با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان: توسعه‌ای بر مدل اعتقاد بهداشتی

رویا کرمی؛ سحر طبیبیان؛ نسرین احمدی؛ طاهره شرقی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61558.2436

چکیده
  حفظ و توسعه منابع انسانی در محیط کشاورزی پرخطر، مستلزم رعایت اصول ایمنی کشاورزی است. در این راستا رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و تبیین مسیر شکل‌گیری رفتار حفاظتی از طریق تأثیر دانش بر نگرش به‌عنوان هدف این مطالعه انتخاب شده است. مطالعه ازنظر هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارائه مدل توسعه بازار محصولات غذایی سالم و ارگانیک استان کرمانشاه؛ به‌کارگیری رویکرد کیفی نظریه بنیانی

نادر نادری؛ احسان خسروی؛ فرانک کرمیان

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64529.2540

چکیده
  هدف کلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه بوده است. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه مطلعان کلیدی در زمینه موضوع موردپژوهش در استان کرمانشاه بوده‌اند. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Role of Technical Knowledge and Technology Accessibility in Explaining Grain Farmers’ Soil Conservation Behavior: The Use of Technology Acceptance Model

Ali Ahmadi Firouzjaie؛ Leili Ahmadi؛ Hamideh Khalaj

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 41-59

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64105.2526

چکیده
  Soil degradation caused by conventional agriculture is a growing problem on grain farms in the Bagherabad district of Mahallat County. This study sought to investigate grain farmers᾽ soil conservation behavior (SCB) based on an extended technology acceptance model (TAM). A structural equation modeling technique was used to test this extended TAM based on the survey collected data from 243 grain farmers. Findings revealed that farmers poorly used soil conservation practices (SCPs). However, among SCPs, grain farmers have used organic manuring the most and cover cropping the least on their farms. ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مؤلفه‏ های محیط‏ زیستی اثرگذار بر رفتار مصرف کودهای شیمیایی در میان گوجه‏ فرنگی‏ کاران استان اردبیل

مجتبی سوختانلو؛ فیاض عصمت؛ فاطمه شفیعی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/ee.2022.64179.2528

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی تعیین مؤلفه ‏های محیط‏زیستی اثرگذار (در قالب تئوری انگیزش حفاظت)، بر رفتار مصرف کودهای شیمیایی، توسط گوجه‏ فرنگی‏کاران استان اردبیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل همه کشاورزان گوجه‎ فرنگی‏کار فعال و دارای کشت آبی در استان اردبیل بودند (1489=N). بر اساس جدول بارتلت و همکاران و به روش چندمرحله‏ای تصادفی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

مهران فرج اللهی؛ علیرضا نعمتی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30473/ee.2021.46923.2059

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه­‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی پایدار کشاورزان شهرستان زنجان: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

متین مقیم؛ محمد بادسار؛ مهدی قاسمی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2021.49210.2114

چکیده
  امروزه تخریب محیط­زیست و عدم آگاهی کشاورزان در مسائل مربوط به آن یکی از چالش‌های مهم در مناطق روستایی است؛ لذا رفتارهای محیط­زیستی پایدار در این مناطق، در تحقق اهداف توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی پایدار کشاورزی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مدل‌یابی تمایل به پذیرش فناوری‌های کشاورزی حفاظتی با اقتباس از مدل TPB

فاطمه رزاقی بورخانی؛ مهدیه السادات میرترابی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30473/ee.2021.52065.2187

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به رفتار کشاورزی حفاظتی یا فناوری‌های دوستدار محیط زیست کشاورزان شهرستان ساری با اقتباس از مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها بود. جامعه آماری 30788 نفر کشاورزان شهرستان ...  بیشتر