با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.30473/ee.2023.64529.2540

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه بوده است. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه مطلعان کلیدی در زمینه موضوع موردپژوهش در استان کرمانشاه بوده‌اند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد. نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در این تحقیق با بررسی 12 نمونه از جامعه مذکور، اشباع نظری حاصل شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند، یادداشت‌برداری میدانی و در مواردی بحث گروهی بود. به‌منظور پردازش داده‌ها، در بخش کیفی از روش کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد. نتایج مطالعه نشان دادند در توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه سه دسته شرایط علی (شامل عوامل شناختی، عوامل رفتاری- انگیزشی، عوامل مدیریتی)، عوامل زمینه‌ای (شامل عوامل زیرساختی- فناورانه، فرهنگی و وضعیت اقتصادی جامعه هدف) و عوامل مداخله‌گر (شامل عوامل سیاستی- قانونی و عوامل نظارتی) دخیل هستند. همچنین طبق نتایج، راهبردهای اتخاذشده در سه دسته (شامل عوامل بازاریابی، نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی و عوامل اعتمادسازی و پاسخگویی) دسته‌بندی شدند که دارای پیامدهایی (از قبیل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) بودند. در پایان بر اساس یافته‌‌ها پیشنهاد‌های کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Developing the Market of Healthy and Organic Food Products in Kermanshah Province; Applying a Qualitative Approach to Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Nader Naderi 1
  • Ehsan Khosravi 2
  • Faranak Karamian 3

1 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Ph.D. in Agricultural Development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research was to providing a model for developing the market of healthy and organic food products in Kermanshah province. The approach governing the present research was conducted qualitatively using the grounded theory method. The study population of this research included all key informants in the field of the researched subject in Kermanshah province. Purposeful snowball sampling was used to select participants. Sampling continued until theoretical saturation was reached. In this research, theoretical saturation was achieved by examining 12 participants from the mentioned society. Data collection tools included in-depth and semi-structured interviews, field notes taking, and in some cases group discussions. In order to process the data, a three-step coding method was used in the qualitative part. The results of the study showed three categories of causal conditions (including cognitive factors, behavioral-motivational factors, management factors), contextual conditions (including infrastructural-technological factors, cultural factors and the economic status of the target community) in the development of the healthy and organic products market of the food industry units of Kermanshah province, and intervening conditions (including political-legal factors and regulatory factors) are involved. Also, according to the results, the adopted strategies were categorized into three categories (including marketing factors, advertising and information methods, and trust building and accountability factors) that had consequences (such as economic, social and environmental). In the end, practical suggestions were presented based on the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market development
  • Food Industry
  • Healthy & Organic Products
Babaakbari sari, M., Asadi, A., Akbari, M., Fakharzadeh, S., & Sookhtanloo, M. (2009). “An Investigation of the Consumer Attitudes and Effective Factors in Adoption of Agricultural Organic Products”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1): 133-144. [In persian]
Babajani, A., Shabanali Fami, H., Asadi, A., & Rezapanah, M. (2015). “Explain driving policy instruments of organic farming development in Iran”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(2): 267-276. doi: 10.22059/ijaedr.2015.54891. [In persian]
Bazaluk, O., Yatsenko, O., Zakharchuk, O., Ovcharenko, A., Khrystenko, O., & Nitsenko, V. (2020). “Dynamic Development of the Global Organic Food Market and Opportunities for Ukraine”. Sustainability, 12(17): 1-19. https://doi.org/10.3390/su12176963.
Bourn D. & Prescott J. (2002). “A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods”. Crit Rev Food Sci Nutr, 42(1): 1-34.
Chen X, Rahman MK, Rana MS, Gazi MAI, Rahaman MA & Nawi NC. (2022). “Predicting Consumer Green Product Purchase Attitudes and Behavioral Intention During COVID-19 Pandemic”. Front. Psychol. 2002 (12): 760051. doi: 10.3389/fpsyg.2021.760051.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). “Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.)”. Thousand Oaks, CA: Sage.
Corbin, J., & Strauss, A., (1990). “Ground theory research procedures, canons and evaluative criteria”. Qual. Sociol. 13 (1), 3e21.
Delangizan, S., Papzan, A., & Armand, S. (2022). “Design and Development of a Model for Commercialization of Organic Products Based on Fundamental Theory (Case Study: Kermanshah Province)”. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4): 33-48. doi: 10.48301/kssa.2021.271211.1375. [In persian]
FiBL; IFOAM (2018). “The World of Organic Agriculture: statistic and emerging trends 2018”. Available in: http://www.organicworld.net/yearbook/yearbook-2018.html. Accessed on: August 2018.
Ghorbani, M., tohidi, A., Alizadeh, P. (2019). “Rating and Investigating Factors Affecting Consumer Preferences for Organic Products in Mashhad City”. Journal Of Agricultural Economics and Development, 33(3): 239-250. doi: 10.22067/jead2.v33i3.73853. [In persian]
Glaser, B., G., & Holton, J. (2004). “Remodeling Grounded Theory”. Forum: Qualitative Social Research 5 (2): 1-20. doi:10.1016/j.clae.2007.06.001.
Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). “The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research”, Aldine Publications Company, New York.
