با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم، ایران

10.30473/ee.2023.56926.2299

چکیده

افزایش ناگهانی جمعیت در سال‌های اخیر، منجر به افزایش مصرف بی رویه منابع، تغییرات آب و هوایی، افزایش گازهای گلخانه ای، و انقراض گونه های نادر شده است. تلاش برای حفاظت از محیط زیست به یک نگرانی جهانی تبدیل شده‌است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز توسط مصرف کنندگان است. بیشترین ضرورت پژوهش در شرایط فعلی، شناسایی عوامل موثر بر تغییر رفتار مصرف کنندگان هنگام خرید است. پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی - پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و بصورت کاملا تصادفی بین مشتریان کسب وکارهای اشتراکی در شهر تهران توزیع گردید. پایایی آلفای کرنباخ در این مطالعه 83/۰ به دست آمد. حجم جامعه آماری براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل هم پوشانی دورنی و ماتریس همبستگی عوامل، از روش تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون KMO ، بارتلت و اسکری کتل در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر رفتار خرید سبز به ترتیب عبارتند از: گسترش دانش محیط زیستی، تغییر درنگرش افراد، کنترل رفتاری و مسئولیت های اجتماعی، هنجارهای ذهنی و برداشت از خود و سبک زندگی و ارزش های ادراک شده توسط مصرف کنندگان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the Factors Affecting Green Purchase Behavior (Case study: Customers of shared business in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyed Habib Moosavi Rashedi
  • Vahid Makkizade
  • esmail hassanpour

Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

The sudden increase in population in recent years has led to an increase in over-consumption of resources, climate change, an increase in greenhouse gases, and the extinction of rare species. Efforts to protect the environment have become a global concern. The purpose of this study is to identify and classify the factors affecting Green Purchase behavior by consumers. The most important research need in the current situation is to identify the factors affecting the change in consumer behavior when purchasing. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. Documentary, library and field studies have been used to collect the required information and data. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and it was distributed randomly among the clients of shared businesses in Tehran. The reliability of Cronbach's alpha in this study was 0.83. The size of the statistical population was determined based on Cochran's formula of 384 people. Exploratory factor analysis, KMO test, Bartlett and Scree Cattle in SPSS software were used to analyze the internal overlap and factor correlation matrix. The results showed that the factors affecting Green Purchase behavior are: expansion of environmental knowledge, change in attitudes, behavioral control and social responsibilities, mental norms and self-perception and lifestyle and values perceived by consumers, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification and classification
  • Behavior
  • Green Purchase