با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش و اعتباربخشی آن

معصومه صمدی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59869.2387

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و اعتبار یابی آن از نگاه متخصصان است. روش پژوهش بخش اول، کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی است. جامعه تحلیلی، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش است که به‌طور هدفمند، بر اساس اهداف پژوهش گزاره‌های ناظر بر ارتباط ...  بیشتر

تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران

معصومه کارگزار؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه ...  بیشتر