emamgholi, L. (2012). “Empirical study on the relationship between knowledge and environmental behaviours (Urban and rural areas of Sanandaj)”. Journal of Social Problems of Iran. 3(1), 121-147. [In Persian]
Shahvali, M. Ostovar, S. Saketi, P. (2010). “Investigating Environmental Knowledge among primary School students and Factors affecting it in Kish Island”. New Researches in Curriculum. 1(1), 93-108. [In Persian]
Shobeiri, M. Farajollahi, M. Koohi Aghdam,E. Meiboudi, H. (2013). “The relationship between using Mass Media (with emphasis on TV) and Promotion of Teachers Environmental Literacy”. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 4(1), 23-40. [In Persian]
Stone, D. (2006). “Sustainable development: Convergence of public health and natural environment agendas, nationally and locally”. Public Health. (120), 1110-1113.
Vega, E. (2006). “A preliminary evaluation of awareness, knowledge, and attitude in environmental education specialists, instructors, student, and parent's in Southwest Florida”. Environmental Education. 69, 166-178.
Visie, H. Combyzia, J. Zare, M. Haghighi, M. (2016). “The explaining of appropriate strategies and mechanisms for achieving sustainable agriculture”. Iranian Journal Agricultural Economics and Development Research. 2(2), 427-440. [In Persian].