با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار، ادارة کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران

5 کارشناس ارشد، محیط زیست، ادارة کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران

10.30473/ee.2023.63378.2500

چکیده

کشاورزی غیراصولی و خشکسالی‌های پی‌درپی از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب بین‌المللی پریشان است. جهت احیای این تالاب، استفاده از اقدامات مدیریتی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال، نقش جوامع محلی و مشارکت آنها در این امر خطیر، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. هدف از این تحقیق، شناسایی گزینة مدیریتی مناسب برای احیای تالاب پریشان و سنجش میزان مشارکت و آگاهی جوامع محلی این منطقه برای اجرای مدیریت اکوسیستمی این تالاب مهم است. جامعة هدف، جوامع محلی ساکن روستاهای حاشیة تالاب پریشان هستند. برای شناخت وضعیت مشارکت مردمی در احیای تالاب، از پرسشنامه استفاده شد و جهت انتخاب گزینة صحیح تصمیم‌گیری، از ابزارهای SWOT و AHP بهره‌ گرفته شد. در تحلیل سلسله‌مراتبی، سه معیار ویژگی‌های محیط‌زیستی، پایداری اکوسیستمی، پذیرش اجتماعی و هزینة اقتصادی و سه گزینة مدیریت کشاورزی، انتقال آب از سد نرگسی و مدیریت حوضه‌های بالادست مد نظر قرار گرفتند. نظرسنجی جوامع محلی نشان داد که دیدگاه مردم منطقه نسبت به احیاء تالاب و انتقال آب مثبت است و 70 درصد مردم محلی، در صورت تغییر الگوی کشت و اعمال محدودیت در کشاورزی، حاضر به همکاری هستند. هرچند مایل به پلمپ کردن چاه‌های خود نیستند. اما هنوز ارزش‌های اکولوژیک تالاب برای آنها ناشناخته بوده و نیاز به آموزش‌های ترویجی دارد. طبق ابزار سوآت، استراتژی پژوهش، استراتژی تنوع (ST) خواهد بود. مطابق روش تحلیل سلسله‌مراتبی، مهم‌ترین معیار، ویژگی‌های محیط‌زیستی و مهم‌ترین گزینه، مدیریت کشاورزی و پس از آن انتقال آب از سد نرگسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Suitable Decision-making Methods to Select the Best Method for Parishan Wetland Restoration Management

نویسندگان [English]

  • Bahareh Samadi Kuchaksaraei 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Poorya Gholamzadeh 3
  • Hamid Zohrabi 4
  • Nabiollah Moradi 5

1 Researcher, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Ph.D. Student of Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4 Assistant Professor, Environmental Protection Administration of Fars Province, Shiraz, Iran

