با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنی مهندسی‌، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 مربی، گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

مهم‌ترین اثر فضای سبز در شهرها کارکردهای زیست‌محیطی آنها است که با ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک‌سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها به‌ویژه در جنوب کشور می‌شود. هدف این تحقیق، ارزیابیِ دیدگاه، آگاهی و مشارکت شهروندان، به‌عنوان سه شاخص وابسته در مورد توسعه و تأثیر فضای سبز شهری در شهر اهواز بوده است. روش تحقیق به شکل توزیع و تکمیل پرسشنامه با طرح سؤالات چندگزینه‌ای، طی 4 هفته متوالی از طریق مصاحبه حضوری درب منازل صورت گرفت. حجم نمونه نیز به‌صورت توافقی انتخاب، روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای و جامعه آماری افراد بالای 18 سال از خانواده‌ها در نظر گرفته شد. پس از تکمیل پرسشنامه، اطلاعات موجود با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 وارد کامپیوتر و برای تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج تحقیق از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، T-test، کای اسکوئر،Ftest، تجزیه واریانس و دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بین متغیرهای مستقل در تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و شغل با دیدگاه پاسخگویان در سطح 1 درصد معنادار است. فرض برابری میانگینِ شاخص دیدگاه، بین زنان و مردان با اطمینان 95 درصد رد شد. از طرفی شاخص دیدگاه در رده‌های تحصیلی و شغلی در سطح 5 درصد، معنادار بود. همچنین بین سن پاسخگویان و دیدگاه آنها رابطه معنی‌دار وجود داشت. بنابراین با افزایش سن، رده تحصیلی و شغلی، دیدگاه آنها، نسبت به اهمیت توسعه فضای سبز افزایش میابد. ارتباط بین سن، جنسیت، تحصیلات و شغلِ پاسخگویان با شاخص آگاهی در سطح 05/0 معنی‌دار بود. درحالی‌که هیچ‌یک از متغیرها ارتباط معنی‌داری با شاخص مشارکت نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Citizens' Views, Awareness, and Participation Regarding the Development and Impact of Urban Green Spaces (Case Study: District 5 of Ahvaz Municipality)

نویسندگان [English]

