با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
شناسایی و اعتباریابی مفاهیم اخلاق محیط‌زیستی از منظر قرآن؛ موردمطالعه روستاییان شهرستان نقده

حمزه حاجی؛ لطیف حاجی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.30473/ee.2024.63035.2482

چکیده
  علیرغم علاقه روزافزون به بررسی نقش باورهای دینی نسبت به حفاظت از محیط‏زیست، هنوز تحقیقات کافی در رابطه با تحلیل پیام‏های الهی انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد این شکاف را با شناسایی و اعتباریابی مفاهیم اخلاق محیط‌زیستی از منظر قرآن پر کند. در این تحقیق از رویکرد ترکیبی (طرح متوالی اکتشافی) استفاده شد. در بخش کیفی به‌منظور ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
برنامه‌ریزی اخلاق محیط‌زیستی در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز)

منصور شاه‌ولی؛ فاطمه خوشنامی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 47-57

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55928.2279

چکیده
  بنا بر لزوم هم‌سوئی عقل با فطرت و تدبیرِ ماورایی برای رفع بحران‌های محیط‌زیستی، این مطالعه انجام گرفت؛ زیرا خِرد جمعی در شکل کُدهای اخلاقی، به‌تنهایی توان لازمِ رفع این بحران‌ها را ندارد؛ هم‌چنین، معرفت‌شناسان معتقدند که در مجموعه باورهای یک باورمند، باورهای دینی، مرکزیت قوی دارند و ناتوانی رفع این بحران‌ها را مطابق نبودن ...  بیشتر

تدوین مدل اخلاق محیط‌زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7225

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل اخلاق محیط­زیستی بر اساس تفکر مراقبتی به‌واسطه تفکر انتقادی دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بود. روش این تحقیق از نوع همبستگی بود و داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع ­آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 986 نفر از دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که به روش نمونه­ ...  بیشتر

تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار

الهام کنعانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5806

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رفتار محیط‌زیستی کشاورزان و عوامل مؤثر بر آن بر مبنای تئوری ارزش-باور- هنجار استرن بود. جامعه آماری پژوهش، گندم‌کاران آبی دهستان شهیدآباد از توابع شهرستان خرم‌بید در استان فارس به تعداد 170 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 110 گندم‌کار به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و داده‌ها گردآوری شدند. ...  بیشتر