Jovanovic, M. Mas, A. Mesquida, A. & Lalic, B. (2017). “Transition of organizational roles in Agile Transformation Process: A Grounded Theory approach”. The Journal of Systems & Software, 133 (1): 174-194.
Khosravi, E., Gholamrezai, S., Rahimian, M., & Akbari, M. (2017). “Investigating the aspects hampering the development of organizational entrepreneurship on organizational entrepreneurial orientation in agricultural cooperatives (the case of The Poultry Cooperatives in Kermanshah Province)”. Co-Operation and Agriculture, 6(22): 123-150.‏ [In persian]
Khosravi, E., Naderi, N., Rezaei, B., Azadi, H. (2021). “Investigating the Behavioral Adaptation Model of Tourism Business Owners in Kermanshah Province facing COVID-19 Outbreak”. Geography and Environmental Sustainability, 11(1): 55-72. Doi: 10.22126/ges.2021.6329.2373. [In persian]
Kushwah, S. Dhir, A. Sagar, M. & Gupta, B. (2019). “Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers”. Appetite, 2018 (143):, 104402, https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104402.
Kuźniar, W., Surmacz, T. & Wierzbiński, B. (2021). “The Impact of Ecological Knowledge on Young Consumers’ Attitudes and Behaviours towards the Food Market”. Sustainability, 13 (4): 1-20. https://doi.org/10.3390/su13041984.
Madau, F. A. Arru, B. Furesi, R. & Pulina, P. (2020). “Insect Farming for Feed and Food Production from a Circular Business Model Perspective”. Sustainability, 12(13): 5418. https://doi.org/10.3390/su12135418.
Melovic, B. Cirovic, D. Dudic, B. Vulic, T. B. & Gregus, M. (2020). “The Analysis of Marketing Factors Influencing Consumers’ Preferences and Acceptance of Organic Food Products—Recommendations for the Optimization of the Offer in a Developing Market”. Foods, 9(3): 259. https://doi.org/10.3390/foods9030259.
Mirakzadeh, A. A. Karamian, F. Khosravi, E. & Parvin, F. (2021). “Analysis of Preventive Behaviors of Rural Tourism Hosts in the Face of COVID-19 Pandemic: Application of Health Belief Model”. Front Public Health. 9 (1): 1-16. doi: 10.3389/fpubh.2021.793173.
Mkhize, S. & Ellis, D. (2020). “Creativity in marketing communication to overcome barriers to organic produce purchases: The case of a developing nation”, Journal of Cleaner Production, 2020 (242):118415,https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118415.
Mohammadifar, Y. Naderi, N. Khosravi, E. & Karamian, F. (2022). “Developing a Paradigm Model for Resilience of Rural Entrepreneurial Businesses in Dealing With the COVID-19 Crisis; Application of Grounded Theory in Western of Iran”. Front Public Health. 10 (1): 1-16. doi: 10.3389/fpubh.2022.833909. PMID: 35284375; PMCID: PMC8913521.
Organic Association of Kermanshah Province (2021). “Report of Kermanshah Branch Organic Association on the amount of land allocation of Kermanshah province to cultivate organic products in the 2021 crop year”. [In persian]
Ostapenko, R., Herasymenko, Y., Nitsenko, V., Koliadenko, S., Balezentis, T., & Streimikiene, D. (2020). “Analysis of Production and Sales of Organic Products in Ukrainian Agricultural Enterprises”. Sustainability, 12(8): 3416. https://doi.org/10.3390/su12083416.
Pooralijan, M. Amirnejad, H. Mojaverian, S. & Taslimi, M. (2021). “Investigating Consumer Willingness for Using Organic Products in Sari City of Iran”. Agricultural Economics and Development, 28(4), 93-116. doi: 10.30490/aead.2021.299602.1081. [In persian]
Pourjamshidi, H. Mehdizadeh, H. & Motamedinia, Z. (2021). “Investigating the factors affecting the consumption of green products among the citizens of Khorramabad with the technique (SEM)”. Journal of Environmental Science and Technology, 22(12): 147-161. doi: 10.22034/jest.2021.25997.3493. [In persian]
Priest, h. (2002). “An approach to the phenomenological analysis of data”. News researchers, 10 (2): 50-63.
Priyanga, M. & Venkataraman, R. (2017). “Opportunities and constraints in organic rice marketing-a study in Sirkazhi block of Nagapattinam district”. International Research Journal of Agricultural Economics and Statistics, 8(1): 37-42.
Sandoughi, A. Yadavar, H. & Raheli, H. (2021). “Designing a Process Model for Developing the Market for Organic Agricultural Products in Iran: Using Interpretive Structural Modeling Approach”. Agricultural Economics Research, 13(1): 89-120. [In persian]
Schwandt, T. Lincoln, Y. & Guba, E. (2007). “Judging interpretations: but is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation”. New Dir Eval; 2007 (114): 11-25.
Willer, H. Trávníček, J. Meier, C. & Schlatter, B. (2021). “The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2021”. Organizations: FiBl and IFOAM. ISBN: Print Version 978-3-03736-393-5; PDF Version 978-3-03736-394-2. Available of ttps://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf.
Ying-Kai, L. Wann-Yih, W. & Thi-that, P. (2020). “Examining The Moderathing Effects of Green Marketing and Green Psycholo Gical Benefits on Customers Green Attitude Value and Purchase Intention”. Sustainability, 12 (18): 7461.