  • Sahar Tabibian 1
  • Mahnaz Ranjbar 2

1 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Faculty member of Department of Natural Resources and Environmental Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The most important effects of green spaces in cities are their environmental functions, which are created by a balance in the metabolism of the city and raising the level of beauty that leads to the increase of biological qualities of cities. The purpose of this research is to evaluate the views, awareness, and participation of citizens regarding the development and impact of urban green space in the city of Ahvaz. The research method was conducted in the form of distribution and completion of a questionnaire with multiple choice questions for 4 consecutive weeks. The sampling method was cluster random and the statistical population was considered to be people over 18 years. After completing the questionnaire, the available information was entered into the computer using SPSS22. Pearson's correlation coefficient, T-test, chi-square, F-test, LSD, Duncan's test, and analysis of variance were used. The results showed that the relationship between the independent variables, including gender, level of education, age, and occupation, with the view index, is significant at the 1% level. The assumption of the equality of mean in the view index between men and women was rejected with 95% certainty. View index in the educational and occupational categories was significant at the level of 5%. Also, there was a significant relationship between the age of the respondents and their views. Therefore, with the increase in age, educational and occupational level, their view on the importance of green space development increases. The relationship between age, gender, education, and occupation of the respondents with awareness index was significant at 0.05 level. While none of the variables had a significant relationship with the participation index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • View
  • Awareness
  • Participation
  • Urban Green Space
Abebe, T. & Megneto, L. (2017). “Urban green spaces development GIS –based multi-criteriaanalysis inadds ababa metropolis”. Applied geomatic/ http:// doi.org/10.1007/s12518- 017- 0198- 7
Abedi Koopayi, J. Eslamian, S. & Zareyian, M. (2019). “Measurement and modeling of water requirement and plant coefficient using microlysimeters”. Science and technologi of green house cultivation, 2(3): 64-51. [In Persian]
Carlin, C. Cormican, M. & Gormally, M. (2016). “Health Benefits from Biodiversity anGreen Infastructure”. Environmental Protection Agency, 75 pages
Cvejic, R. Eler, K. Pintar, M. Železnikar, Š. Haase, D. Kabisch, N. & Strohbach, M.W. (2016). “A typology of urban green spaces: ecosystem services provisioning anddemands”. Report of the GREEN SURGE project, Ljubljana and Berlin.
Hekmati, J. & Seifi, M. (2015). “Garden and Park Design”, Tehran: Payame Noor Publications, 592 pages[In Persian]
Kabisch, N. (2016). “Ecosystem service implementation and governance challenges in urbangreen space planningThe: case of Berlin”. Germany Land Use Policy, (42): 567–557. doi:10.1016/j.landusepol.2015.09.005
Kabisch, N. Strohbach, M. Haase, D. & Kronenberg, J. (2017). “Urban green space availabilityin European cities”. Ecological Indicators, (70): 596–586. doi:10.1016/j.ecolind.2017.02.029
Khalili fard, R. & Seyfi, B. (2021). “New urban planning management with sustainable green space development strategy”. seventh international conference on agriculture,environment,urban and rural development, 20 pages. [In Persian]
Majnounian, H. (2016). “Discussions about parks, green space and parks”. Tehran: Publications of Parks and Green Space Organization and parks. [In Persian]
Masomzadeh, J. Rahmani, M. & Jafari, A. (2016). “Urban green space cost management. case study: Tehran city”. Journal of economics and urban management, (3): 125-111. [In Persian]
Mohammadpoor, F. Poorrudgar, Z. Nezhadramezan, S. & Mohseni, M.M. (2021). “Design of green space and urban park and its role in the psychological peace of the residents. case study: chalous city”. national conference on architecture, civil engineering, urban planning and horizons of Islamic art in the statement of the second step of the revolution, 10 pages. [In Persian]
Nouri, H. Beecham, S. Kazemi, F. & Hassanli, A.M. (2018). “A Review of ET Measurement Techniques for Estimation the Water Requirement of Urban Landscape Vegetation”. Urban Water Journal, (10): 13-1. [In Persian]
 Pir alayi, S. Esmaeili, Sh. & keykhosravi. H. (2021). “Determining the per capita use of green space with hot and dry climate. case study: yazd city”. National conference on architecture, civil engineering, urban planning and horizons of Islamic art in the statement of the second step of the revolution, 16 pages. [In Persian]
Rahimisardo, M. (2020). “Urban green space and its role in peoples lives”. ormez research letter, (51): 248-239. [In Persian]
Rall, E.L. Kabisch, N. & Hansen, R. (2015). “A comparative exploration of uptake and potential application of ecosystem services in urban planning”. Ecosystem Services (16): 242–230. doi:10.1016/j.ecoser.2016.10.005
Ranjbar, M. (1399). “Application of SPSS software in the awareness and participation of Ahvaz citizens about the importance and development of green space. Case study: Municipal green space of region 5”. Ahvaz: The Fourth National Conference on Environmental Education and Sustainable Development of Payame Noor University. [In Persian]
Ranjbar, M. (2020). “Teaching ancient Iranian and Islamic (Quranic) values in order to protect green space.development and sustainable security of Ahvaz”. Ahvaz: The Fourth National Conference on Environmental Education and Sustainable Development of Payame Noor University. [In Persian]
Rey Gozalo, G. Barrigon Morllas, J.M. & Montes Gonzalez, D. (2018). “Pedroatanasio moraga.ralation ships among satisfaction”. Noise perception.and use of urban green spaces Science of the total environment, (924): 438-450.
Sojodi, Z. & Mirzayi, F. (2020). “Determining the water requirement of urban green space plants”. university of Tehran, (1): 141-131. [In Persian]
Soltanifard, H. & Jafari, E. (2018). “A conceptual framework to a assess ecological quality of urban green space: a case study in mashad city iran”. Journal of environment development sustainable, 28-8. [In Persian]
Symes, P. Connellan, G. Buss, P. & Dalton, M. (2018). “Developing Water Management Strategy for Complex Landscapes”. Irrigation Australia 2008 National Conference Paper.
Taylor, L. & Hochuli, D.F. (2018). “Defining greenspace: Multiple uses across multipledisciplines”. Landscape and Urban Planning, (158): 38–25. doi:10.1016/j.landurbplan.2017.09.024
United Nations (UN), (2016). “World urbanization prospects”. The 2015 revision, Technical report.
World Health Organization(WHO), (2017). “Obesity and Overweight. Factsheet”. Available online: URL (Accessed 28 June 2018).