با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 پژوهشگر پسا دکترای آموزش کشاورزی، مدرس گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.30473/ee.2022.60534.2412

چکیده

هدف این پژوهش در گام اول تعیین وضعیت شاخص‌های مدیریت سبز در دانشگاه رازی و سپس، شناسایی عامل‌های اثرگذار بر توسعه‌ی آن از دیدگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه بود (965 = N). بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتساب متناسب (بر اساس جنسیت و سطح تحصیلات) تعداد 250 تن به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن از طریق محاسبه‌ی «نسبت روایی محتوا»، میانگین واریانس استخراجی (AVE)، آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) تأیید شد. داده‌ها در محیط نرم‌افزارهای Smart-PLS و SPSS Win20 و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تمرکز دانشگاه رازی بر ابعاد کاربری و ساختمان، زباله و بازیافت، و آب و انرژی است. در مقابل، به ابعاد آموزشی و پژوهشی مدیریت سبز توجه کمتری داشته است. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع هشت عامل بر توسعه‌ی فعالیت‌های مدیریت سبز در دانشگاه اثرگذارند و در مجموع 717/54 درصد از واریانس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت سبز در دانشگاه رازی را تبیین می‌کنند. این عامل‌ها به ترتیب عبارت بودند از: 1) استراتژی و فرهنگ حاکم بر دانشگاه، 2) فشارهای محیطی (فشار قانونی، تقلیدی، و اجتماع)، 3) آموزش و توانمندی‌های کنشگران دانشگاهی، 4) ارزش‌های کنشگران، 5) نگرش بهره‌برداران نسبت به مدیریت سبز، 6) همکاری‌های نهادی، 7) ارزیابی و گزارش‌دهی، و 8) فرهنگ‌سازی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Green Management in Razi University: What Are The Drivers?

نویسندگان [English]

  • Hadis Esmaeili 1
  • Laleh Salehi 2
  • Feyzallah Monavvarifard 3

1 1. M.Sc. of Sustainable Agricultural Extension and Education, Agriculture Extension and Education Department, College of Agricultural & Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor of Agricultural Extension and Education Department, College of Agriculture & Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Postdoctoral Researcher of Agricultural Education and Lecturer in Department of Management and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Integrating the dimensions of green management (GM) in the university structure has become a key issue in driving the community and the university towards achieving sustainable development goals. Therefore, determining the current status of GM in the university and identifying its drivers can help universities in developing activities related to GM. Hence, the purpose of this study was to determine the status of GM indicators in Razi University and then to identify the factors affecting its development from the perspective of staff and faculty members of this university (N = 965). To this, using the proportional assignment sampling method (based on gender and degree), 250 individuals were selected as a statistical sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed by calculating the "Content Validity Ratio", Avrage Variances Exteracted (AVE), Composite Realability (CR), and Cronbach's alpha. Data were analyzed by using Smart-PLS and SPSSWin20 softwares. The findings show that Razi University focuses on land and building, waste and recycling, and water and energy dimensions of GM. In contrast, less attention has been paid to the educational and research dimensions. Findings from exploratory factor analysis showed that a total of eight factors affect promotes of GM activities in the university and explain a total of 54.717% of the variance of the variables affecting GM in Razi University. These factors respectively were: 1) Strategy and university culture, 2) Environmental pressures (legal, imitation, and normative pressures), 3) Education and capabilities of academic actors, 4) Values of actors, 5) Attitudes of users towards GM, 6) Institutional partnerships, 7) Assessment and reporting, and 8) Culture building

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Management (GM)
  • Environmental Theory of Planned Behavior (ETPB(
  • Institutional Theory
  • University Culture
  • Imitation Pressure