با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنی مهندسی‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نوربندرامام خمینی

چکیده

مهمترین اثر فضای سبز در شهرها کارکردهای زیست محیطی آنها است که با ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها به ویژه در جنوب کشور میشود. هدف تحقیق، ارزیابیِ دیدگاه، آگاهی و مشارکت شهروندان، بعنوان سه شاخص وابسته در مورد توسعه و تاثیر فضای سبز شهری در شهر اهواز میباشد. روش تحقیق به شکل توزیع و تکمیل پرسشنامه با طرح سوالات چند گزینه ای، طی4 هفته متوالی از طریق مصاحبه حضوری درب منازل صورت گرفت. حجم نمونه نیز به صورت توافقی انتخاب، روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای و جامعه آماری افراد بالای 18 سال از خانواده ها در نظر گرفته شد. پس از تکمیل پرسشنامه، اطلاعات موجود با استفاده از نرم افزار SPSS22وارد کامپیوتر و برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج تحقیق از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، T-test،کای اسکوئر،Ftest ، تجزیه واریانس و دانکن استفاده گردید. نتایج نشان دادکه ارتباط بین متغیرهای مستقل درتحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و شغل با دیدگاه پاسخگویان در سطح 1درصد معنا دار است . فرض برابری میانگینِ شاخص دیدگاه، بین زنان و مردان با اطمینان 95 درصد رد شد. از طرفی شاخص دیدگاه در رده های تحصیلی و شغلی در سطح 5 درصد، معنا دار بود. همچنین بین سن پاسخگویان و دیدگاه آنها رابطه معنی دار وجود داشت. بنابراین با افزایش سن، رده تحصیلی و شغلی، دیدگاه آنها، نسبت به اهمیت توسعه فضای سبز افزایش میابد. ارتباط بین سن، جنسیت، تحصیلات و شغلِ پاسخگویان با شاخص آگاهی در سطح 05/0معنی دار بود. در حالیکه هیچ یک از متغیرها ارتباط معنی داری با شاخص مشارکت نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of citizens' views,awareness and participation regarding the development and impact of urban green spaces (Case study, District 5 of Ahvaz Municipality)

نویسندگان [English]

  • sahar tabibian 1
  • Mahnaz Ranjbar 2

1 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Engineering, Payeme Noor University

2 Payame Noor University

چکیده [English]

The most important effects of green spaces in cities are their environmental functions, which is created by a balance in the metabolism of the city and raising the level of beauty that leads to increase the biological quality of cities. The purpose of this research is to evaluate the views, awareness and participation of citizens regarding development and impact The urban green space is in the city of Ahvaz. The research method was conducted in the form of distribution and completion of a questionnaire with multiple choice questions during 4 consecutive weeks. The sampling method was cluster random and the statistical population was considered to be people over 18 years. After completing the questionnaire, the available information was entered into the computer using SPSS22. Pearson's correlation coefficient, T-test, chi-square, Ftest, LSD, Duncan's test and analysis of variance were used. The results showed that the relationship between the independent variables, including gender, level of education, age and occupation, with the view index is significant at the 1% level. The assumption of equality of mean in the view index between men and women was rejected with 95% certainty.View index in the educational and occupational categories was significant at the level of 5%.

Also, there was a significant relationship between the age of the respondents and their views. Therefore, with the increase in age, educational and occupational level, their view on the importance of green space development increases. The relationship between age, gender, education and occupation of the respondents with awareness index was significant at 0.05 level. While none of the variables had a significant relationship with the participation index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • view
  • awareness
  • participation
  • urban green space