با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری ایران (با تأکید بر هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر تهران)

جواد یوسفی؛ محمود ضیائی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ ُسید مجتبی محمودزاده؛ سید علی حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.68325.2648

چکیده
  نظر به اهمیت صنعت هتلداری در نظام گردشگری کشور و ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پایداری سازمانی برای بقا در فضای کسب‌وکار، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری ایران است. بدین جهت تحقیق از انواع پژوهش‌های پیمایشی به‌شمار می‌آید و به روش ترکیبی صورت گرفته است. ابتدا عوامل تاثیرگذار، ...  بیشتر

رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5810

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط‌زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر ...  بیشتر