با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/ee.2022.65058.2555

چکیده

امروزه در جهان، درآمد حاصل از گردشگری پس از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت، مواد شیمیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است که به سهم 7/4 درصدی از کل صادرات جهان در سال 2019 رسیده است و برای چهل کشور فقیر جهان، گردشگری پس از نفت، دومین منبع مهم ارز خارجی است. براساس گزارش آماری GMTI 2021، کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان رتبه های اول تا سوم گردشگری حلال را به خود اختصاص داده اند. اقتصاد ایران جهت جذب منافع مالی ناشی از این صنعت، پتانسیل فراوانی دارد. تحقیق حاضر درصدد است با بررسی اثر آموزش و ترویج گردشگری حلال در ایران و احصاء عوامل مؤثر بر آن، متغیرهای مؤثر در تابع تقاضای گردشگری را در قالب یک مدل رشد درون‌زا مشخص نماید. برای دستیابی به این هدف حرکت مدل پس از حل با کمک مدل‌های ریاضی، شبیه‌سازی شد و اثرات تغییرات عوامل مؤثر بر گردشگری بررسی گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهایی مانند درآمد خارجیان، کشش درآمدی تابع تقاضا، عوامل زیرساختی همچون آموزش و ترویج گردشگری و حمل‌ونقل، جاده‌ها، پایتخت‌های فرهنگی، گردشگری و مذهبی دارای تأثیر مثبت بر تعداد توریسم دارند. همچنین برخی عوامل تأثیر منفی بر روی تعداد گردشگران دارند که از جمله می‌توان به کشش قیمتی تقاضای گردشگری، نرخ مالیات بر روی کالاهای خدماتی و سطح قیمت‌ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating education and extracting the demand function of halal tourism in the sustainable development of

نویسندگان [English]

  • Ali youness 1
  • Hadi ghafari 2
  • Amir Ali Farhang 3

1 Assistant Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

2 Associate Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

3 Assistant Prof, Department of Economics, Payame Noor University(PNU),Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, in the world, the income from tourism ranks third after the income from the export of fuel and chemicals, which reached a share of 4.7% of the world's total exports in 2019, and for forty poor countries in the world, tourism After oil, it is the second most important source of foreign exchange. According to the statistical report of GMTI 2021, the countries of Malaysia, Turkey and Saudi Arabia have occupied the first to third ranks of halal tourism. Iran's economy has a lot of potential to attract financial benefits from this industry. The current research aims to determine the effective variables in the tourism demand function in the form of an endogenous growth model by examining the effect of halal tourism education and promotion in Iran and calculating the factors affecting it. To achieve this goal, the movement of the model after solving was simulated with the help of mathematical models, and the effects of changes in the factors affecting tourism were investigated. Based on research findings, variables such as foreigners' income, income elasticity of demand, infrastructure factors such as education and promotion of tourism and transportation, roads, cultural, tourism and religious capitals have a positive effect on the number of tourism. Also, some factors have a negative effect on the number of tourists, including the price elasticity of tourism demand, the tax rate on service goods, and the price level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous Growth Model
  • Tourism Industry
  • Halal Tourism