5 M.Sc. in Environmental Sciences, Environmental Protection Administration of Fars Province, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Irregular agriculture and frequent droughts are the most important causes of drought in Parishan International Wetland. In order to restore this wetland, management actions are required, and the role of local communities and their participation in this serious matter will be very important. The purpose of this study is to identify the correct management option for the restoration of the Parishan wetland and to measure the level of participation and awareness of local communities in implementing the ecological approach. The target community is local communities living in the villages of Parishan Basin. A questionnaire was provided for social study, and to select the best decision-making option, SWOT and analytical hierarchy process (AHP) were used. In AHP, three criteria and three options were considered. Surveys of local communities showed that the attitude of the people of the region towards the restoration of the wetland and water transfer is positive, and 70% of the local people are willing to cooperate in the cases of changing the pattern of cultivation and applying restrictions. However, they do not want to close their wells. However, the ecological values of the wetlands are still unknown to them, and they need education. According to the SWOT method, the research strategy will be the diversity strategy (ST). According to the AHP, the most important criterion is environmental characteristics, and the most important option is agricultural management and then water transfer from Nargesi dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem Approach
  • Wetland Restoration
  • Matrices of Internal and External Factors
  • Participation of Stakeholders
Asgharpour, M. J. (2015). “Multiple Criteria Decision Making”. Tehran: University of Tehran Press, 14th Edition. [In Persian]
Bentivegna, V., Mondini, G., Nati Poltri, F. & Pii, R. (1994). “Complex Evaluation Methods. An Operative Synthesis on Multi-Criteria Techniques”, In: Proceedings of the IV International Conferenve on Engineering Management, Melborne.
Chavak, J. & Mohseni, M. (2016). “Investigating the process of land use change in Parishan wetland by using measurements”. Zist Sepehr, 11(2), 11-19. [In Persian]
Comprehensive Consulting Engineers of Iran. (2002). “Arjan and Parishan Reserve Management Plan Studies”. Collection of reports. [In Persian]
Conservation of Iranian wetlands Project. (2021). “Development of comprehensive wetland management plans with ecosystem management approach”. http://www.wetlandsproject.ir/ [In Persian]
Danehkar, A. & Samadi Kuchaksaraei, B. (2021). “The role of efficient conservation management to support the biodiversity of wetlands in Fars province”. 1st Fars Biodiversity Conference, Shiraz: March 2021, Shiraz University, Iran. [In Persian]
Dehghani, A. (2002). “Estimation of initial phytoplankton production and determination of phytoplankton diversity and density in relation to physicochemical properties of water in Parishan Lake”. MSc thesis in Fisheries. University of Tehran. [In Persian]
Dolatkhahi, M. (2008). “Floristic study of Parishan wetland in Fars province”. MSc thesis in Basic Sciences. Payam noor University, Najaf Abad branch. [In Persian]
Ecological approach to restore Parishan wetland. (2022). “Study and update ecosystem management plans up to the project level, determine the water requirements of Parishan Wetland and develop an action plan and provide solutions for the restoration of Parishan Wetland and determine the responsible executive bodies”. Fars Province department of environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. [In Persian]
Fars Regional Water Authority. (2016). “Updating the balance of water resources Study areas of Helleh basin and branches on both sides in 2010-2011. Volume 5: Water Resources Assessment”, Water Resources Balance Report, Parishan Lake Study Area. Ministry of Energy. Iran Water Resources Management. [In Persian]
Ghaemi, Z. (2006). “The role of public participation in the protection of wetlands”. The second conference on water resources management, Isfahan. [In Persian]
Goudarzian, P. & Erfanifard, S. Y. (2017). “The efficiency of indices of richness, evenness and biodiversity in the investigation of species diversity changes (case study: migratory water birds of Parishan international wetland, Fars province, Iran)”. Biodiversity International Journal, 1(2), 41-45.
Isaei, A. R. & Isaei, M. (2014). “Restoration of Parishan Wetland with the management of stray runoff”. Conference on Climate Change and a path to a Sustainable Future, Tehran: Non-Governmental Organization of Earth Supporters. [In Persian]
Izadi, G. H. (1995). “Investigation of interanctions between benthos and benthivores in Parishan Lake in Fars province”. MSc thesis of of Fisheries. Tarbiat Modares University. [In Persian]
Jafareh, V. (2007). “Environmental assessment of Parishan wetland”. MSc thesis in Engineering. Shiraz University. [In Persian]
Jozi, S. A. Saffarian, S. & Shafiee, M. (2014). “Application of Multi Criteria Decision Making Methods in Environmental Studies”. Iranian Agricultural Science Publications. 1st edition. [In Persian]
