با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه مطالعات برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد، گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه اصلی و 43 مؤلفه فرعی موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که از مجموع 848 صفحه کتب پایه چهارم ابتدایی، درمجموع (189) صفحه و از مجموع 895 صفحه از کتب پایه پنجم ابتدایی درمجموع (127) صفحه و از مجموع 914 صفحه از کتب پایه ششم ابتدایی درمجموع (127) صفحه در رابطه با مفاهیم کلیدی تربیت زیست‌محیطی پرداخته‌شده است و از بین تمام مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی بیشترین توجه به مؤلفه تنوع زیستی در 36 صفحه و کمترین توجه به مؤلفه لایه ازن در (0) صفحه بوده و بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه‌های تنوع زیستی (26/0) و کمترین ضریب اهمیت مؤلفه اثرات رشد لایه ازن (0) بوده است. با توجه به نتایج تحلیل محتوا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حد خیلی کم به تربیت محیط‌زیستی در این دوره پرداخته‌شده است درحالی‌که صراحتاً در اسناد بالادستی موضوع محیط‌زیست، ضرورت و اهمیت حفظ و راه‌های حفاظت آن به‌عنوان یکی از ابعاد زیربنایی توسعه در ابعاد مختلف، مطرح‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Education and its Place in the Curriculum of the Second Elementary Course of the Iranian Educational System

نویسندگان [English]

  • Masumeh Kargozar 1
  • Mahmoud Mehrmohamadi 2
  • Ebrahim Talaee 3
  • Seyed Mohammad Shobeiri 4

1 Ph.D. of Curriculum Studies, Tarbiat Modares University

2 Professor, Department of Curriculum Studies, Tarbiat Modares University,Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Tarbiat Modarres University, Iran

4 Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

The present study aims to investigate the existing status of environmental education in the second elementary school based on the components of environmental education. The methodology was the content analysis method of Entropy Shannon, which presents data processing in the context of content analysis with a new, quantitative and qualitative look. The content of the project was responsive (all 4th, 5th and 6th grade books), and 9 main components and 43 sub-components. The results of content analysis showed that out of a total of 848 pages of the fourth elementary books, in total (189) pages, and 895 pages of the fifth grade of primary books in total (127) pages and from 914 pages of the sixth grade books in elementary The total (127) pages related to the key concepts of environmental education, and among all the components of environmental education, the greatest attention was paid to the component of biodiversity in 36 pages and the least attention was paid to the ozone layer component in (0). The most The coefficient of importance is related to biodiversity components (0.26) and the lowest coefficient of importance of the component is the effect of growth of ozone layer (0). According to the results of content analysis, it can be concluded that the environmental education of this period is very low, while explicitly in the upstream documents the issue of the environment, the necessity and importance of preservation and ways of its conservation as one The underlying dimensions of development are discussed in different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Environmental Education
  • Secondary Elementary Books
  • Shannon Entropy
Aini, M.S. & Laily, P. (2010). “Preparedness of Malaysian Pre-school Educators for Environmental Education”.J. Soc. Sci. & Hum. 18 (2), 271 - 283. [In Persian].
Al Fowehi Hazaa, A.K.& Kamisah Osman, T. Subahan Mohd, M. (2013). “Theimpact of module based curriculum and extra-curriculum activities' in developing environmental skills among saudi’s.secondary students”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 1756-1760.
Alvarez Suarez,Pedro. (2010).“Developing Sustainable environmental behavior in secondary education students(12-16) Analysis of a didactic strategy”.procedica-social and Behavioral Sciences, 2, 3568-3574.
Asadzadeh, S,. Ahqr, G,. Naderi, E. & Seif Naraqi, M. (2020). “Designing a curriculum model for extracurricular activities for elementary school students with The emphasis is on environmental education”, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 8(3), 9-20. [In Persian]
Basile, C.G. (2000). “Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children”. Journal of Environmental Education, 32(1), 21-28.
Daskolia, M., Agelidou, E. (2005). “Kindergarten teachers’ conceptions of environmental education evgenia flogaitis.early childhood”.Education Journal, 3, 19–22.
Diabae, Sh. & Lahijanian, A. (2009). “Review of guidance curriculum with emphasis on environmental education”. Journal of Environmental Science, 3, 177-184. [In Persian].
Eini Mehran, N. (2007). “Content Analysis of Persian Language School and Elementary Science in Environmental Relations and Conservation in the Years 85-86”. Tehran, Master Thesis in Curriculum of Shahid Beheshti University - Faculty of Educational Sciences and Psychology. [In Persian]
Eisner, E.W. (2005). “Concerns and aspirations for qualitative research in the new millennium”. Qualitative Research, 1(2), 135-145.
Fathi Vajargah, K., Arefi, M. & Sharifian, Sh. (2010).“ Identification and Prioritization of Adult Life Skills for Inclusion in School” Curricula, Quarterly Journal of Education, 9, 69-102. [In Persian]
Ferdowsi, S., Mortazavi, R. & Rezvani, N. (2007). “The Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Protection Behavior”, Journal of Humanities, 53, 266-253. [In Persian]
Ghazavi, M. & Liaghatdar, M. & Abedi, A. (2008). “Analysis of the Content of Empirical Science Books in the Primary Period in Focusing on Environmental Issues”.Quarterly Journal of Education, 152, 95-127. [In Persian]
Haj Hosseini, H., Shobeiri, M. & Farajollahi, M. (2011). “Needs Assessment and Prioritization of Educational Priorities of High School Students in the Field of Environment and Sustainable Development”. Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 194-179. [In Persian]
Jani, E.,Hosseini, M., Ghaderi, A. & Darvar, Z. (2016). The role of environmental education in primary schools to internalize the culture of environmental protection, International Conference on Environment and Natural Resources, Shiraz. https://civilica.com/doc/55. [In Persian].
Khajouie, E., Soltani, A., Esmi, K. (2020). “A Comparative Study of Environmental Education in Iran’s Primary Schools Curriculum and Selected Countries”. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8(2), 9-24. doi: 10.30473/ee.2020.6561. [In Persian]
Mohammadi Mehr, M., Fathi Vajargah, K. (2010). “Presentation of an Interdisciplinary Integration Model Model for Curriculum Design”. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 4,19-37. [In Persian]
Palmer, J. (2003). “Environmental education”.Translation by Alimohammad Khorshid Dost. Tehran: Publication of the side.
Parishani, N., Mirshah Jafari, S., Sharifian, F. & Farhadian, M. (2018). “The inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics”‖. Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 9-18. [In Persian]
Salehi Omran, A. & Aqa Mohammadi, A. (2010). “Knowledge, Attitude and Environmental Skills of Primary Education Teachers of Mazandaran Province”. Quarterly Journal of Educational an d Vedic Research, 95, 91-117.
Shobeiri, S. M. & Abdollahi, S. (2009). “Concepts and applications and theories in environmental education”. Tehran: Payame Noor Publications. [In Persian]
Wilson, R. (2004). “Environmental Education at the Early Childhood Level”. Washington, D.C.: North American Association for Environmental Education. 8(1), 12-19.