با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در جهان، درآمد حاصل از گردشگری پس از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت، مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که به سهم 4/7 درصدی از کل صادرات جهان در سال 2019 رسیده است و برای چهل کشور فقیر جهان، گردشگری پس از نفت، دومین منبع مهم ارز خارجی است. بر اساس گزارش آماری GMTI 2021، کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان رتبه­های اول تا سوم گردشگری حلال را به خود اختصاص داده­اند. اقتصاد ایران جهت جذب منافع مالی ناشی از این صنعت، پتانسیل فراوانی دارد. تحقیق حاضر درصدد است با بررسی اثر آموزش و ترویج گردشگری حلال در ایران و احصاء عوامل مؤثر بر آن، متغیرهای مؤثر در تابع تقاضای گردشگری را در قالب یک مدل رشد درون‌زا مشخص نماید. برای دستیابی به این هدف حرکت مدل پس از حل با کمک مدل‌های ریاضی، شبیه‌سازی شد و اثرات تغییرات عوامل مؤثر بر گردشگری بررسی گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهایی مانند درآمد خارجیان، کشش درآمدی تابع تقاضا، عوامل زیرساختی همچون آموزش و ترویج گردشگری و حمل‌ونقل، جاده‌ها، پایتخت‌های فرهنگی، گردشگری و مذهبی دارای تأثیر مثبت بر تعداد توریسم دارند. همچنین برخی عوامل تأثیر منفی بر روی تعداد گردشگران دارند که ازجمله می‌توان به کشش قیمتی تقاضای گردشگری، نرخ مالیات بر روی کالاهای خدماتی و سطح قیمت‌ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Education and Extracting the Demand Function of Halal Tourism in the Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Ali youness 1
  • Hadi ghafari 2
  • Amir Ali Farhang 3

