با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 پژوهشگر پسادکتری، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.30473/ee.2023.64529.2540

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه می‌باشد. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه مطلعان کلیدی در زمینه موضوع مورد پژوهش در استان کرمانشاه می‌باشند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد. نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در این تحقیق با بررسی 12 نمونه از جامعه مذکور، اشباع نظری حاصل شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند، یادداشتبرداری میدانی و در مواردی بحث گروهی بود. به منظور پردازش دادهها، در بخش کیفی از روش کدگذاری سه مرحلهای استفاده شد. نتایج مطالعه نشان دادند در توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه سه دسته شرایط علی (شامل عوامل شناختی، عوامل رفتاری- انگیزشی، عوامل مدیریتی)، عوامل زمینهای (شامل عوامل زیرساختی- تکنولوژیکی، فرهنگی و وضعیت اقتصادی جامعه هدف) و عوامل مداخلهگر (شامل عوامل سیاستی- قانونی و عوامل نظارتی) دخیل هستند. همچنین طبق نتایج، راهبردهای اتخاذ شده در سه دسته (شامل عوامل بازاریابی، نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی و عوامل اعتمادسازی و پاسخگویی) دستهبندی شدند که دارای پیامدهایی (از قبیل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) بودند. در پایان بر اساس یافته‌‌ها پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a Model for Developing the Market of Healthy and Organic Food Products in Kermanshah Province; Applying a Qualitative Approach to Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Nader Naderi 1
  • Ehsan Khosravi 2
  • Faranak Karamian 3

1 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Postdoctoral researcher, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Ph.D. in Agricultural Development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide a model for developing the market of healthy and organic food products in Kermanshah province. The approach of the present study was qualitative and was done using the grounded theory method. The study population of this study includes all key informants in the field of research in Kermanshah province. Purposful sampling was used to select participants. Sampling was continued until theoretical saturation was reached. In this study, theoretical saturation was obtained by examining 12 samples from the mentioned community. Data collection tools included in-depth and semi-structured interviews, note-taking, and in some cases group discussion. In order to process the data, in the qualitative part, the three-step coding method was used. The results of the study showed that in the development of healthy and organic products market of food industry units in Kermanshah province, three categories of causal conditions (including cognitive factors, behavioral-motivational factors, managerial factors), contextual factors (including infrastructural-technological, cultural and economic status of the target community) and intervening factors (including policy-legal and regulatory factors) are involved. Also, according to the results, the strategies adopted were classified into three categories (including marketing factors, advertising and information methods, and trust and accountability factors) that had consequences (such as economic, social, and environmental). In the end, based on the findings, practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market development
  • Food Industry
  • Healthy &؛ Organic Products