Karami, E. Khosravi, H. Zehtabian, G. R. & Zare, S. (2017). “Investigating the changes in the water level of Parishan Lake and land use around it using satellite images”. International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries, Karaj: Faculty of Natural Resources, University of Tehran. [In Persian]
Khosravi, M. (2009). “Economic-environmental study of Parishan wetland using willingness to pay”. MSc thesis in Agricultural Economics. Zabol University. [In Persian]
Kolahi, M. (2021). “Natural Resources Stakeholders”. Journal of Water and Sustainable Development, 8(1), 19-30. [In Persian]
Lotfi, A. (2010). “Lake Parishan, Concise Baseline Report”. Conservation of Iranian Wetlands Project. [In Persian]
Maleksaeedi Gasroddashti, H. (2013). “Water crisis and socio-ecological reversibility: the case of marginalized farming households”. Ph.D. thesis of agriculture. Shiraz University. [In Persian]
Nakhai Kamalabadi, I. Amirabadi, M. & Mohammadipour, H. (2012). “Selection of optimal strategy based on SWOT analysis and network analytical process (ANP) method; Case Study: Arak Petrochemical Company”. Journal of Industrial Management, 5(11), 21-34. [In Persian]
Olsson, P., Folke, C. & Hahn, T. (2004). “Social-ecological transformation for ecosystem management: the development of adaptive co-management of a wetland landscape in southern Sweden”. Ecology and society, 9(4).
Ordoo, S. & Owfi, F. (2014). “Environmental assessment of Parishan International Wetland (Fars Province) based on SWOT management analysis model”. New technologies in aquaculture development, 8(1), 29-36. [In Persian]
Parishan Wetland Monitoring Report. (2009). “Environmental Protection Organization in cooperation with the Iranian Wetlands Conservation Project”. [In Persian]
Pasdar, P. & Garousi, A. (2016). “Develop human resources strategies with SWOT matrix”. International Conference on Management and Economics in the 21th Century, Tehran: 2th March 2016. [In Persian]
Rezaei Tavabe, K. & Samadi Kuchaksaraei B. (2021)b.“Investigation in changes in salinity and electrical conductivity in the restoration of Parishan wetland by water transfer from Nargesi dam”. 1st National Conference on Water Quality Management and 3rd National Conference on Water Consumption Management Loss Reduction and Reuse, Tehran: November 30 to December 2, 2021: University of Tehran. https://civilica.com/doc/1442896 [In Persian] 
Rezaei Tavabe, K. & Samadi Kuchaksaraei B. (2021)a.“Investigation of the possibility of invasive species entering Parishan wetland due to water transfer from Nargesi dam by studying the biodiversity of Parishan wetland and Dalaki river”. 1st Fars Biodiversity Conference, Shiraz: March 2021, Shiraz University, Iran. [In Persian]
Rezaei Tavabe, K. Samadi Kuchaksaraei B. & Zare. G. (2021). “Investigation of biological indicators and flagship species in determining the ecological water right of Parishan wetland”. 1st Fars Biodiversity Conference, Shiraz: March 2021, Shiraz University, Iran. [In Persian] 
Rezaei Tavabe, K. Tabibian, S. Samadi Kuchaksaraei, B. Bagherzadeh Karimi, M. & Gholamzadeh, P. (2022). “Estimation of environmental water requirement and ecological water level of Parishan wetland with the purpose of transferring water from Nargesi dam and restoration of the wetland”, Iranian Journal of Soil and Water Research, 53(3), 435-446.  doi: 10.22059/ijswr.2022.337853.669191 [In Persian]
Saaty, T. L. & Peniwati, K. (2008).“Group Decision Making: Drawing out and Reconciling Differences”. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications.
Saaty, T. L., 1980. “The analytic hierarchy”. New York: McGraw-Hill.
Saaty, T. L. (1999). “Fundamentals of the Analytic Network Process”. Proceeding of ISAHP 1999, Kobe, Japan.
Shahin, A. H. (2010). “Investigation and evaluation of ecotourism capacities in Parishan Lake and ways of its exploitation”. MSc thesis in social Sciences. Allameh Tabataba'i University. [In Persian]
Sharifnia, R. Atashkhar, F. Nafchi, R. & Ashkani, N. (2015). “Socio-economic study of Gandoman wetland stakeholders and their willingness to participate in wetland restoration”. 2nd International Conference on Wetland Management and Engineering, Karaj. [In Persian]
Soltanifar, M. (2017). “Presenting a new hierarchical group method using the preferential voting model”. Journal of Operational Research in its Application, 14(3), 1-13. [In Persian]
Sultana, P. (2017). “Community-based Co-Management: A Solution to Wetland Degradation in Bangladesh”. http://nishorgo.org/wp-content/uploads/2017/04/1-2-1-Community-Based-Policy.pdf
Trisurat, Y. (2006). “Community-based wetland management in northern Thailand”. International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, 2‌(1), 49-62.
Water transfer studies from Nargesi Dam to Parishan Wetland. (2020). “Parishan Wetland Restoration Project”.  Fars Province department of environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. [In Persian]
“Wise use of wetlands in Australia”. (2021). Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Comminities. https://www.awe.gov.au/sites/default/files/documents/wise-use-wetlands-factsheet.pdf