1 Assistant Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

2 Associate Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

3 Assistant Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, in the world, the income from tourism ranks third after the income from the export of fuel and chemicals, which reached a share of 4.7% of the world's total exports in 2019, and for forty poor countries in the world, tourism After oil, it is the second most important source of foreign exchange. According to the statistical report of GMTI 2021, the countries of Malaysia, Turkey, and Saudi Arabia have occupied the first to third ranks of halal tourism. Iran's economy has a lot of potentials to attract financial benefits from this industry. The current research aims to determine the effective variables that such tourism demands, and provide a model in the form of an endogenous growth by examining the effect of halal tourism education and promotion in Iran and calculating the factors affecting it. To achieve this goal, the process of this model was simulated with the help of mathematical models, and the effects of changes in the factors affecting tourism were investigated. Based on research findings, variables such as foreigners' income, income elasticity of demand, infrastructure factors such as education and promotion of tourism and transportation, roads, culture, tourism, and religious capitals have a positive effect on the number of tourists. Also, some factors have a negative effect on the number of tourists, including the price elasticity of tourism demand, the tax rate on service goods, and the price level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous Growth Model
  • Tourism Industry
  • Halal Tourism
Adinugraha, H. H., Nasution, I. F. A., Faisal, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., & Purwanto, A. (2021). “Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 665-673.
Ahmad, N. F., Hermintoyo, M., & Maghfiroh, A. (2021). “Challenges of Halal Tourism During the Covid-19 Pandemic in Semarang City”. In E3S Web of Conferences (Vol. 317, p. 01025). EDP Sciences.
Balaguer J, Cantavella-Jorda M (2002). “Tourism as a long-run economic growth factor: the Spanish case”. Appl Econ, 34(7),877–884
Barati,J; Mojarad,E. (2021). “Regime-Switching Effects of Tourism on regional Growth of Touristy Provinces: Applied of smooth transition autoregressive model”, Journal of Zonal Planing, 11(42), 154-169. [In Persian]
Battour, M. M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2010). “Toward a halal tourism market”. Tourism Analysis, 15(4), 461-470.
Biondo, A. E. (2012). “Tourism and sustainability: the positive externality”. International Journal of Sustainable Economy, 4(2), 155-166.
Cannonier, C., & Burke, M. G. (2019). “The economic growth impact of tourism in Small Island Developing States—evidence from the Caribbean”. Tourism Economics, 25(1), 85-108.
De Siano, R., & Canale, R. R. (2022). “Controversial effects of tourism on economic growth: A spatial analysis on Italian provincial data”. Land Use Policy, 117, 106081.
Ebrahimi,M;. Yavarigohar,F,. Hasankashi,M. (2019). “Prioritizing Iran's Competitiveness Factors in Halal Tourism”, Journal of Tourism Planning and Development, 8(28), 113-137 [In Persian].
Eicher, T., & Turnovsky, S. J. (2000). “Scale, congestion and growth”. Economica, 67(267), 325-346.
Feizollah, A., Mostafa, M. M., Sulaiman, A., Zakaria, Z., & Firdaus, A. (2021). “Exploring halal tourism tweets on social media”. Journal of Big Data, 8(1), 1-18.
Haini, H. (2020). “Tourism, Internet penetration and economic growth”. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,14(2), 1-7.
Hasanvand, S., Khodapanah, M. (2014), “The impact of tourism on economic growth in developing countries”, Strategic and Macro Policy Quarterly, No. 6, 87-102. [In Persian]
Iranian National Standardization Organization (INSO).(2016). “Halal tourism requirements”, Tehran: Iranian National Standardization Organization publications [In Persian]
Jafari Samimi,A,.& Khanet,Sh. (2014). “The effect of religious tourism on economic growth in the provinces of Iran”, Journal of Tourism Space, 4(15), 80-103. [In Persian]
Javier Lozano & Javier Rey-Maquieira, (2005). “An Analysis of the Evolution of Tourism Destinations from the Point of View of the Economic Growth Theory”, Working Papers 2005.146, Fondazione Eni Enrico Mattei.
Kasri, R. A., Ahsan, A., Widiatmoko, D., & Hati, S. R. H. (2021). Intention to consume halal pharmaceutical products: evidence from Indonesia. Journal of Islamic Marketing. Accepted/In press https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2021-019
Khoshkam,M.& Saboori,B.; Ghaderi,Z. (2019). “Impact of International Tourism on Economic Growth: A Case of Selected Developed and Developing Countries with GMM estimation”, Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), 191-213. [In Persian]
Labanauskaitė, D. & Baranskaitė, E. (2019). “The Evaluation of Tourism Development Economic Impact Indicators in Lithuania”. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 62, 728-736.
Lee, C.C., & Chang, C.P.(2008).“Tourism development and economic growth: a closer look at panels”. Tourism Manag, 29(1),180–192.
LEE, Chew Ging, (2008). “Tourism And Economic Growth: The Case Of Singapore,"Regional and Sectoral Economic Studies”, Euro-American Association of Economic Development, 8(1), 89-98.
Li, H., Ji, Y., Gong, Z., & Qu, S. (2021). “Two-stage stochastic minimum cost consensus models with asymmetric adjustment costs”. Information Fusion, 71, 77-96.
Mostafa, M. M. (2019). “Clustering halal food consumers: A Twitter sentiment analysis”. International Journal of Market Research, 61(3), 320-337.
Murni, A., Usman, U., Abubakar, J., & Rahmah, M. (2021). “The Influence of the Number of Foreign Tourists and Foreign Debt to Foreign Exchange Reserves in Indonesia”. Journal of Malikussaleh Public Economics, 4(2), 19-25.
Raffaele, P., & Emanuela, M.(2013). “Tourism and regional growth in Europe”. ERSA conference papers ersa 13p40, European Regional Science Association.
Rammal, H. G., & Zurbruegg, R. (2016). “Awareness of Islamic banking products among Muslims: The case of Australia”. Islamic Finance (pp. 141-156). Palgrave Macmillan, Cham.
Rasool, H., Maqbool, S., & Tarique, M. (2021). “The relationship between tourism and economic growth among BRICS countries: a panel cointegration analysis”. Future Business Journal, 7(1), 1-11.
Ribeiro, E. C. & Wang, B. (2020). “Tourism Led Growth Hypothesis: Has the Tourism industry an impact on The Economic Growth of Sao Tome and Principe?”. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 180-185
Schubert, S. F., & Brida, J. G. (2009). “Macroeconomic effects of changes in tourism demand: A simple dynamic model”. Tourism Economics, 15(3), 591-613.
Shilongo, A. (2020). “Tourism and Commoditization of Traditional Cultures among the Himba People of Namibia”. Editon Consortium Journal of Arts, Humanities and Social Studies, 2(1), 187-196.
Solow, Robert. (1956). “A contribution to the theory of growth. Quarterly” Journal of Economics, 70 (1), 65–94.
Stauvermann, P. J., & Kumar, R. R. (2017). “Productivity growth and income in the tourism sector: Role of tourism demand and human capital investment”. Tourism Management, 61, 426-433.
Suhartanto, D., Gan, C., Andrianto, T., Ismail, T. A. T., & Wibisono, N. (2021). “Holistic tourist experience in halal tourism evidence from Indonesian domestic tourists”. Tourism Management Perspectives, 40, 100884.
Tang, Chor Foon, (2015). “Medical Tourism and Its Implication on Malaysia's Economic Growth”, MPRA Paper 63365, University Library of Munich, Germany.
Tubadji, A., & Nijkamp, P. (2018). “Revisiting the Balassa–Samuelson effect”: International tourism and cultural proximity. Tourism Economics, 24(8), 915-944.
Uzawa, H. (1961). “On a two-sector model of economic growth”. Review of Economic Studies, 29 (1), 47–70.
Zhang, W. B. (1993). “A woman's labor participation and economic growth: Creativity, knowledge utilization and family preference”. Economics Letters, 42(1), 105-110.
Zhang, W. B., Qu, Q., Zhu, P., & Lam, C. H. (2015). “Robust intrinsic ferromagnetism and half semiconductivity in stable two-dimensional single-layer chromium trihalides”. Journal of Materials Chemistry C, 3(48), 12457-12468.