دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-196 
5. برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تأمین دانش

صفحه 81-94

10.30473/ee.2020.7228

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل